XII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ: PRZEDRAMIĘ, NADGARSTEK, RĘKA

POZNAŃ, 14.03.2019 - 15.03.2019
SESJA PLAKATOWA
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu i przesyłania streszczeń.

1. Termin nadsyłania streszczeń mija 15 lutego 2019 r.
2. Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy: 28 luty 2019 r.
3. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
4. Streszczenia będą prezentowane podczas konferencji w formie plakatu (sesja plakatowa).
5. Streszczenie należy nadesłać w wersji angielskojęzycznej.
6. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 250 słów (ze spacjami).
7. Konstrukcja abstraktu:
- tytuł
- autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora/Współautora/Współautorów
- osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko
- e-mail osoby prezentującej
- nr telefonu osoby prezentującej
- afiliacja Autora/Współautora/Współautorów/Instytucja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
- słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów
- treść streszczenia – w j. angielskim, powinna zawierać:
Introduction (wstęp)
Aim (cel)
Material and Methods (materiały)
Results (wyniki)
Conclusion (wnioski)
8. W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
9. Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, wybrane do prezentacji prace zostaną opublikowane i będą dołączane do materiałów zjazdowych.
10. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
11. Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.
12. Warunkiem prezentacji streszczenia jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Wyślij streszczenie
© 2019 Termedia