Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pembrolizumab w 1. linii leczenia chorych na raka regionu głowy i szyi – nowa rejestracja FDA

Źródło: Katarzyna Stencel/FDA
Autor: Marta Koblańska |Data: 24.06.2019
 
 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. American Food and Drug Administration) zarejestrowała pembrolizumab do leczenia 1. linii chorych na przerzutowego lub nieoperacyjnego raka regionu głowy i szyi (ang. head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC).
Wyniki badania klinicznego KEYNOTE-048 przedstawiono podczas tegorocznej konferencji ASCO.
Pembrolizumab został zarejestrowany do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią (platyna plus 5-FU) dla wszystkich chorych oraz jako monoterapia u chorych, u których stwierdzono ekspresję PD-L1 na komórkach nowotworu.

Rejestrację oparto na wynikach randomizowanego, wieloośrodkowego, trójramiennego, otwartego badania klinicznego KEYNOTE-048. Do badania włączono 882 chorych na przerzutowego HNSCC, którzy nie otrzymywali uprzednio terapii systemowej z powodu choroby przerzutowej bądź chorych z nawrotem choroby, którzy nie byli kandydatami do leczenia miejscowego.

Chorych losowo przydzielono w stosunku 1:1:1 do ramienia otrzymującego pembrolizumab w monoterapii, pembrolizumab w skojarzeniu z karoplatyną/cisplatyną i 5-FU lub cetuksymab w skojarzeniu z karboplatyną/cisplatyną i 5-FU. Czynniki stratyfikacyjne obejmowały między innymi poziom ekspresji PD-L1 (TPS ≥50% lub < 50%), status infekcji HPV, stan sprawności według ECOG (0 lub 1).

W badaniu wykazano statystycznie istotne wydłużenie czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) u chorych w ramieniu z pembrolizumabem i chemioterapią w porównaniu do chorych w ramieniu z cetuksymabem i chemioterapią. Mediana OS wyniosła odpowiednio 13 miesięcy oraz 10,7 miesiąca (HR 0,77; 95% CI 0,63-0,93; p=0,0067). Ponadto wykazano również statystycznie istotne korzyści w zakresie OS w podgrupie chorych z ekspresją PD-L1. W podgrupie chorych CPS ≥1 mediana OS wynosiła 12,3 miesiąca w ramieniu z pembrolizumabem oraz 10,3 miesiąca w ramieniu z cetuksymabem i chemioterapią (HR 0,78; 95% CI 0,64-0,96; p=0,0171). Dla chorych z CPS ≥20, mediana OS wynosiła 14,9 miesiąca dla pembrolizumabu, 10,7 miesiąca dla cetuksymabu z chemioterapią (HR 0,61; 95% CI 0,45-0,83; p=0,0015).

Najczęstsze działania niepożądane występujące u co najmniej 20% chorych otrzymujących pembrolizumab obejmowały zmęczenie, zaparcia lub biegunkę.

Natomiast do najczęstszych działań niepożądanych występujących u chorych z ramienia pembrolizumabu i chemioterapii należały nudności, zmęczenie, zaparcia, wymioty, zapalenie śluzówek, biegunkę, zmniejszenie apetytu oraz kaszel.

Rekomendowana dawka pembrolizuambu u chorych na HNSCC wynosi 200 mg w trwającym 30 min wlewie dożylnym, powtarzanym co 3 tygodnie do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub przez maksymalnie 24 miesiące.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe