Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Vedolizumab w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Źródło: : Dulai PS i wsp. The Real-world effectiveness and safety of vedolizumab for moderate-severe Crohn’s disease: results from the US VICTORY Consortium. Am J Gastroenterol 2016; 111: 1147-1155. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 24.08.2016
 
 
Vedolizumab (VDZ) jest nowym lekiem biologicznym, którego celem molekularnym jest integryna α4β7, co w sposób wysoce selektywny hamuje migrację pobudzonych leukocytów ze światła naczyń krwionośnych do tkanek objętych procesem zapalnym w przewodzie pokarmowym. Dane z badań klinicznych pokazały, że lek ten jest skuteczny w terapii nieswoistych zapaleń jelit, a także charakteryzuje się bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa. Na lamach American Journal of Gastroenterology opublikowano pracę, która prezentuje dane „z życia wzięte” (ang. real- world data), dotyczące skuteczności VDZ w terapii choroby Leśniowskiego-Crohna o aktywności umiarkowanej do ciężkiej, pochodzące z retrospektywnego badania kohortowego, w którym uczestniczyło siedem ośrodków gastroenterologicznych w USA (US Victory Consortium).
W analizie uwzględniono grupę 212 chorych (mediana wieku 34 lata; 90% było leczonych uprzednio lekami anty-TNF). Mediana okresu obserwacji wyniosła 39 tygodni. Skumulowane odsetki remisji klinicznych, gojenia śluzówkowego oraz głębokich remisji (remisja kliniczna + gojenie śluzówkowe) w 12 miesiącu obserwacji wyniosły odpowiednio: 35%, 63% i 26%. Wykazano, że osoby leczone wcześniej lekami anty-TNF, palacze tytoniu, pacjenci z aktywną postacią okołoodbytową choroby Crohna oraz osoby z ciężkim przebiegiem schorzenia istotnie rzadziej osiągały remisję kliniczną. Natomiast efekt gojenia śluzówkowego uzyskiwano istotnie rzadziej u osób, które otrzymywały wcześniej terapię anty-TNF i u których wyjściowa aktywność choroby była największa. Autorzy badania przeanalizowali także kwestię bezpieczeństwa terapii. Dane dotyczyły w sumie 1433 infuzji VDZ – u 5 chorych odnotowano reakcje związane z przetoczeniem leku, u 21 doszło do rozwoju istotnych infekcji, a sumarycznie – u 17 osób odnotowano pojawienia się poważnych działań niepożądanych. Niewielka część z odnotowanych działań niepożądanych wymagała zaprzestania terapii VDZ.
W podsumowaniu autorzy podkreślają, że VDZ jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w terapii choroby Leśniowskiego-Crohna o aktywności umiarkowanej do ciężkiej.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe