eISSN: 2299-0054
ISSN: 1895-4588
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
Current issue Archive Videoforum Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2007
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 

Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Sympozjum Wideochirurgii i I edycji kursu Podstawy laparoskopii,
Słok koło Bełchatowa, 21–24.06.2007 r.

Michał Skalski
,
Tadeusz Wróblewski

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (3): 83–97
Online publish date: 2007/10/03
Article file
- sprawozdanie z XIII.pdf  [0.77 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Sympozjum Wideochirurgii i I edycji kursu Podstawy laparoskopii,

Słok koło Bełchatowa, 21–24.06.2007 r.
Michał Skalski, Tadeusz Wróblewski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Akademia Medyczna, Warszawa

Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2007; 2 (3): 83–97

W dniach od 22 do 24 czerwca 2007 roku w hotelu Wodnik nad zalewem Słok koło Bełchatowa odbyło się XIII Międzynarodowe Sympozjum Wideochirurgii. W przeddzień miała miejsce również I edycja kursu Podstawy laparoskopii, który dzięki staraniom Sekcji Wideochirurgii włączono jako obowiązkowy do programu specjalizacji z chirurgii ogólnej. W wykładach wzięło udział 94 lekarzy będących zarówno podczas specjalizacji, jak i po jej zakończeniu. Tematyka kursu obejmowała podstawowe wiadomości z zakresu chirurgii laparoskopowej wątroby i dróg żółciowych, przepuklin brzusznych, choroby refluksowej, jelita grubego, gruczołów dokrewnych, klatki piersiowej oraz otyłości patologicznej. Szeroko omawiano również tematykę powikłań oraz przygotowania i prowadzenia chorych po operacjach laparoskopowych. Wykłady były prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w operacjach laparoskopowych, uznanych za autorytety w dziedzinie wideochirurgii. Partnerzy programu edukacyjnego Sekcji Wideochirurgii – firmy Olympus, Medim, Tyco, Johnson&Johnson, AstraZeneca, GlaxoSmithKline – zaprezentowali swoje produkty stosowane w chirurgii laparoskopowej uczestnikom kursu.
Pierwszego dnia Sympozjum w godzinach popołudniowych miało miejsce zebranie przedstawicieli Ośrodków Referencyjnych, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności ośrodków oraz ich planów szkolenia, a także omówiono bieżące problemy. Następnie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Wideochirurgii, na którym prezes Sekcji – doc. Tadeusz Wróblewski – podsumował oraz podziękował za 2 lata intensywnej pracy.
W godzinach wieczornych, uroczystego otwarcia Sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, dokonali doc. Tadeusz Wróblewski – prezes Sekcji Wideochirurgii, przewodniczący Komitetu Naukowego – i dr Michał Skalski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Jack Jakimowicz z Eindhoven (Holandia), reprezentujący również EAES, na temat europejskiego modelu kształcenia w zakresie wideochirurgii i doc. Tadeusz Wróblewski na temat programu edukacyjnego Sekcji Wideochirurgii oraz kształcenia w tym zakresie w Polsce. Po zakończeniu uroczystości otwarcia odbyła się biesiada grillowa.
Drugi dzień Sympozjum wypełnił program naukowy, który otworzyła sesja dotycząca postępów wideochirurgii i technik obrazowania. W wyczerpujący sposób wykładowcy przedstawili aktualne wytyczne w laparoskopowym leczeniu przepuklin regionu pachwiny, poglądy na temat leczenia chorych z otyłością patologiczną, zastosowania metod małoinwazyjnych w chirurgii naczyniowej i dziecięcej oraz wykonywania zabiegów małoinwazyjnych pod kontrolą fluoroskopii. Dokonano również przeglądu nowości w narzędziach laparoskopowych oraz technice obrazowania. Druga sesja dotyczyła zastosowania wideoskopii w diagnostyce, ocenie stopnia zaawansowania i leczenia chorób nowotworowych wątroby, gruczołów dokrewnych oraz nowotworów narządów klatki piersiowej. Poruszono również szczególnie nurtujące kwestie – doszczętności onkologicznej oraz wszczepów komórek nowotworowych po operacjach laparoskopowych.
Dużym zainteresowaniem uczestników Sympozjum cieszyła się dyskusja interaktywna na temat Nowotwory i laparoskopia – za i przeciw, którą prowadzili prof. Adam Dziki oraz dr Maciej Michalik.
Po południu odbyły się dwie sesje. W pierwszej przedstawiono filmy dotyczące techniki operacyjnej, natomiast w drugiej wybrane, ciekawe referaty.
Po zakończeniu programu naukowego odbyło się Walne Zebranie członków Sekcji Wideochirurgii, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności prezesa oraz Sekcji w latach 2005–2007, sprawozdanie finansowe, a także dokonano zmian w regulaminie Sekcji. Zebranie prowadził w sposób niezwykle rzeczowy i sprawny honorowy członek Sekcji i Zarządu prof. Edward Stanowski. Główna zmiana dotyczyła odbywania się kolejnych Sympozjów Sekcji Wideochirurgii co 2 lata. Zmiany w regulaminie będą przedstawione do akceptacji Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich na najbliższym zebraniu. Najważniejsze podczas Walnego Zebrania były wybory prezesa i zarządu Sekcji. Jednogłośnie na kolejną kadencję prezesem Sekcji Wideochirurgii wybrano doc. Tadeusza Wróblewskiego, ponadto wiceprezesa – prof. Krzysztofa Kuzdaka, sekretarza – doc. Wiesława Tarnowskiego, skarbnika – doc. Waldemara Kostewicza oraz pozostałych członków Zarządu, którymi zostali prof. Andrzej Bobrzyński, prof. Stanisław Głuszek, prof. Krzysztof Leksowski, dr Maciej Michalik, prof. Maciej Otto, doc. Krzysztof Paśnik oraz dr Wiesław Pesta. W skład Komisji Rewizyjnej weszli prof. Józef Dzielicki, prof. Marek Jackowski, doc. Andrzej Modrzejewski.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbył się uroczysty bankiet poprzedzony występem artystycznym oraz urozmaicony w dalszej części pokazem sztucznych ogni.
W drugim dniu Sympozjum pierwsza sesja dotyczyła problematyki wykorzystania technik małoinwazyjnych w diagnostyce i leczeniu ostrych schorzeń jamy brzusznej, takich jak ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przedziurawionego wrzodu trawiennego, ciąży ektopowej oraz urazów klatki piersiowej i jamy brzusznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja pielęgniarska, na której przedstawiono referaty na temat przygotowania do operacji i opieki nad chorym po operacjach laparoskopowych, specyfiki operacji laparoskopowych chorych hematologicznych oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi. Równocześnie z sesją pielęgniarską odbyła się prezentacja plakatów, spośród których dwie prace zostały nagrodzone opłaceniem rocznej składki członkowskiej Sekcji Wideochirurgii i EAES dla pierwszego autora.
Podczas XIII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii była możliwośæ przedstawienia aktualnych zagadnień, problemów oraz wymiany poglądów dotyczących technik małoinwazyjnych. Wystąpienia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym i estetycznym, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Sympozjum, a dyskusje były rzeczowe i interesujące.
Organizatorzy pragną jeszcze raz podziękowaæ wszystkim wykładowcom i uczestnikom za udział w XIII Sympozjum Wideochirurgii. Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów, a w szczególności sponsora głównego – firmy OLYMPUS – oraz pozostałych sponsorów tj. Stryker, Medim, Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline, Tyco, Erbe, Hand-Prod, Emed, AstraZeneca, Beryl, Schering Plough, bez udziału których organizacja tak dużego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Prezentacja produktów umożliwiła zapoznanie się uczestników z nowoczesnymi narzędziami, techniką obrazowania oraz lekami stosowanymi w chirurgii laparoskopowej.Program XIII SYMPOZJUM SEKCJI WIDEOCHIRURGII
22 czerwca 2007 r. (piątek)

12.00 Rejestracja uczestników
17.00 Zebranie organizacyjne ośrodków referencyjnych
18.00 Zebranie Zarządu Sekcji Wideochirurgii TChP
19.30 Otwarcie Sympozjum – Sala Kongresowa
prowadzenie: T. Wróblewski, M. SkalskiJ. Jakimowicz
Szkolenie wideoskopowe – model europejski


T. Wróblewski
System szkolenia wideoskopowego w Polsce


20.30 Biesiada grillowa
23 czerwca 2007 r. (sobota)

8.00–9.45 Sesja I: Postępy wideochirurgii i technik obrazowania (wykłady po 15 min)
przewodniczący: E. Stanowski, W. Kostewicz, D. Patkowski


K. Paśnik

Obecne kierunki leczenia chirurgicznego u chorych z otyłością


W. Kostewicz

Zastosowanie technik wideochirurgicznych w chirurgii naczyniowej

– wskazania i ograniczenia u progu XXI w.


E. Stanowski

Nowoczesne narzędzia i obrazowanie w wideochirurgii


I. Grzelak, R. Lechowicz

Przezskórny drenaż podprzeponowych zbiorników płynu


O. Rowiński

Zabiegi małoinwazyjne monitorowane fluoroskopowo


M. Śmietański, J. Bigda, Z. Śledziński

Miejsce laparoskopii w leczeniu przepuklin pachwiny – przegląd standardów

państw Unii Europejskiej i USA


D. Patkowski

Zastosowanie chirurgii małoinwazyjnej u noworodków i niemowląt9.45–10.00 przerwa na kawę


10.00–11.45 Sesja II: Techniki małoinwazyjne a nowotwory (wykłady po 15 min)
przewodniczący: M. Michalik, S. Głuszek, A. Dziki
M. Michalik

Wszczepy komórek neoplazmatycznych po zabiegach laparoskopowych – fakty i mity


S. Głuszek

Rola laparoskopii w diagnostyce i leczeniu nowotworów


M. Otto

Laparoskopia w nowotworach nadnerczy


M. Brocki

Możliwości wideotorakochirurgii w leczeniu nowotworów płuc


T. Wróblewski, M. Skalski, B. Ziarkiewicz-Wróblewska, P. Nyckowski, M. Krawczyk

Resekcje laparoskopowe guzów wątroby – możliwości, ograniczenia i perspektywy


Dyskusja interaktywna (30 min)

moderatorzy: za – M. Michalik i przeciw – A. Dziki
11.45–12.00 przerwa na kawę

12.00–14.15 Sesja III: Techniki operacyjne (filmy po 7 min + 3 min dyskusja)
przewodniczący: M. Otto, K. Kuzdak, J. DzielickiK. Kołomecki

Technika preparowania n. zwrotnego w czasie strumektomii laparoskopowej


A. Misiak

Technika splenektomii sposobem laparoskopowym


W. Pesta, A. Wirkowski, S. Wójcik

Technika kruroskopii z podpowięziowym przecięciem żył przeszywających (ESDP)


A. Wirkowski, W. Pesta, J. Kozar

Zeszycie perforowanego wrzodu żołądka w technice laparoskopowej


W. Pesta, S. Wójcik, A. Wirkowski, J. Kozar, H. Kosińska-Tomczyk

Torakoskopowa sympatektomia piersiowa w leczeniu fenomenu Raynauda


A. Jasiński, K. Leksowski, R. Szyca

Technika TEM w operacjach guzów odbytnicy


J. Dzielicki

Appendektomia laparoskopowa


W. Czubek, A. Kupisz, M. Wasielica

Technika laparoskopowego zaopatrzenia przedziurawienia wrzodu trawiennego

D. Patkowski

Przezskórne zamknięcie pierścienia pachwinowego wewnętrznego w leczeniu przepukliny pachwinowej u dzieci – opis i ocena metody własnej


D. Patkowski, J. Czernik, W. Jaworski, A. Koziełł, J. Mozgiel, M. Zielińska, U. Zaleska-Dorobisz

Zastosowanie techniki torakoskopowej w leczeniu zarośnięcia przełyku
z przetoką tchawiczo-przełykową – doświadczenia własne


M. Skalski, T. Wróblewski, P. Kalinowski, P. Nyckowski, M. Krawczyk

Laparoskopowa, nieanatomiczna resekcja wątroby z powodu ogniskowego rozrostu guzkowego FNH


M. Schaeffer, L. Gruszecki, S. Fabisiewicz, J. Pawlak

Laparoskopowa resekcja ściany torbieli śledziony – prezentacja przypadku


L. Gruszecki, M. Schaeffer, T. Okniński, J. Pawlak

Nowe narzędzia do appendektomii laparoskopowej – prezentacja metody


A. Budzyński, M. Tusiński, K. Rembiasz, A. Bobrzyński, M. Migaczewski

Wycięcie śledziony metodą laparoskopową z powodu torbieli bąblowcowej
14.15–15.00 obiad


15.00–16.30 Sesja IV: Wybrane referaty (9 referatów po 7 min + 3 min dyskusja)

przewodniczący: M. Brocki, K. Leksowski, A. Bobrzyński, K.Kołomecki


A. Misiak, A.B. Szczepanik, A.J. Meissner

Cholecystektomia laparoskopowa u chorych z hemofilią – marzenie czy standardowe postępowanie?


M. Strzałka, A. Bobrzyński, P. Budzyński

Laparoskopia w leczeniu ostrych schorzeń jamy brzusznej


K. Kołomecki, J. Cywiński, P. Ziemniak, R. Drozda, M. Hedayati, K. Kuzdak

Wideoskopowe operacje nadnerczy z dostępu pozaotrzewnowego


M. Otto, J. Dzwonkowski, T. Ciąćka, Z. Kaszycka, J. Szmidt

Czy przebyte operacje brzuszne powinny ograniczać wskazania do adrenalektomii laparoskopowej?


T. Koziarski, E. Stanowski, K. Paśnik, P. Furga

Leczenie chirurgiczne refluksu żołądkowo-przełykowego i przepukliny rozworu przełykowego – wyniki ogólnopolskiej ankiety


A. Terlecki, M. Brocki, P. Klejszmit, R. Gruda, M. Niemirowicz, J. Kordiak

` Ocena wideotorakoskopii w diagnostyce


A. Budzyński, K. Rembiasz, J. Kulawik, A. Zub, M. Natłok

Laparoskopowa adrenalektomia u chorych ze złośliwymi guzami nadnerczy

S. Głuszek, J. Matysiewicz, M. Kot

Wprowadzanie techniki wideochirurgicznej do operacji na jelicie grubym – trudności w drodze


U. Łopaciuk

Racjonalna antybiotykoterapia zakażeń chirurgicznych
16.45 Walne Zebranie członków Sekcji Wideochirurgii

Udział w zebraniu mogą wziąć tylko członkowie Sekcji Wideochirurgii z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi
20.30 uroczysta kolacja
24 czerwca 2007 r. (niedziela)8.30–10.30 Sesja V: Laparoskopia w ostrych schorzeniach jamy brzusznej (wykłady po 10 min)

przewodniczący: W. Pesta, T. Przystasz, A. Modrzejewski


W. Tarnowski

Laparoskopia w diagnostyce ostrych schorzeń jamy brzusznej


M. Michalik

Zastosowanie laparoskopii w urazach jamy brzusznej


P. Kamiński, I. Szymusik

Ciąża ektopowa – współczesne metody diagnostyki i terapii


A. Bobrzyński

Zapalenie pęcherzyka żółciowego – operacja w trybie pilnym czy odroczona


W. Pesta, A. Wirkowski

Laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego – zalety i ograniczenia


W. Czubek, I. Najmoła, M. Wasielica

Operacje laparoskopowego zaopatrzenia przedziurawionego wrzodu trawiennego w materiale własnym


T. Przystasz, A. Chmieliński, A. Kwiatkowski, E. Stanowski

Przydatność wideotorakoskopii w pourazowych krwiakach jamy opłucnejdyskusja – 15 min
10.30–10.45 przerwa na kawę10.45–12.00 Sesja VI: Sesja pielęgniarska (po 10 min)

przewodniczący: S. Staszczyk, K. Sosada


J. Swornóg, M. Pietrzak, G. Grzesikiewicz, A. Misiak

Specyfika opieki nad chorymi hematologicznymi po zabiegach laparoskopowych


I. Detner

Przygotowanie chorego do operacji laparoskopowych i opieka pooperacyjna


E. Smolińska

Wpływ wideochirurgii na skrócenie pobytu chorych w szpitalu


A. Sadowska

Instrumentarium do chirurgii bariatrycznej


J. Kudelska

Nowe urządzenia do wideochirurgii


E. Pawlaczek

Sposób postępowania z instrumentami wykorzystywanymi w chirurgii endoskopowej


B. Buczek

Laparoskopia diagnostyczna
10.45–12.00 Sesja VII: Sesja plakatowa (omówienie plakatów)
przewodniczący: W. Tarnowski, I. Krasnodębski, R. Paluszkiewicz


M. Migaczewski, A. Budzyński, K. Rembiasz, J. Zasada

Ablacja plazmą argonową uzupełniana laparoskopową fundoplikacją sposobem Nissena w leczeniu chorych z przełykiem Barretta


R. Lechowicz

Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem środka kontrastowego II generacji SonoVue jako małoinwazyjna metoda diagnostyczna w ocenie zmian ogniskowych w wątrobie


M. Wyleżoł, K. Sosada, M. Gluck, J. Piecuch, W. Żurawiński, M. Wiewióra, T. Sitkiewicz

Doświadczenia własne związane ze wszczepianiem w okolicy przedmostkowej zastawki opaski dostosowywalnej w ponad 5-letniej obserwacji


W. Majewski

Porównanie wyników odległych i jakości życia po laparoskopowym i klasycznym leczeniu ostrych schorzeń jamy brzusznej. Problem zrostów pooperacyjnych


M. Boroń, R. Balawender, T. Mierzwiński

Ocena przydatności laparoskopii zwiadowczej w ostrych chorobach jamy brzusznej


M. Otto, J. Dzwonkowski, T. Ciąćka, Z. Kaszycka, HAP Feiz, J. Szmidt

Problemy adrenalektomii laparoskopowej uzależnione od średnicy operowanego guza


M. Łazarz, T. Okniński, M. Schaeffer, J. Pawlak

Polipektomia endoskopowa w diagnostyce chorób nowotworowych jelita grubego

R. Drozda, J. Cywiński, P. Maciaszczyk, J. Śmigielski, K. Kołomecki

Porównanie wczesnych wyników leczenia chorych po cholecystektomii wykonanej metodą klasyczną i laparoskopową oraz wyników leczenia chorych po appendektomii wykonanej tymi metodami


K. Mitura, M. Romańczuk, P. Blicharz, M. Boruciński

Powikłania związane z przypadkowym pozostawieniem złogów po cholecystektomii laparoskopowej


K. Mitura, M. Romańczuk

Rutynowe stosowanie techniki Hassona w celu wytworzenia odmy otrzewnowej w operacjach laparoskopowych


M. Schaeffer, P. Skura, M. Łazarz, J. Pawlak

Laparoskopowe leczenie torbieli prostych wątroby


G. Jurga, S. Fabisiewicz, M. Łazarz, J. Pawlak

Operacje technikami laparoskopowymi wykonywane w trybie nagłym – 2 lata własnych doświadczeń


B. Skonieczny, M. Pytka, T. Stefaniak, W. Skonieczny, Z. Grzybowski, Z. Śledziński

Przyczyny i częstość konwersji podczas zabiegu cholecystektomii laparoskopowej


A. Hurayevskyy, I. Palfiy, V. Yurchenko, A. Stasyshyn

Laparoscopy in emergency abdominal surgery12.00 zakończenie Sympozjum


13.00 obiadProgram I edycji kursu Podstawy laparoskopii


21 czerwca 2007 r.

14.00


1. Historia laparoskopii w Polsce i na świecie – T. Wróblewski (20 min)

2. Chirurgia laparoskopowa dróg żółciowych i wątroby – T. Wróblewski (40 min)
a) cholecystektomia laparoskopowa

b) współczesne postępowanie z kamicą przewodową

c) torbiele wątroby

3. Kalectwo dróg żółciowych i operacje naprawcze – T. Wróblewski (40 min)

4. Laparoskopowe operacje przepuklin brzusznych – T. Wróblewski (20 min)16.00–16.15 przerwa na kawę


5. Choroba refluksowa przełyku, przepukliny rozworu przełykowego przepony, achalazja wpustu – W. Tarnowski (40 min)

6. Laparoskopia w diagnostyce i leczeniu ostrego brzucha – W. Tarnowski (40 min)

7. Podstawy laparoskopii – M. Michalik (40 min)

a) osprzęt laparoskopowy

b) narzędzia, noże harmoniczne, LigaSure

c) zasady wytwarzania odmy, wprowadzania trokarów, szycia, wiązania węzłów itp.19.00 kolacja


22 czerwca 2007 r.


8.00–12.30


1. Operacje laparoskopowe w chirurgii jelita grubego – M. Michalik (30 min)

2. Zabiegi małoinwazyjne w chirurgii tarczycy – K. Kuzdak (20 min)

3. Wybrane zabiegi torakoskopowe – M. Brocki (20 min)

4. Laparoskopia diagnostyczna w chirurgii onkologicznej – S. Głuszek (20 min)9.30–9.45 przerwa na kawę5. Prezentacje sponsorów (3x10 min)

6. Znieczulenie do operacji laparoskopowych, kwalifikacja chorych, leczenie bólu pooperacyjnego, zapobieganie nudnościom i wymiotom – A. Kącka (20 min)

7. Operacje laparoskopowe w leczeniu otyłości – K. Paśnik (20 min)

8. Adrenalektomia laparoskopowa – M. Otto (20 min)

9. Powikłania w chirurgii laparoskopowej – E. Stanowski (30 min)

10. Prezentacje sponsorów (3x10 min)

11. Zakończenie kursu, wydanie certyfikatów – T. Wróblewski, W. Tarnowski
Copyright: © 2007 Fundacja Videochirurgii This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
  
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe