VI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 

BIAŁYSTOK, 10.06.2021 - 12.06.2021

VI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 

BIAŁYSTOK, 10.06.2021 - 12.06.2021

PANEL STRESZCZEŃ
Szanowni Państwo,
zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji i przesyłania streszczeń prac:

Informacje ogólne:
• streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim
• zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych
• streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: wstęp, cel badania, opis materiału i metod, wyniki i wnioski
• dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym
• dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku
• streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu przyjmowania prac
• w celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu
• streszczenie musi zawierać: tytuł, imiona i nazwiska autorów, afiliację
• wprowadzona treść streszczenia powinno się zmieścić w 4.000 znaków (licząc ze spacjami)
• nie należy załączać rysunków, wykresów, nazw grantów naukowych sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa

Zespół prac zgłoszonych dokona wyboru prac do prezentacji ustnej.

Terminy:
• ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 10 lipca 2020 r.
• prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem
• każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez niezależnych recenzentów

Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów oraz omówionych wyżej wymogów

WYŚLIJ STRESZCZENIE

Wytyczne do sesji plakatowej
Prace zakwalifikowane do sesji plakatowej będą prezentowane podczas Konferencji w formie e-plakatów w związku z czym autorzy proszeni będą o nadesłanie prac w wersji elektronicznej zamiast plakatów w tradycyjnej formie papierowej.
Szczegóły techniczne przygotowania plakatu w wersji elektronicznej według poniższych wytycznych:

- format pliku: JPG lub PDF w postaci 1 slajdu
- pionowa forma, w proporcjach 9/16
- rozdzielczość 1080 px x 1920 px
- rozmiar czcionki: min. 8
- nazwa pliku wskazująca nazwisko autora i tytuł pracy
© 2020 Termedia