en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2014
vol. 52
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Twelfth European Congress of Internal Medicine
Prague, October 2–5, 2013

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2014; 52, 3: 216–218
Online publish date: 2014/07/31
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Po raz pierwszy Europejska Federacja Medycyny Wewnętrznej (European Federation of Internal Medicine – EFIM) powierzyła organizację corocznego kongresu stowarzyszeniu internistów jednego z krajów Europy Środkowej – Republice Czeskiej. Dwunasty Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej (12th European Congress of Internal Medicine) odbył się w dniach 2–5 października 2013 r. w Pradze. Kongres obradował pod patronatem Burmistrza Pragi Bohuslava Svobody. Organizatorem kongresu był Richard Češka – prezes Czeskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej. Pracami Komitetu Naukowego Kongresu kierował Jiří Widimský jr, a w jego skład wchodzili Miroslav Souček, Jindřich Špinar i Michal Vrablik. Powołano również Regionalny Zespół Doradczy, reprezentujący kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W skład tego zespołu wszedł przedstawiciel Polski, prof. Eugeniusz J. Kucharz.
Obrady kongresu toczyły się w Praskim Centrum Kongresowym. Tam też odbyła się uroczystość otwarcia obrad, którą sponsorowała The Federation for the Development of Internal Medicine in Europe. W tym samym dniu odbyły się dwie sesje noszące tytuł Opportunities of internal medicine in Europe and in the USA. Wykłady wygłosili m.in. M. Cooke (USA, prezydent American College of Physicians), R. Pujol (Hiszpania, były prezydent EFIM), J.G. Alegria (Hiszpania), A.M. Baptista (Portugalia) i P.M. Schumm-Draeger (Niemcy).
Podczas uroczystości otwarcia zebranych powitał prezydent kongresu Richard Češka. Podał on informację o krajach, które były najliczniej reprezentowane na kongresie, i jednocześnie wyraził ubolewanie, że niektóre kraje są reprezentowane tylko przez nielicznych internistów. Dotyczyło to niestety też Polski, chociaż nie wymieniono z nazwy naszego kraju. W imieniu EFIM przemawiała Maria Domenica Cappellini (prezydent mijającej kadencji) oraz Frank Bosch (prezydent rozpoczynającej się kadencji). W części artystycznej wystąpił zespół Čechomor łączący muzykę rockową z praskim folklorem miejskim. Spotkanie przy lampce wina zakończyło uroczystość otwarcia obrad.
Drugi roboczy dzień kongresu rozpoczęła wspólna sesja reumatologiczna zorganizowana przez European League Against Rheumatism (EULAR), Czeskie Towarzystwo Reumatologiczne (Česka revmatologicka společnost) oraz EFIM. Sesję prowadzili Karel Pavelka i Eugeniusz J. Kucharz. Wygłoszono następujące wykłady: Cardiovascular complications in rheumatoid arthritis (Eugeniusz J. Kucharz – Polska), Axial spondyloarthritis (Karel Pavelka – Czechy) i Myositis (Jiří Vencovský – Czechy). Sesja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jednym z jej celów było ukazanie problematyki zapalnych chorób reumatycznych na tle ogólnej tematyki internistycznej.
Tematyce chorób reumatycznych poświęcone były też inne sesje. W sesji krótkich prezentacji ustnych, prowadzonej przez Jiříego Vencovský’ego (Czechy) i Soledad Retamozo (Hiszpania), z referatami wystąpili: D. Predeteanu (Rumunia) – Optimizing the treatment for rheumatoid arthritis, S. Retamozo (Hiszpania) – How to predict the development of lymphoproliferative disease in primary Sjögren syndrome: baseline predictors in 921 Spanish patients, P.I. Doti (Hiszpania) – Mortality prognostic factors of patients with systemic autoimmune diseases admitted to an intersive care unit, G. Gussoni (Włochy) – Prevalence of fragility vertebal fractures in internal medicine oraz V. Da Silva Domingues (Portugalia) – Scleromyxedema during pregnancy. Odbyły się też warsztaty reumatologiczne prowadzone przez H. Almoallim i N. Janoudi z Arabii Saudyjskiej.
Uzupełnieniem prezentacji wykładowych była sesja plakatowa. Do sesji noszącej tytuł Rheumatology przyjęto 77 prac, prawie wszystkie były przedstawione podczas kongresu. Tematyka prac przedstawionych jako postery obejmowała niemal wszystkie zagadnienia z dziedziny reumatologii. Wspomnieć należy o pracach na temat: niedoborów witaminy D u chorych na twardzinę układową (L. Groseanu i wsp.), różnicowania przyczyn niedokrwistości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (M.T. Vatutin i G.S. Smyrnova), zaburzeń obwodowego układu nerwowego u chorych na plamicę Henocha i Schönleina (O. Harzallah i wsp.), wapnicy skóry u osób dorosłych chorych na zapalenie skórno-mięśniowe (V. Da Silva Domingues i wsp.), zespołów paranowotworowych przypominających twardzinę układową (E. Balaseseu i wsp.), zaburzeń wydzielania wewnętrznego u chorych na toczeń rumieniowaty układowy (N. Essid i wsp.). Do zagadnień częściej poruszanych należały: choroba Behçeta, zespół antyfosfolipidowy i zmiany narządowe u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. W tej sesji znalazły się też trzy prace z Polski: Serum osteopontin level in patients with rheumatoid arthritis after one year therapy with infliximab (M. Kopeć-Mędrek, A. Kotulska, A. Lis-Święty, L. Brzezińska-Wcisło, E. J. Kucharz), Systemic sclerosis sine scleroderma (J. Kramza, R. Pieczyrak, E. J. Kucharz) oraz Tumor necrosis factor associated periodic syndrome in a family from Silesia (E. J. Kucharz, A. Kotulska, A. Ciechanowicz, A. Bińczak-Kuleta, M. Ostanek-Pańka, M. Kopeć-Mędrek, R. Rudka). Wspomnieć należy również, że Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz zostali powołani przez organizatorów kongresu do grona recenzentów tej sesji.
W czasie kongresu nie zabrakło innych polskich akcentów. Wśród zaproszonych wykładowców byli: Andrzej Więcek (Treatment of anemia in chronic kidney disease) i Adam Torbicki (Treatment of pulmonary hypertension).
Wśród prezentacji posterowych wymienić należy prace: Acute clenbuterol overdose manifestations in suicidal attempt. A case report (I. Lenczewska i P. Abramczyk), Vectorcardiographic analysis of ventricular depolarization and repolarization inhomogeneities in adult patients with newly diagnosed obstruction sleep apnea syndrome (P. Kiciński, T. Schlegel, A. Dybała, M. Zakrzewski, S. Przybylska-Kuć, W. Myśliński, J. Mosiewicz, A. Jaroszyński), Do long acting dihydropyridine calcium channel blokers increase heart rate? (B. Symonides, A. Krupińska, I. Lenczewska, Z. Gaciong).
Niestety, jeżeli nawet do tego dodamy kilka nazwisk polskich autorów pracujących za granicą, to i tak wkład naszych lekarzy do liczby ponad 700 prezentacji posterowych jest raczej skromny.
Kongres był sprawnie i dobrze zorganizowany. Połączono go ze zjazdem Czeskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej. Obie imprezy odbywały się w sąsiednich salach i różniły się tylko językiem obrad. W części „czeskiej” kongresu było natomiast wiele stoisk prezentujących przede wszystkim wyroby przemysłu farmaceutycznego, a w mniejszej części – sprzęt medyczny i inne wyroby (np. obuwie zdrowotne). To pokazuje, że dużo łatwiej znaleźć wsparcie przemysłu farmaceutycznego na poziomie narodowym i w zakresie podspecjalności niż dla europejskich zjazdów internistycznych.
Wykładowcy i goście kongresu spotkali się na Gala Dinner, który został wydany w słynnej praskiej restauracji „Franciuzská Restaurace”, urządzonej w stylu art nouveau.
Dwunasty Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej poprzedziło posiedzenie Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej. Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowali Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz. Przedstawiono sprawozdania prezydenta EFIM (Domenica Cappellini), ustępującego sekretarza generalnego (Jan Willem Elte) oraz skarbnika (Faustino Ferreira). Nowym sekretarzem generalnym został Pedro Conthe z Hiszpanii. Funkcję prezydenta objął dotychczasowy prezydent elekt Frank Bosch z Holandii. W ostatnim czasie do stałych zadań Federacji włączono zadania Komitetu Wykonawczego zmierzające do nawiązania ścisłych kontaktów z władzami Unii Europejskiej. Zaowocowały one przyjęciem wspólnej deklaracji o współdziałaniu. Z uznaniem przyjęto rozwój czasopisma EFIM. Impact factor European Journal of Internal Medicine zwiększył się do 2,049, a w 2014 r. zamiast 8 zeszytów ukaże się 10. Czasopismo cieszy się zainteresowaniem i może wybierać najlepsze prace do druku (aż 71% nadsyłanych artykułów jest odrzucanych). Zapowiedziano też uruchomienie nowego czasopisma on-line przeznaczonego na publikacje ciekawych przypadków (European Journal of Case Reports in Internal Medicine). Zwiększono składkę członkowską do 2 Euro od każdego członka narodowego towarzystwa internistycznego.
Do stałych form aktywności EFIM należy organizowanie szkół dla młodych internistów. Przedstawiono sprawozdania z letniej szkoły w Kapadocji (Turcja) i zimowej szkoły w Saas-Fee (Szwajcaria). Szkoła zimowa odbyła się po raz ostatni w Szwajcarii w styczniu 2014 r. Rywalizację o prawo do zorganizowania kolejnych szkół zimowych wygrała Łotwa i szkoła w styczniu 2015 r. odbędzie się w Rydze, natomiast następna letnia szkoła, jak to już uprzednio ustalono, w uroczym nadmorskim miasteczku Sardynii – Santa Margherita di Pula. Kolejne kongresy internistów europejskich odbędą się w Genewie (2014 r.) i Moskwie (2015 r.). Przedstawiono również sprawozdania z działalności sekcji EFIM oraz bardzo aktywnej grupy młodych internistów.

Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2014 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.