Zaproszenie O konferencji Rada naukowa Program ramowy Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Zaproponuj temat Powrót do Termedia.pl
Zaproszenie
Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej "Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość", która odbędzie się 3 października 2017 roku w hotelu Sheraton w Warszawie. Będzie to pierwsza w Polsce konferencja, która posłuży zaplanowaniu FORESIGHTU MEDYCZNEGO.

Przedsięwzięcie to zostało zainspirowane wymianą doświadczeń i rozmowami przeprowadzanymi na konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia 2017”, w styczniu tego roku na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas paneli dyskusyjnych na temat perspektyw rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Poruszone wówczas problemy i dyskusje w ocenie organizatorów wykraczały daleko poza ramy i możliwości czasowe konferencji. W powtarzających się ocenach panelistów rozpoczęte wątki wymagały kontynuacji. W ramach odrębnej konferencji chcemy więc wypracować płaszczyznę porozumienia co do możliwych spójnych kierunków rozwoju i usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w perspektywie czasowej 2017–2027.

W polskim systemie ochrony zdrowia mamy obecnie do czynienia z niemal całkowitym brakiem koordynacji działań, jak i z jego chronicznym niedofinansowaniem. Skutkuje to niezadowalającą pacjentów dostępnością do świadczeń medycznych. Obecnie prawie wszystkie jednostki sprawujące opiekę zdrowotną w Polsce działają jak samotne, izolowane wyspy. Dlatego, naszym zdaniem, w możliwie krótkim czasie należy opracować kompleksową, docelową wizję polskiego systemu ochrony zdrowia. Ta nowa wizja wymaga stopniowej realizacji, rozpisanej na wiele lat, i to najlepiej w warunkach zgody głównych sił politycznych co do zasadniczych kierunków zmian.

Nie ma na świecie idealnego systemu ochrony zdrowia, a ich odmienne uwarunkowania finansowe, kulturowe i prawne powodują, że nie można w prosty sposób skopiować żadnego z nich. Możemy co najwyżej wzorować się na niektórych z zagranicznych rozwiązań. Jeśli jednak nie będziemy patrzyli strategicznie naprzód i nie skorzystamy z możliwości skonfrontowania się z doświadczeniami innych, to skazujemy się na porażkę i dreptanie w miejscu albo – co jeszcze gorsze – na ścieżkę pełną gwałtownych zwrotów i nawrotów wskutek nieudanych reform i wynikających z nich systemowych błędów.

Trzeba też pamiętać, że podobnie jak nie ma górnego limitu nakładów na ochronę zdrowia, to istnieje też próg, powyżej którego dalszy wzrost finansowania nie przekłada się na istotną poprawę zdrowia społeczeństwa, choć Polska od tego progu jest bardzo daleko. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków jest ostatecznie odpowiedzialnością polityczną, którą ponosiły wszystkie poprzednie, obecny, jak i przyszłe, rządy oraz terenowe organy administracji rządowej, a także administracja samorządowa. Dlatego tak ważna jest koordynacja ich działań i ścisłe określenie zadań i obowiązków poszczególnych organów. Natomiast prawem wszystkich obywateli jest domagać się od państwa sprawnej realizacji opieki zdrowotnej, która musi być oparta na równym dostępie do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, co gwarantuje Konstytucja RP."

prof. Piotr Czauderna Koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP


Janusz Michalak
Redaktor Naczelny
„Menedżera Zdrowia”
Prezes Zarządu
Wydawnictwa Termedia
Pomysłodawca konferencji


prof. Tomasz Zdrojewski Koordynator Sesji Specjalnej KZP Polskiej Akademii Nauk


Konferencja pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła
PATRONATY
MEDIALNE