en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Komunikat

Profesor Irena Fiedorowicz-Fabrycy wybrana członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2013; 51, 2: 165-166
Data publikacji online: 2013/04/29
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
The Executive Board of the Polish Society of Rheumatology on the 24th of February 2011 passed a resolution conferring the title of honorary member to Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy.

Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy was born on the 13th of September 1930 in Vilna. She came to Szczecin in 1946 as a returned expatriate due to post-war changes of the Polish borders. In Szczecin, she graduated from the First Girls’ Secondary School and obtained the school-leaving examination certificate in 1949. In the same year, she entered the Pomeranian School of Medicine and graduated with a medical diploma in 1954. In December 1954, she obtained the post of an assistant at the Second Department of Internal Medicine of the Pomeranian School of Medicine. She worked her way up the ladder in this unit and she became a lecturer. She obtained the Doctor of Philosophy degree upon presentation of a thesis entitled “Diphenylamine and pseudocholinesterase tests in evaluation of activity and dynamics of inflammatory arthritis”. The thesis was supervised by Professor Edward Gorzkowski. She moved to the Department of Hematology of the Pomeranian School of Medicine in 1975. In 1983, she obtained the title of associate professor upon presentation of a thesis entitled “Results of management of patients with chronic effusive arthritis of the knee with radioisotopic synoviorthesis with P-32”.

Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy became the head of the Division of Rheumatology of the Institute of Internal Medicine of the Pomeranian School of Medicine in 1991. The title of professor was conferred on her in 1996. The Division of Rheumatology was transformed into the Department of Rheumatology and Internal Medicine in 1999 and Professor Irena Fiedoro-wicz-Fabrycy obtained the post of head of the Department. She held the post until she became pensioned. She combined work at the Department of Rheumatology with work at the out-patient clinic. Currently, she is in a private practice. Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy is board-certified in internal medicine (the first degree in 1957, the second degree in 1961) and rheumatology (1962).

Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy took part in regional specialist supervision for several years; she was a regional and province supervisor in the field of rheumatology.

Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy has substantial research achievements. She is an author of 160 research and clinical papers focusing on improvement of diagnostics and management of inflammatory disorders of the connective tissue, on clinical immunology and hematology. She has supervised 4 theses for the title of Doctor of Philosophy and 2 theses for the title of associate professor.

For many years, she took part in undergraduate and postgraduate education. She was given care of the student scientific activity and cooperated with a number of scientific institutions in Poland and abroad.

Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy has been honored with several awards and decorations, including the Knight’s Cross of the Polonia Restituta Order, Gold Cross of Merit, Awards of the Ministry of Health and Awards of the Chancellor of the Pomeranian School of Medicine.

For many years, Professor Irena Fiedorowicz-Fabrycy has been an active member of the Polish Society of Rheumatology. She was the president of the Szczecin-Koszalin Division, and was co-organizer of the 6th Symposium of Rheumatologists of Poland and Germany. She was a founder and organizer, together with the Department of Neurology, of several symposia on neurological involvement in patients with systemic disorders of the connective tissue. These conferences were the only ones focused on that subject in Poland. She is a member of the Editorial Board of “Reumatologia” and “Medical Sciences”.


Eugeniusz J. Kucharz
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicz­nego przyjętą 24 lutego 2011 r. w Warszawie prof. Irena Fiedorowicz-Fabrycy otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Profesor Irena Fiedorowicz-Fabrycy urodziła się 13 września 1930 r. w Wilnie. Do Szczecina przybyła w 1946 r. w ramach repatriacji. W tym mieście ukończyła I Gimnazjum i Liceum Żeńskie, uzyskując świadectwo dojrzałości w 1949 r. Następnie odbyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Me­dycznej w Szczecinie. Dyplom lekarza uzyskała w 1954 r. W grudniu tego roku rozpoczęła pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych macierzystej uczelni. W tej placówce przeszła kolejne etapy kariery naukowej – od asystenta do adiunkta. W 1964 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Próba dwufenyloaminowa i pseudocholinesteraza w ocenie aktywności i dynamiki zapalnych postaci gośćca”. Promotorem rozprawy był prof. dr Edward Gorzkowski. W 1975 r. prof. I. Fiedorowicz-Fabrycy przeszła do Kliniki Hematologii Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1983 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Wyniki leczenia przewlekłych wysiękowych zapaleń stawów kolanowych za pomocą synowiortezy izotopowej P-32 w świetle badań własnych”.

W 1991 r. prof. Irena Fiedorowicz-Fabrycy została kierownikiem Oddziału Reumatologii Instytutu Chorób Wewnętrznych. Tytuł profesora otrzymała w 1996 r. W 1999 r. objęła kierownictwo Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Kliniką kierowała aż do przejścia na emeryturę. Pracę w Klinice łączyła z pracą w lecznictwie otwartym. Obecnie prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Profesor Irena Fiedorowicz-Fabrycy jest specjalistą chorób wewnętrznych (I stopień 1957 r., II stopień 1961 r.) i reumatologii (1962 r.).

Profesor Irena Fiedorowicz-Fabrycy przez wiele lat brała udział w nadzorze specjalistycznym jako specjalista wojewódzki i regionalny w zakresie reumatologii.

Dorobek naukowy Pani Profesor jest znaczny – ogłosiła 160 prac kliniczno-badawczych, dotyczących przede wszystkim doskonalenia metod rozpoznawania i leczenia chorób zapalnych tkanki łącznej, immunologii klinicznej i hematologii. Jest promotorem 4 przewodów doktorskich i opiekunem 2 habilitacji. Przez wiele lat uczestniczyła w nauczaniu przed- i podyplomowym, w opiece nad studenckim ruchem naukowym, a także współpracowała z licznymi placówkami naukowymi w kraju i za granicą.

Jej działalność została wyróżniona wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej.

Profesor Irena Fiedorowicz-Fabrycy od wielu lat jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kierowała Oddziałem Szczecińsko--Koszalińskim, współorganizowała XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, VI Sympozjum Reumatologów Polski i Niemiec. Była inicjatorką organizowanych wspólnie z kliniką neurologii sympozjów nt. zaburzeń neurologicznych w chorobach tkanki łącznej. Były to jedyne takie konferencje w Polsce. Jest członkiem Rady Programowej (zespołu stałych Recenzentów) „Reumatologii” i „Medical Sciences”.


Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2013 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.