Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nintedanib skuteczny u chorych na NDRP z szybką progresją choroby

Źródło: Konferencja “Best of WCLC 2016/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.02.2017
 
 
Podczas tegorocznej konferencji „Best of WCLC”, która odbyła się w Warszawie w dniach 13-14 stycznia 2017 roku przedstawiono najważniejsze doniesienia z 17. Światowej Konferencji Raka Płuca (17th World Conference of Lung Cancer, Wiedeń). Jednym z zaproszonych gości był dr Maksymilian Hochmair kierujący oddziałem onkologii pulmonologicznej Otto-Wagner-Hospital w Wiedniu, który przedstawił własne doświadczenia dotyczące leczenia nintedanibem chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, u których do progresji doszło w trakcie lub wkrótce po zakończeniu chemioterapii 1. linii.
Jak podkreśla dr Hochmair, lekiem właściwym dla grupy chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z szybką progresją choroby po standardowej chemioterapii 1. linii jest nintedanib. W tej grupie chorych ważna jest szybka odpowiedź na leczenie w kolejnej linii, podczas gdy zastosowanie immunoterapii daje zwykle odpowiedzi odroczone w czasie.

Nintedanib jest lekiem antyangiogennym, drobnocząsteczkowym inhibitorem kinaz tyrozynowych receptora naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF), receptorów płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR) oraz receptora czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR 1-3).

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nintedanibem oceniano w wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym 3. fazy LUME-Lung-1. Chorych przydzielono losowo w stosunku 1:1 do ramienia otrzymującego docetaksel w dawce 75 mg/m2 w postaci wlewu dożylnego co 3 tygodnie w skojarzeniu z nintedanibem w dawce 200 mg dwa razy na dobę w dniach 2-21 lub w skojarzeniu z placebo. Jak wykazało badanie, największe korzyści z leczenia nintedanibem odnosili chorzy na raka gruczołowego płuca, u których doszło do szybkiej progresji choroby po standardowym leczeniu 1. linii opartym na pochodnych platyny. W całej populacji badanej (nintedanib dodany do docetakselu) uzyskano istotne statystycznie wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) do 4,2 miesiąca co przekłada się na istotne klinicznie wydłużenie przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) tych chorych o 2,3 miesiąca. Wyniki analizy dotyczącej populacji europejskiej badania LUME-Lung-1 zaprezentowano podczas Kongresu European Society for Medical Oncology, który odbył 7-11 października 2016 roku się w Kopenhadze. Wykazano, że w europejskiej populacji chorych na raka gruczołowego płuca z badania LUME-Lung-1 dodanie nintedanibu do docetakselu prowadzi do wydłużenia OS aż o 4,7 miesiąca w porównaniu z monoterapią docetakselem (mediana OS wynosiła odpowiednio 13,4 vs 8,7 miesiąca, HR 0,79; 95% CI 0,65-0,79; p=0,0254). Ponadto wykazano, że nintedanib w skojarzeniu z docetakselem prowadzi do istotnego wydłużenia OS w grupie chorych na raka gruczołowego płuca z krótszym (<9 mies) czasem od rozpoczęcia leczenia 1. linii (ang. time from start of first-line therapy, TSFLT) nawet do 4,1 miesiąca.

Nintedanib cechuje akceptowalny i przewidywalny profil bezpieczeństwa. Działania niepożądane występujące nieco częściej u chorych leczonych nintedanibem i docetakselem obejmują przede wszystkim zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (7,8%) i asparaginianowej (3,4%), jednak warto podkreślić że są to zdarzenia niepożądane całkowicie odwracalne. Natomiast ryzyko powikłań ciężkiej neutropenii jest podobne u chorych leczonych samym docetakselem oraz docetakselem w skojarzeniu z nintedanibem.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe