Wyślij
Udostępnij:
 
 

ESMO 2014: MAGE-A3 nie wydłuża DFS w niedrobnokomórkowym MAGE dodatnim raku płuca po radykalnym zabiegu operacyjnym

Źródło: Abstract 1173O_PR - MAGRIT, a double-blind, randomized, placebo-controlled Phase III study to assess the efficacy of the recMAGE-A3 + AS15 cancer immunotherapeutic as adjuvant therapy in patients with resected MAGE-A3-positive non-small cell lung cancer (
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 14.10.2014
 
 
Podczas kongresu ESMO w Madrycie przedstawiono wyniki badania klinicznego MAGRIT. Nie wykazano istotnego statystycznie wydłużenia DFS u chorych poddanych immunoterapii.
Tekst Ogólnoświatowe badanie kliniczne MAGRIT oceniało skuteczność immunoterapii recMAGE-A3 + AS15 w leczeniu uzupełniającym chorych na niedrobnokomórkowego MAGE dodatniego raka płuca po radykalnym zabiegu operacyjnym. W badaniu tym nie wykazano wydłużenia czasu wolnego od choroby (ang. disease free survival, DFS) w porównaniu do placebo w całej populacji jak i w populacji chorych, którzy nie otrzymywali chemioterapii uzupełniającej.
W praktyce klinicznej chemioterapie uzupełniającą stosuje się w niedrobnokomórkowym raku płuca w stopniu zaawansowania II oraz IIIA oraz w stopniu IB wysokiego ryzyka. Mimo to odsetek chorych wolnych od nawrotu po 5 latach jest niezadowalający (35-50%) i około połowa chorych nie otrzymuje chemioterapii uzupełniającej z różnych powodów.
MAGE-A3 jest antygenem specyficznym dla guza. Jego ekspresję wykazano w wielu typach nowotworów, miedzy innymi w niedrobnokomórkowym raku płuca. Immunoterapeutyk MAGE-A3 dostarczany jest jako rekombinowane białko, połączone z immunostymulantem. Immunoterapia MAGE-A3 wykazuje skuteczność w przerzutowym czerniaku.
W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym 2. fazy u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IB-II po radykalnym zabiegu chirurgicznym, w 44 miesiącu obserwacji wykazano 25% redukcję ryzyka względnego nawrotu nowotworu (HR 0,75)
Badanie MAGRIT było randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem oceniającym czy immunoterapeutyk recMAGE-A3+AS15 stosowany jako leczenie uzupełniające wydłuża czas wolny od choroby (DFS) u chorych po radykalnej resekcji anatomicznej MAGE-A3 dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca (stopnie zaawansowania IB, II oraz IIIA według klasyfikacji TNM, wersji 6). Chorzy otrzymywali lub nie chemioterapię uzupełniającą (do 4 cykli opartych na pochodnych platyny), stopień sprawności klinicznej był ECOG 0-2, chorzy musieli mieć prawidłowe parametry czynności wątroby i nerek, ujemny wywiad w kierunku chorób autoimmunologicznych. Status MAGE-A3 oceniano w guzie pierwotnym za pomocą RT-PCR.
Chorych losowo przydzielono w stosunku 2:1 do grupy otrzymującej 13 domięśniowych iniekcji immunoterapeutyku bądź placebo w ciągu 27 miesięcy trwania badania.
Wśród 13849 chorych 4210 było MAGE pozytywnych, jednak 2272 chorych zrandomizowano i leczono. Ogólnie 52% chorych otrzymała chemioterapię uzupełniającą. Odsetek chorych w stopniu zaawansowania IB, II i IIIA wynosił odpowiednio: 47%, 36% i 17%. Mediana wieku wynosiła 63 lata i 24% chorych stanowiły kobiety.
Najczęstsze działania niepożądane występujące u powyżej 10% chorych leczonych MAGE-A3 to: gorączka (35% vs 5%), ból w miejscu podania (31% vs 5%), zmęczenie (16% vs 7%), ból (16% vs 2%), objawy grypopodobne (13% vs 3%), ból mięśni (12% vs 2%).
Mediana czasu obserwacji w chwili analizy końcowej wynosiła 38,8 miesiąca. Mediana DFS wynosiła 60,5 miesiąca i 57,9 miesiąca odpowiednio w grupie immunoterapii i placebo (HR 1,024, p = 0,7379). W grupie chorych nieotrzymujących chemioterapii, mediana DFS wynosiła 58,0 miesiąca dla chorych MAGE dodatnich i 56,8 miesiąca dla chorych otrzymujących placebo (HR 0.970, p = 0.7572).
Ekspresja białka MAGE na komórkach nowotworowych związana jest z gorszym rokowaniem. Ekspresję antygenu MAGE wykazuje się w komórkach wielu nowotworów, ale nie w prawidłowych tkankach, za wyjątkiem jąder. W nie drobnokomórkowym raku płuca jego ekspresje wykazuje się w około 35% przypadków.
Możliwymi powodami niepowodzenia według badaczy było miedzy innymi zbyt mała moc monowalentnej szczepionki, fakt iż guzy nawrotowe/przerzutowe mogą wykazywać mechanizmy ucieczki spod kontroli immunologicznej, bądź mechanizmy epigenetyczne (związek między metylacją a nawrotem raka płuca).
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe