en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2014
vol. 52
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Professor Anna Maria Romicka. Obituary

Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz

Online publish date: 2014/07/31
Article file
- Wspomnienie.pdf  [0.05 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Wczesne lata sześćdziesiąte XX wieku… W maju sześcioosobowa grupa lekarek pediatrów rozpoczęła pracę w Klinice Reumatologii Wieku Dziecięcego nowo powstałego Instytutu Reumatologii przy ulicy Spartańskiej 1.
Ania Romicka była najmłodszą naszą koleżanką i do końca dla nas – „starej gwardii” – taka pozostała. Zostałyśmy bardzo serdecznie przyjęte przez współorganizatorów Kliniki – adiunktów dr. med. Zygmunta Łazowskiego i dr Irenę Kozicką-Polak, którzy byli zatrudnieni przez kilka lat w tzw. starym Instytucie przy ulicy Nowogrodzkiej, a więc byli już doświadczonymi reumatologami. My, osoby nowo przyjęte, musiałyśmy dopiero uczyć się reumatologii, w czym pomagali nam nasi koledzy adiunkci.
Prof. Anna Romicka („nasza Ania”) w czasie swojej ponad 50-letniej pracy w Instytucie Reumatologii (kolejno: asystent, st. asystent, adiunkt, docent) uzyskała stopnie naukowe doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych, a następnie tytuł profesora. W 1997 r. została kierownikiem Kliniki i pełniła tę funkcję przez 11 lat.
Do Jej najważniejszych osiągnięć naukowych można zaliczyć m.in. pionierskie badania dotyczące udziału układu oddechowego w układowych zapalnych chorobach tkanki łącznej u dzieci i młodzieży. Wyniki tych badań były przedmiotem Jej pracy na stopień doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego – obie zostały wyróżnione nagrodą Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej. Były również przedmiotem wielu publikacji i doniesień przedstawianych na zjazdach oraz sympozjach zagranicznych i cytowane przez wielu autorów. Jej udział w pracach Kliniki był wszechstronny. Stała się doświadczonym klinicystą reumatologiem i autorytetem dla lekarzy z innych ośrodków reumatologii. Była kierownikiem specjalizacji wielu przyszłych specjalistów w tej dziedzinie, promotorem trzech prac na stopień doktora nauk medycznych oraz recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Była obdarzona niezwykłym talentem dydaktycznym. Jej wykłady wzbudzały żywe zainteresowanie i aplauz wśród szkolących się lekarzy i studentów. Napisała kilka podręczników poświęconych reumatologii wieku rozwojowego. Przez wiele lat prowadziła sprawozdawczość z prac naukowych Kliniki, jak również współpracowała w tej dziedzinie z Sekretariatem Naukowym IR, a następnie pełniła funkcję przewodniczącej Rady Naukowej IR przez dwie kadencje.
W Polskim Towarzystwie Reumatologicznym była członkiem Sekcji Pediatrycznej EULAR, w ramach której prowadzone są wspólne międzynarodowe badania mające na celu ujednolicenie nomenklatury, podziału i kryteriów diagnostycznych zapalnych układowych chorób tkanki łącznej w wieku rozwojowym oraz ocenę metod nowoczesnej terapii tych chorób.
Ze względu na doskonałą znajomość języka francuskiego współpracowała ze słynnym ośrodkiem pediatrycznym L’Hopital Necker des Enfants Malades w Paryżu. Przebywała tam wielokrotnie jako stypendystka, a następnie visiting profesor. Brała czynny udział w zjazdach i sympozjach naukowych.
Ania była bardzo towarzyska, obdarzona urokiem osobistym, toteż była powszechnie lubiana. Jako kierownik Kliniki cieszyła się szacunkiem, zaufaniem i wielką sympatią swoich współpracowników. Dzieliła się swoim doświadczeniem i zachęcała do zdobywania osiągnięć w pracy. W ten sposób podtrzymywała tradycję i wyjątkowy klimat w Klinice, który stworzył przed laty nasz niezapomniany Kierownik i Nauczyciel Profesor Edward Wilkoszewski.
Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką ministra zdrowia i opieki społecznej za wybitne zasługi.
Odeszła od nas 7 stycznia 2014 r. po ciężkiej chorobie, z którą zmagała się przez ostatnie lata.
Z wielkim żalem żegnamy Profesor Annę Romicką – zarówno koleżanki i koledzy z Kliniki, dla których była oparciem i autorytetem, jak i przyjaciele z Instytutu Reumatologii i innych ośrodków, z którymi współpracowała przez długie lata. My – już bardzo nieliczne koleżanki rozpoczynające pracę w pierwszych latach powstania naszej Kliniki – żegnamy Anię pogrążone w wielkim bólu. Ponad 50 lat wspólnej pracy i przyjaźni to bardzo duży kawał życia, ale przeminął tak szybko.
Żegnaj, Aniu.

Prof. dr hab. med. Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz
Copyright: © 2014 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.