eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Beata Moczulska, Katarzyna Myszka-Podgórska

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2006; 1, 1: 41–47
Cel: Ocena częstości nieprawidłowej tolerancji glukozy (IGT) i cukrzycy (DM) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) bez wywiadu w kierunku cukrzycy. Materiał i metody: Wszystkim pacjentom wyliczano wskaźnik BMI i WHR, mierzono ciśnienie tętnicze, zbadano stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji HDL, LDL oraz trójglicerydów. Zespół metaboliczny oceniano wg kryteriów NCEP ATP III. Na podstawie OGTT wyodrębniono 4 grupy pacjentów: 0 – prawidłowa tolerancja glukozy (NGT), I – nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG), II – nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT), III – cukrzyca (DM). Podczas hospitalizacji prowadzono edukację prozdrowotną, obejmującą sposoby żywienia i wysiłku fizycznego oraz sprawdzano wiedzę pacjentów podczas hospitalizacji i po 3 mies. Wyniki: Badania przeprowadzono u 140 pacjentów w wieku 57,6±9,7, w tym 20 (14%) kobiet i 120 (86%) mężczyzn. 17% pacjentów leczono farmakologicznie, u 83% wykonano PTCA. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej na podstawie OGTT w 5. dobie hospitalizacji rozpoznano u 95 pacjentów (67%): IFG u 16 (11%), IGT u 46 (46%) i cukrzycę typu 2 u 33 (23%) pacjentów. Po 3 mies. zaburzenia gospodarki węglowodanowej stwierdzano u 57 (41%) pacjentów: IFG u 7 (5%), IGT u 30 (22%), a cukrzycę u 20 (14%). Wykazano istotną korelację między poziomem glikemii w OGTT, a liczbą zajętych naczyń wieńcowych (p<0,001). Zespół metaboliczny występował istotnie częściej w grupie IGT/DM (p<0,001). Wnioski: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u pacjentów z OZW występowały w 5. dobie hospitalizacji u 67%, a po 3 mies. u 41% badanych. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy glikemią na czczo i w 120. min. OGTT a liczbą zajętych naczyń wieńcowych. Po 3 mies. od hospitalizacji z powodu OZW u 26% pacjentów obserwowano normalizację glikemii, mogącą być wynikiem edukacji i zmiany stylu życia.

Aims: Estimation of impaired glucose tolerance (IGT) and diabetes (DM) in patients with acute coronary syndrome (ACS) without previously diagnosed DM. Methods: BMI, WHR, blood pressure, total cholesterol, LDL, HDL and triglycerides were assessed. Metabolic syndrome was diagnosed according to NCEP ATP III criteria. Patients were divided based on the OGTT results into 4 groups: 0-NGT, I-IFG, II-IGT and III-DM. Diabetic education was provided and the level of knowledge about healthy lifestyle was checked during hospitalization and 3 months later. Results: The study comprised 140 patients aged 57.±9.7 (range 28-80), 20 (14%) women and 120 (86%) men, of whom 116 (83%) were treated with PTCA, while the remaining ones were treated pharmacologically. On the basis of OGTT on day 5 of hospitalization IFG was diagnosed in 11%, IGT in 33% and DM in 23%. IFG was found in 5%, IGT in 22%, and DM in 14% after 3 months. A close correlation between the level of glycaemia in OGTT and the number of involved coronary arteries was noted (p<0.007). Metabolic syndrome was common in the IGT/DM group (p<0.01). Conclusions: Unknown glucometabolic disorders were observed on the 5th day of hospitalization in 67% of patients and after 3 months in 41%. There is a close correlation between the blood glucose level in OGTT and the number of involved coronary arteries. 3 months after hospitalization due to ACS in 26% of patients glycaemic level normalized, which might have been the result of education and change in lifestyle.
słowa kluczowe:

zaburzenia gospodarki węglowodanowej, ostry zespół wieńcowy, doustny test tolerancji glukozy

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe