Zaproszenie Informacje o Zjeździe Komitet Naukowy Tematy przewodnie Zjazdu Program ramowy Sesja plakatowa Informacja o opłatach Wydarzenia fakultatywne - opłaty Rejestracja uczestników Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
Sesja plakatowa
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Zjeździe i zgłaszania prac plakatowych.
Termin nadsyłania streszczeń - 31 maja 2017 r.
Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy - do 31 sierpnia 2017. r.

Streszczenia będą prezentowane podczas konferencji w formie plakatu (sesja plakatowa, forma prezentacji w postaci tradycyjnego plakatu w formacie 70x100 cm). Najlepsze doniesienia będą też przedstawione ustnie w trakcie sesji w formie prezentacji doniesienia ustnego.

Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami).

Konstrukcja streszczenia/abstraktu:
- Tytuł
- Autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora/Współautora/Współautorów
- Osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko oraz podkreślić wśród autorów
- E-mail osoby prezentującej
- Telefon osoby prezentującej
- Afiliacja Autora/Współautora/Współautorów/Instytucja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
- Słowa kluczowe – 3 do maksymalnie 5 słów
- Treść streszczenia – powinna zawierać: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, który zadecyduje czy dane streszczenie zostało zakwalifikowane do sesji plakatowej czy wystąpienia ustnego.
Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona w panelu jako pierwszy autor pracy i osoba do korespondencji. Prosimy wrócić uwagę na właściwą kolejność autorów.

Ostateczna forma prezentacji zostanie potwierdzona po ocenie recenzentów i kwalifikacji pracy.

Warunkiem prezentacji plakatu czy doniesienia ustnego jest rejestracja na Zjazd i uiszczenie opłaty rejestracyjnej - najpóźniej do 19 sierpnia.

Wyślij streszczenie
PATRONAT
HONOROWY
 
PATRONATY
MEDIALNE