XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii - PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO PREZENTACJI USTNEJ
 
25
września
Sobota
Sala A
15:20–17:00
OMÓWIENIE PRAC KONGRESOWYCH
15:20–15:40
Niezapalne choroby jelit
 
 
Postępy w diagnostyce i leczeniu raka kanału odbytu - doświadczenia własne w kontekście danych z piśmiennictwa
Monika Giglok i wsp.
 
Choroba uchyłkowa w aspekcie klinicznym i żywieniowym
Grażyna Piotrowicz i wsp.
 
Zmiany potencjału antyoksydacyjnego w doświadczalnym modelu uszkodzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego po zastosowaniu leków blokujących cyklooksygenazę
Sławomir Kwiecień i wsp.
 
Endoskopowy drenaż przezodbytniczy z zastosowaniem terapii podciśnieniowej u chorych z nieszczelnością zespolenia jelitowego po zabiegach resekcyjnych nowotworów odbytnicy
Mateusz Jagielski i wsp.
15:40–16:00
Nieswoiste choroby zapalne jelit
 
 
Zależność między stężeniem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w kale a dietą, wiekiem, wskaźnikiem masy ciała oraz aktywnością choroby u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
Olga Kaczmarczyk i wsp.
 
Popularność niekonwencjonalnych metod leczenia wśród pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
Michał Kubiak i wsp.
 
Analiza przyczyn i rozpoznanie różnicowe niedokrwistości w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
Małgorzata Woźniak i wsp.
 
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz witaminy D u pacjentów z Nieswoistą Chorobą Zapalną Jelit
Edyta Tulewicz-Marti i wsp.
 
Zakażenie SARS-CoV-2 wśród pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit – doświadczenie ośrodka poznańskiego
Estera Banasik i wsp.
16:00–16:20
Choroby wątroby i choroby metaboliczne
 
 
Wydajność snu, rytm okołodobowy i jakość życia w zależności od masy ciała
Katarzyna Ciesielczyk i wsp.
 
Mechanizmy neurohumoralne prowadzące do zmniejszonego spożycia pokarmu i masy ciała po elektrostymulacji nerwu błędnego u szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową
Krzysztof Gil i wsp.
 
Wzorce diagnostyczne i terapeutyczne w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby w Polsce: badanie w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej
Marek Hartleb i wsp.
 
Wczesne czynniki prognostyczne uszkodzenia wątroby u chorych żywionych pozajelitowo
Marta Żalikowska-Gardocka i wsp.
 
Pozaanatomiczne zespolenia dróg żółciowych z przewodem pokarmowym
Mateusz Jagielski i wsp.
16:20–16:40
Choroby trzustki
 
 
Drenaż okołotrzustkowych zbiorników płynowych pod kontrolą endosonograficzną – ocena czynników wpływających na czas i długość leczenia
Piotr Nehring i wsp.
 
Antybiotykoterapia w trakcie drenażu endoskopowego trzustkowych zbiorników płynowych
Mateusz Jagielski i wsp.
 
Rola endoterapii uszkodzeń przewodu trzustkowego głównego w trakcie leczenia endoskopowego trzustkowych zbiorników płynowych
Mateusz Jagielski i wsp.
 
Bezpośrednia endoskopowa nekrozektomia w trakcie drenażu przezściennego martwicy ograniczonej trzustki
Mateusz Jagielski i wsp.
 
Leczenie endoskopowe uszkodzeń przewodu trzustkowego głównego w trakcie endoterapii martwicy ograniczonej trzustki
Mateusz Jagielski i wsp.
16:40–17:00
Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego
 
 
Odmienny wpływ objawów żołądkowo - jelitowych na przebieg COVID-19 - zależność od czasu ich wystąpienia
Konrad Lewandowski i wsp.
 
NANOBIOME - polski mikrobiom jelitowy
Maciej Sykulski i wsp.
 
Wpływ aktywności fizycznej na objawy zespołu jelita nadwrażliwego
Ewa Szura i wsp.
 
Wpływ wybranych czynników żywieniowych i środowiskowych na częstość występowania uchyłkowatości jelita grubego w różnych grupach wiekowych
Ewa Walecka-Kapica i wsp.
 
Transplantacja mikrobioty jelitowej (FMT) jako alternatywna metoda eradykcji bakterii wieloopornych z przewodu pokarmowego
Hanna Cedro i wsp.© 2021 Termedia