ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

 

BIAŁYSTOK, 25.09.2024 - 28.09.2024

ZGŁOSZENIE PRACY/PLAKATU

Zachęcamy Państwa do nadsyłania streszczeń doniesień, które po zaakceptowaniu zostaną zaprezentowane w ramach licznych sesji typu "free papers" oraz sesji plakatowych

Instrukcje dla Autorów

Każda zgłaszana praca powinna zawierać:
- Tytuł pracy
- Listę Autorów
- Wprowadzenie
- Cel badań
- Wyniki
- Konkluzje

W przypadku zgłaszania prac w formie plakatów, prosimy o przygotowanie ich według poniższych wytycznych technicznych:
- Format pliku: JPG lub PDF 
- Jeden slajd
- Orientacja pionowa
- Stosunek szerokości do długości 9:16
- Rozdzielczość: 1080:1920

- Rozmiar czcionki: co najmniej 8p
- Nazwisko Autora oraz tytuł pracy zawarte w nazwie pliku


  
PANEL ZGŁASZANIA PRAC

Pracę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez powyższy panel.
Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów.
Ostateczny termin nadesłania prac to  30 MAJA 2024 r.