en ENGLISH
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2013
vol. 51
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ β-glukanu izolowanego z Pleurotus ostreatus na rozwój zapalenia stawów oraz leczenie metotreksatem u szczurów z adiuwantowym zapaleniem stawów

Jozef Rovenský
,
Mária Stančíková
,
Karol Švík
,
Katarína Bauerová
,
Jana Jurčovičová

Reumatologia 2013; 51, 4: 277-283
Data publikacji online: 2013/09/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Celem badania była ocena wpływu β-(1,3/1,6)-D-glukanu izolowanego z grzyba Pleurotus ostreatus (β-glukan-PO) na postępowanie profilaktyczne oraz leczenie adiuwantowego zapalenia stawów (adjuvant arthritis – AA), a także na leczenie metotreksatem (MTX) u szczurów.

Materiał i metody: W grupie szczurów z AA profilaktycznie podawano MTX (1 mg/kg m.c. na tydzień), β-glukan-PO (1 mg/kg m.c. co drugi dzień) lub ich kombinację przez 28 dni od aplikacji adiuwantu. Metotreksat i β-glukan-PO (15 mg/kg m.c. codziennie) stosowano także terapeutycznie od 13. do 35. dnia po immunizacji. Jako markery stanu zapalnego oraz zapalenia stawów oceniano masę ciała, obrzęk tylnej łapy, wynik oceny artrogramu oraz stężenie albumin w surowicy.

Wyniki: Profilaktyczne podawanie małej dawki MTX znamiennie hamowało markery zarówno stanu zapalnego, jak i zapalenia stawów. Metotreksat i jego kombinacja z β-glukanem-PO znamiennie zwiększała masę ciała u szczurów z zapaleniem stawów. β-glukan-PO podawany w monoterapii nie wpływał na masę ciała, ale znamiennie zmniejszał zarówno obrzęk tylnej łapy, jak i wynik oceny zapalenia stawów. W skojarzeniu z MTX, β-glukan-PO znacznie wzmacniał korzystne działanie MTX, co powodowało wyraźniejsze zmniejszenie obrzęku tylnej łapy oraz obniżenie wskaźników oceny zapalenia stawów.

Stężenie albuminy w surowicy u szczurów w grupie kontrolnej z zapaleniem stawów było znamiennie mniejsze niż w grupie kontrolnej zdrowych osobników. Zarówno MTX w monoterapii, jak i leczenie skojarzone MTX + β-glukan-PO znamiennie hamowało zmniejszanie stężenia albuminy w surowicy. Pod względem terapeutycznym MTX nie wywierał istotnego wpływu na markery stanu zapalnego oraz zapalenia stawów. β-glukan-PO w dużej dawce (15 mg/kg m.c.) w monoterapii hamował obrzęk tylnej łapy, poprawiał wyniki oceny artrogramu oraz stężenie albuminy w surowicy.

Wnioski: β-glukan-PO w monoterapii działał korzystnie zarówno na rozwój, jak i leczenie AA stawów u szczurów oraz zwiększał skuteczność podstawowego leczenia za pomocą MTX. U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów taki immunomodulator może zapobiegać wtórnym infekcjom i przywracać upośledzoną homeostazę immunologiczną.

Aim of the study: The purpose of this study was to evaluate the effect of β-(1,3/1,6)-D-glucan isolated from mushroom Pleurotus ostreatus (β-glucan-PO) on the preventive treatment and therapy of adjuvant arthritis (AA) and methotrexate (MTX) treatment in rats.

Material and methods: Groups of rats with AA were preventively treated with methotrexate (1 mg/kg/week), β-glucan-PO (1 mg/kg every second day) or their combination for a period of 28 days from adjuvant application. Methotrexate and β-glucan-PO (15 mg/kg every day) were also applied therapeutically from day 13 to day 35 after immunization. Body mass, hind paw swelling, arthrogram scores, and the level of serum albumin were measured as markers of inflammation and arthritis.

Results: Preventive treatment with a low dose of MTX significantly inhibited the markers of both inflammation and arthritis. Methotrexate and its combination with β-glucan-PO significantly increased the body mass of arthritic rats. β-glucan-PO administered alone had no effect on body mass but significantly decreased both the hind paw swelling and arthritic score. In combination with MTX, β-glucan-PO markedly potentiated the beneficial effects of MTX, which resulted in a more significant reduction of hind paw swelling and arthritic scores. The concentration of albumin in the serum of arthritic controls was significantly lower than in the healthy controls. Both MTX alone and the combination treatment with MTX + β-glucan-PO significantly inhibited the decrease of serum albumin. Therapeutically, MTX had no significant effect on the markers of inflammation and arthritis. β-glucan-PO alone in a high dose (15 mg/kg body mass) inhibited hand paw swelling, arthrogram scores, and the decrease of serum albumin.

Conclusions: β-glucan-PO alone positively affected both the development and treatment of adjuvant arthritis in rats and increased the efficacy of basal treatment with MTX. In patients with rheumatoid arthritis this immunomodulator may prevent secondary infections and restore impaired immunological homeostasis.
słowa kluczowe:

β-glukan, metotreksat, adiuwantowe zapalenie stawów


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.