eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2014
vol. 52
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zależność między polimorfizmem kodonu 72 genu p53 a toczniem rumieniowatym układowym

Mohammad Nabavi
,
Abbas Ghaderi
,
Mohammad Javad Fattahi
,
N. Danaie
,
R. Zangooie
,
Mohammad Faranoush

Reumatologia 2014; 52, 2: 94–98
Data publikacji online: 2014/06/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest schorzeniem tkanki łącznej o przebiegu układowym. W patogenezie choroby uczestniczy kilka genów, spośród których gen p53 odgrywa istotną rolę w kontroli cyklu komórkowego. Celem badania była analiza częstości występowania polimorfizmu genu p53 u pacjentów z TRU oraz zależności między polimorfizmem genu p53 a cechami klinicznymi i laboratoryjnymi choroby.

Materiał i metody: Badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzono u pacjentów z rozpoznanym TRU w Szpitalu im. Namaziego w Sziraz (Iran). Do badania zakwalifikowano 77 pacjentów z rozpoznanym TRU – 9 mężczyzn (11,8%) oraz 68 kobiet (88,2%) o średniej wieku 25,61 ±10,69 roku, a także 80 osób zdrowych o średniej wieku 51,82 ±14,25 roku, tworzących grupę kontrolną. Z kartoteki szpitalnej pozyskano dane uczestników badania, uwzględniając profil epidemiologiczny, wywiad chorobowy, objawy schorzenia oraz wyniki badań laboratoryjnych. Ekspresję genu p53 oznaczano w lizowanych limfocytach. Uzyskane dane analizowano przy wykorzystaniu oprogramowania SPSS w wersji 14.00 dla systemu Windows, przyjmując poziom istotności statystycznej jako p < 0,05.

Wyniki: Częstość występowania genotypów Arg/Arg, Pro/Pro i Arg/Pro wśród osób zdrowych z grupy kontrolnej wyniosły odpowiednio 38,8%; 28,8% i 37,5%, natomiast w grupie pacjentów z TRU – odpowiednio 29,2%; 12,3% i 58,5%. Wykazano tym samym większą zależność między chorobą a postacią heterozygotyczną badanego polimorfizmu niż występowaniem alleli homozygotycznych. Stwierdzono istotną zależność między różnymi typami alleli genu p53 a niektórymi cechami klinicznymi TRU. Nie potwierdzono natomiast związku między różnymi typami alleli a początkowymi objawami choroby ani wynikami badań laboratoryjnych.

Wniosek: W populacji irańskiej funkcjonalna onkoproteina p53 z polimorfizmem kodonu 72 może odgrywać ważną rolę w patogenezie i obrazie klinicznym TRU.

Aim: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a systemic vasculitic disorder, with multiple genes involved in the disease pathogenesis. The p53 gene plays an important role in controlling the cell cycle. We aimed to study the prevalence of p53 polymorphism in SLE patients and analyze the relationship between the p53 polymorphism and clinical-laboratory features of the disease.

Material and methods: This case-control study was conducted on patients with confirmed SLE at Namazi Hospital, Shiraz, Iran. Seventy-seven patients with SLE including 9 (11.8%) men and 68 (88.2%) women with mean age of 25.61 ±10.69 years and 80 healthy controls with mean age of 51.82 ±14.25 years were included. The patients’ information, including the epidemiological profile, disease history, disease symptoms and also the laboratory findings, were extracted from the hospital records. The p53 expression was determined in lyzed lymphocytes. The data were analyzed using SPSS software version 14.00 for Windows considering p < 0.05 as statistically significant.

Results: The frequencies of Arg/Arg, Pro/Pro and Arg/Pro among normal controls were 38.8%, 28.8% and 37.5%, respectively, but in the patients, Arg/Arg, Pro/Pro and Arg/Pro genotypes frequencies were shown to be 29.2%, 12.3% and 58.5%, respectively. Thus, heterozygous form of this polymorphism was shown to be associated with the disease more than the homozygous alleles. There was a significant relationship between the different allele types of p53 and some clinical features of SLE. There was no association between the different allele types and any of the initial manifestations of the disease and the laboratory findings, as well.

Conclusions: In an Iranian population the functional oncoprotein of p53 with codon 72 polymorphism may play an important role in the pathogenesis and clinical presentation of SLE.
słowa kluczowe:

p53, toczeń rumieniowaty układowy, polimorfizm, aktywność choroby

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe