Zaproszenie Informacje o Zjeździe Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny Tematy przewodnie Zjazdu Program Sesja plakatowa - streszczenia Walne Zgromadzenie Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT Informacja o opłatach Wydarzenia fakultatywne - opłaty Oferta dla sponsorów Rejestracja uczestników Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
Sesja plakatowa - streszczenia
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Zjeździe i zgłaszania prac plakatowych.
Termin nadsyłania streszczeń - 31 maja 2017 r. UWAGA: termin został przedłużony do 18 czerwca 2017 r.
Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy - do 7 sierpnia 2017. r UWAGA: termin został przedłużony do 16 sieprnia 2017 r.

Streszczenia będą prezentowane podczas konferencji w formie plakatu (sesja plakatowa, forma prezentacji w postaci tradycyjnego plakatu w formacie 70x100 cm). Z uwagi na ilość nadesłanych prac plakaty będą prezentowane w formie e-posterów. Informacje o kwalifikacji prac wysłane do autorów zawierają dokładny opis przygotowania plakatu.
Zamieszczamy plakat testowy do pobrania:

plakat testowy.pdf do pobrania

Najlepsze doniesienia będą też przedstawione ustnie w trakcie sesji w formie prezentacji doniesienia ustnego.
• Zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na innych zjazdach krajowych;
• Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie;
• Streszczenie należy nadesłać w wersji polskojęzycznej lub angielskojęzycznej
• Autorzy spoza Polski mogą nadesłać streszczenia w języku angielskim;
• Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami) dla każdej wersji językowej;
• Streszczenia powinny się składać tylko z tekstu, nie powinny zawierać grafik, zdjęć, tabel ani wykresów;
• Przewidziane jest specjalne wyróżnienie za streszczenie dla autora do 35 roku życia – prosimy o zaznaczenie wieku autora przy składaniu pracy.

Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami).

Konstrukcja streszczenia/abstraktu:
- Tytuł
- Autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora/Współautora/Współautorów
- Osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko oraz podkreślić wśród autorów
- E-mail osoby prezentującej
- Telefon osoby prezentującej
- Afiliacja Autora/Współautora/Współautorów/Instytucja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
- Słowa kluczowe – 3 do maksymalnie 5 słów
- Treść streszczenia – powinna zawierać: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, który zadecyduje czy dane streszczenie zostało zakwalifikowane do sesji plakatowej czy wystąpienia ustnego.
Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona w panelu jako pierwszy autor pracy i osoba do korespondencji. Prosimy wrócić uwagę na właściwą kolejność autorów.

Ostateczna forma prezentacji zostanie potwierdzona po ocenie recenzentów i kwalifikacji pracy.

Warunkiem prezentacji plakatu czy doniesienia ustnego jest rejestracja na Zjazd i uiszczenie opłaty rejestracyjnej - najpóźniej do 19 sierpnia 2017 r.UWAGA: termin został przedłużony do 21 sieprnia 2017 r.
DIAMENTOWY PARTNER
 
ZŁOTY PARTNER
 
PARTNER
SPONSOR
PATRONAT
HONOROWY
 
PATRONATY
MEDIALNE