XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 22.09.2021 - 25.09.2021

Informacje ogólne:
• streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim
• zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych
• streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: wstęp, cel badania, opis materiału i metod, wyniki i wnioski
• dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym
• dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku
• streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu przyjmowania prac
• w celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu
• streszczenie musi zawierać: tytuł, imiona i nazwiska autorów, afiliację
• wprowadzona treść streszczenia powinno się zmieścić w 4.000 znaków (licząc ze spacjami)
• nie należy załączać rysunków, wykresów, nazw grantów naukowych sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa

Terminy:
• ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 31 maja 2021 r.
• prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem
• każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez niezależnych recenzentów
• ocena recenzentów nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
• powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji nastąpi do 27 lipca 2021 r.

Kategorie tematyczne streszczeń:
Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:
I. prezentacja ustna lub plakatowa
II. prezentacja (wyłącznie) plakatowa


W kategoriach tematycznych należy wybrać opcję:
I. prezentacja ustna lub plakatowa:
• choroby naczyniowe układu nerwowego
• padaczka i stany nagle
• choroby neurozwyrodnieniowe
• choroby zapalne UN
• różne

II. prezentacja wyłącznie plakatowa należy wybrać opcję:

• choroby naczyniowe układu nerwowego
• padaczka
• choroby układu pozapiramidowego
• choroby nerwowo-mięśniowe
• choroby demielinizacyjne i zapalne OUN
• otępienia
• neurorehabilitacja
• zespoły bólowe
• nowotwory układu nerwowego
• choroby infekcyjne
• różne

Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów oraz omówionych wyżej wymogów


WYŚLIJ STRESZCZENIE
© 2021 Termedia