eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stężenie witaminy D u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów a obraz kliniczny choroby

Joanna Szymańska-Kałuża
,
Małgorzata Biernacka-Zielińska
,
Jerzy Stańczyk
,
Elżbieta Smolewska

Reumatologia 2013; 51, 4: 271-276
Data publikacji online: 2013/09/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ocena stężeń: 1,25(OH)2D i 25(OH)D u dzieci z nowo ustalonym rozpoznaniem MIZS, przed rozpoczęciem terapii oraz próba wykazania ewentualnych zależności pomiędzy stężeniami metabolitów witaminy D a aktywnością i postacią choroby.

Materiał i metody: Badaniem objęto 50 dzieci (40 dziewcząt i 10 chłopców) w wieku 2–16 lat, u których ustalono rozpoznanie MIZS na podstawie kryteriów z Edmonton (2001 r.). U wszystkich pacjentów oceniono postać oraz aktywność choroby. Grupę kontrolną stanowiło 28 dzieci zdrowych, odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku, hospitalizowanych z powodu czynnościowych zaburzeń układu krążenia. Stężenie aktywnego metabolitu witaminy D [1,25(OH)2D] w surowicy oznaczono z wykorzystaniem metody radioimmunologicznej, a 25(OH)D zbadano za pomocą metody immunoenzymatycznej – ELISA.

Wyniki: Stężenie 1,25(OH)2D w surowicy dzieci chorych było istotnie statystycznie mniejsze w porównaniu ze stężeniem u dzieci z grupy kontrolnej (średnio odpowiednio: 34,86 ±17,14 pg/ml vs 48,47 ±17,99 pg/ml, p = 0,0015). Stężenia 25(OH)D w obu grupach były natomiast porównywalne (śr. 17,36 ±8,44 ng/ml vs 17,36 ±16,29 ng/ml), ale niższe od zalecanego poziomu (tj. < 30 ng/ml). Stwierdzono większe średnie stężenia aktywnej formy witaminy D [1,25(OH)2D] w surowicy dzieci chorych z niską aktywnością choroby w porównaniu ze średnią i wysoką aktywnością, ale bez istotności statystycznej. Podobnie, średnie stężenia 25(OH)D chociaż były najwyższe w grupie dzieci z wysoką aktywnością choroby, nie były znamienne statystycznie. Wykazano większe średnie stężenia aktywnej formy witaminy D i 25(OH)D w surowicy dzieci ze skąpostawową postacią choroby, jednak bez znamienności statystycznej.

Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają dane o powszechnie występującym niedoborze witaminy D w populacji wieku rozwojowego, co wskazuje na konieczność odpowiedniej suplementacji. Zarówno niedobór 25(OH)D, jak i zmniejszone w stosunku do zdrowych rówieśników stężenie aktywnej formy – 1,25(OH)2D, może być przesłaniem do rutynowego oznaczania metabolitów witaminy D u pacjentów z MIZS. Przeprowadzone badania nie wykazały znamiennej zależności pomiędzy metabolitami witaminy D a postacią i aktywnością MIZS.

Objectives: To evaluate the concentration of 1,25(OH)2D and 25(OH)D in patients with newly diagnosed juvenile idiopathic arthritis (JIA) determined before starting therapy and attempt to demonstrate the relationship between serum vitamin D metabolites and the activity and subtype of the disease.

Material and methods: A total of 50 children aged 2–16 years, who were diagnosed with JIA, were enrolled in the study. The control group comprised 28 children with matching age and gender, hospitalized due to circulatory system functional disorder. The level of the active metabolite of vitamin D in the sera was determined using the radioimmunoassay method and the 25(OH)D was tested using an ELISA immunoassay.

Results: The concentration of 1,25(OH)2D in the serum of children with the disease was statistically significantly lower compared to the children in the control group (34.86 ±17.14 pg/ml vs. 48.47 ±17.99 pg/ml, p = 0.0015 on average, respectively). However, the concentrations of 25(OH)D in both groups were comparable (17.36 ±8.44 ng/ml vs. 17.36 ±16.29 ng/ml on average), but lower than the recommended rate (i.e. < 30 ng/ml ). Higher mean concentrations of the active form of vitamin D in the serum of children with low activity of the disease compared to medium and high activity, but without statistical significance, was found. However, mean concentrations of 25(OH)D were the highest in the group with high disease activity but without statistical significance. Higher mean concentrations of the active form of vitamin D and 25(OH)D in the serum of children with oligoarthritis disease were demonstrated but without statistical significance.

Conclusions: Our results confirm the data on commonly occurring vitamin D deficiency in the developmental age population, which indicates the need for proper supplementation. Our finding – insufficiency of 25(OH)D as well as lower level of 1,25(OH)2 D compared to healthy children – can be the prerequisite for routine evaluation of metabolites of vitamin D in patients with JIA. There were no correlations between activity, type of JIA and metabolites of vitamin D.
słowa kluczowe:

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, witamina D, obraz kliniczny choroby

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe