eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
5/2013
vol. 51
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Administrative Council Meeting of the European Federation of Internal Medicine
Helsinki, May 9-11, 2013

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2013; 51, 5: 394-397
Online publish date: 2013/10/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
br>Spotkania Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej odbywają się dwa razy do roku, przy czym jedno posiedzenie jest połączone z dorocznym kongresem europejskich internistów, a drugie odbywa się niezależnie od tej konferencji naukowej. Pierwsze spotkanie w 2013 r. odbyło się w Helsinkach i było po raz pierwszy w historii spotkań w ramach Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej zorganizowane w Finlandii.
9–11 maja 2013 r. w hotelu Hilton Kalastajatorppa, położonym malowniczo na obrzeżach Helsinek, spotkało się blisko 60 delegatów z krajów członkowskich i władze Federacji. Program spotkania był obszerny, a dyskusje towarzyszące omawianiu poszczególnych zagadnień często bardzo burzliwe.
Trudnym i nieco kontrowersyjnym punktem była propozycja Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej dotycząca podwyższenia składki członkowskiej. Organizacja jest federacją narodowych stowarzyszeń lekarzy internistów. Towarzystwa narodowe płacą składkę w wysokości 1,25 EUR od każdego członka. Po przedstawieniu wielu nowych kierunków działań Federacji jej obecna przewodnicząca Maria Domenica Cappellini z Włoch i skarbnik Faustino Ferreira z Portugalii zaproponowali podwyższenie składki do 2 EUR od członka. Dla dużych towarzystw (np. Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej) różnica w wysokości odprowadzanej składki wyniesie kilka tysięcy EUR. Propozycja nie była uprzednio ogłoszona i dlatego większość delegatów postanowiła, aby przed ostatecznym głosowaniem dać im możliwość porozumienia się z władzami towarzystw narodowych. W tej sytuacji podjęcie decyzji przełożono na później. Wydaje się, że przedstawiona propozycja wynika zarówno z pogarszającej się sytuacji finansowej niektórych krajów Europy, jak i faktycznego zwiększenia aktywności Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej. Głównymi źródłami dochodów dla Federacji są zyski z corocznych kongresów i składki członkowskie. Siedzibą biura Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej jest Bruksela, gdzie znajduje się stały sekretariat (Aneta Trajkovska) i niezależne biuro organizacji kongresów Congrex. Wydatki to przede wszystkim organizowanie szkół dla młodych internistów, a także podróże władz Federacji w celu wzmocnienia pozycji medycyny wewnętrznej w Europie i współdziałania z American College of Physicians.
Dość mocno nagłośniono...


View full text...Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe