eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2014
vol. 52
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Professor Anna Maria Romicka. Obituary

Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz

Online publish date: 2014/07/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wczesne lata sześćdziesiąte XX wieku… W maju sześcioosobowa grupa lekarek pediatrów rozpoczęła pracę w Klinice Reumatologii Wieku Dziecięcego nowo powstałego Instytutu Reumatologii przy ulicy Spartańskiej 1.
Ania Romicka była najmłodszą naszą koleżanką i do końca dla nas – „starej gwardii” – taka pozostała. Zostałyśmy bardzo serdecznie przyjęte przez współorganizatorów Kliniki – adiunktów dr. med. Zygmunta Łazowskiego i dr Irenę Kozicką-Polak, którzy byli zatrudnieni przez kilka lat w tzw. starym Instytucie przy ulicy Nowogrodzkiej, a więc byli już doświadczonymi reumatologami. My, osoby nowo przyjęte, musiałyśmy dopiero uczyć się reumatologii, w czym pomagali nam nasi koledzy adiunkci.
Prof. Anna Romicka („nasza Ania”) w czasie swojej ponad 50-letniej pracy w Instytucie Reumatologii (kolejno: asystent, st. asystent, adiunkt, docent) uzyskała stopnie naukowe doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych, a następnie tytuł profesora. W 1997 r. została kierownikiem Kliniki i pełniła tę funkcję przez 11 lat.
Do Jej najważniejszych osiągnięć naukowych można zaliczyć m.in. pionierskie badania dotyczące udziału układu oddechowego w układowych zapalnych chorobach tkanki łącznej u dzieci i młodzieży. Wyniki tych badań były przedmiotem Jej pracy na stopień doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego – obie zostały wyróżnione nagrodą Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej. Były również przedmiotem wielu publikacji i doniesień przedstawianych na zjazdach oraz sympozjach zagranicznych i cytowane przez wielu autorów. Jej udział w pracach Kliniki był wszechstronny. Stała się doświadczonym klinicystą reumatologiem i autorytetem dla lekarzy z innych ośrodków reumatologii. Była kierownikiem specjalizacji wielu przyszłych specjalistów w tej dziedzinie, promotorem trzech prac na stopień doktora nauk medycznych oraz recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Była obdarzona niezwykłym talentem dydaktycznym. Jej wykłady wzbudzały żywe zainteresowanie i aplauz wśród szkolących się lekarzy i studentów. Napisała kilka podręczników poświęconych reumatologii wieku rozwojowego. Przez wiele lat prowadziła sprawozdawczość z prac naukowych Kliniki, jak również współpracowała w tej dziedzinie z Sekretariatem Naukowym IR, a następnie pełniła funkcję...


View full text...


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe