eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


3/2013
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Okołooperacyjna ocena anatomii pęcherza moczowego i cewki moczowej w badaniu ultrasonograficznym u pacjentek operowanych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu

Marek Brzeziński, Anna Żurawik-Pietrzak, Dariusz Ostrowski, Tadeusz Żurawik, Mirosław Wielgoś

Przegląd Menopauzalny 2013; 17 (3): 235–239
DOI (digital object identifier): 10.5114/pm.2013.36590
Cel pracy: Analiza wybranych parametrów ultrasonograficznych anatomii dolnego odcinka układu moczowego u pacjentek leczonych operacyjnie z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu.

Materiał i metody: Badanie miało charakter prospektywny. W badaniu wzięły udział 43 kobiety, u wszystkich pacjentek założono taśmę podcewkową. Badanie ultrasonograficzne przeprowadzano przez krocze w pozycji leżącej przed zabiegiem i 3–6 dni po zabiegu. Pomiary wykonywano w spoczynku i podczas próby Valsalvy. Oceniano następujące parametry: tylny kąt cewkowo-pęcherzowy β, zagięcie cewki, wysokość i odległość szyi pęcherza od spojenia łonowego – Dx i Dy, zmianę kąta przy próbie Valsalvy – Δβ, ruchomość szyi pęcherza przy próbie Valsalvy i inne.

Wyniki: Średnia wartość tylnego kąta cewkowo-pęcherzowego β w spoczynku nie uległa zmianie po operacji, natomiast przy próbie Valsalvy β zmniejszyła się z 150,6 ±17,9 przed do 127,5 ±15,1 po zabiegu. Odnotowano również różnicę w zmianie kąta przy próbie Valsalvy Δβ z 32,2 ±19,7 przed zabiegiem do 5,4 ±11,3 po zabiegu. Przy próbie Valsalvy po operacji szyja pęcherza moczowego znajdowała się bliżej spojenia łonowego, natomiast ruchomość szyi pęcherza przy próbie Valsalvy po zabiegu znacznie się zmniejszyła.

Wnioski: Operacje slingowe wpływają na wiele mechanizmów odpowiedzialnych za trzymanie moczu: zmniejszają tylny kąt cewkowo-pęcherzowy β przy parciu, zbliżają i podnoszą cewkę moczową do spojenia łonowego przy parciu, zmniejszają ruchomość cewki moczowej.

Aim of the study: The aim of the thesis was to analyse selected ultrasound parameters concerning anatomy of the lower part of the urinary tract in female patients operated due to stress incontinence.

Material and methods: The study was prospective and included 43 patients, who had the suburethral tape implemented during the procedure. Perineal ultrasound examination in the supine position was performed before and 3-6 days after the procedure. Measurements were performed at rest and during the Valsalva test. The following parameters were evaluated: posterior urethro-vesical angle – β, urethral angle curve, height and distance of urinary neck from pubic symphysis – Dy and Dx, angle alteration at the Valsalva test – Δβ, urinary neck mobility at the Valsalva test and other.

Results: The average value of posterior urethro-vesical angle β at rest did not change after the surgery, but in the case of the Valsalva test it decreased from 150.6 ±17.9 before to 127.5 ±15.1 after surgery. We also observed a difference in angle alteration with the Valsalva test from 32.2 ±19.7 before to 5.4 ±11.3 after the procedure. At the Valsalva test after the operation the urinary bladder neck was closer to pubic symphysis, while urinary bladder neck mobility at the Valsalva test, after the procedure decreased significantly.

Conclusions: Sling surgeries influence numerous mechanisms responsible for urinary continence: they decrease posterior urethro-vesical angle under pressure, they approach and lift urethra to pubic symphysis under pressure and decrease urethral mobility.
słowa kluczowe:

wysiłkowe nietrzymanie moczu, diagnostyka ultrasonograficzna, taśma przezzasłonowa, beznapięciowa taśma podcewkowa

© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe