eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


5/2003
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Powikłania popromienne w praktyce Oddziału Radioterapii Ginekologicznej w Łodzi. Część II

Janusz Sobotkowski

(Prz Menopauz 2003, 5: 52–57)
Po ogólnym opisie zagadnień związanych z powikłaniami leczenia w części pierwszej autor poddał analizie, co czyni się i co jest możliwe do zrobienia, by zmniejszyć częstość niepożądanych efektów leczenia promieniami jonizującymi. Optymalizacja w planowaniu dawki, utrzymywanie dokładności w przeprowadzaniu procedur terapeutycznych, wybór bardziej precyzyjnych wskazań do leczenia – to niektóre, ważne drogi ku zmniejszeniu częstości powikłań. Postęp techniczny znacznie pomaga w walce z rakiem, przy względnie niewielkiej częstości powikłań; np. użycie źródeł o bardzo wysokiej aktywności prowadzi do skrócenia czasu trwania aplikacji, dlatego niektóre najcięższe powikłania, jak zgon tuż po brachyterapii – praktycznie nie są notowane. Autor wspomniał o znanej, lecz niezbyt szeroko stosowanej metodzie przedoperacyjnej – brachyterapii w raku szyjki macicy i endometrium. Metoda ta uwalnia znaczną część chorych z konieczności uzupełniającej teleradioterapii, co oczywiście zmniejsza częstość powikłań. Wielkie znaczenie ma przygotowanie psychologiczne pacjentki przed rozpoczęciem leczenia. Stała opieka psychologa klinicznego jest typową praktyką w Oddziale Radioterapii Ginekologicznej w Łodzi.

After general description of irradation sequelae in the first part of paper author analyses: what have been done and what is possible to do to avoid undesired effects of this kind of treatment. Optimisation of dose planning, accurate therapy procedures controling, choose of more precise treatment indications – these are some of important ways to decrease a complications occurence. The technical progress gives a valuable help in fight against cancer with relatively minor complications rate; for example using sources of very high acticity, what leads to shortening of treatment time, so some major effects as patient’s death don’t occur. Author described known, but not very widely used method of preoperative brachytherapy in cervical and endometrial cancer. It makes the teleradiotherapy not necesary in many patients and absence of related complications. Patient’s psychological well-being before treatment is of great importance. Constant care of hospital psychologist is a common practice in Gynecological Radiotherapy Dept. in Lodz.
słowa kluczowe:

brachyterapia, odczyn popromienny, powikłania, radioterapia

© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe