Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pięć leków na raka płuca w kolejce do decyzji refundacyjnej

Źródło: Ministerstwo Zdrowia/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 01.02.2017
 
 
AOTMiT wydała negatywne rekomendacje dotyczące pembrolizumabu, ale to nie oznacza automatycznie braku refundacji. Wszystko pozostaje w rękach Marka Tombarkiewicza, wiceministra zdrowia. Rekomendacja w sprawie pembrolizumabu jest świeża, ale pozostałe leki czekają w kolejce ponad pół roku. W sumie na decyzję MZ czeka 5 nowych leków na raka płuca.
Na decyzję czeka ozymertynib. Tu możliwe, że powstanie program lekowy, ponieważ wniosek jest na etapie ustalania jego treści. Kolejnym jest crizotinibum w I linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca. Tu resort wystosował prośbę o opinię w sprawie opisu ewentualnego programu do konsultantów. Kolejnym lekiem jest nintedanib . Wniosek jest już po etapie ustaleń treści programu lekowego oraz po sporządzeniu ekspertyzy przez AOTMIT w lutym 2016 roku, która okazała się negatywna. Odbyły się także negocjacje z KE oraz wydana została uchwała Komisji Ekonomicznej – resort zdrowia nie informuje jaka. Wniosek czeka na rozstrzygnięcie ministra zdrowia, ale można przypuszczać, że tu brak decyzji oznacza w praktyce brak refundacji, bo na decyzje jest 180 dni od złożenia wniosku o refundację przez firmę.

Doniesienia ESMO na temat pembrolizumabu oraz niwolumabu zostały uznane przez wielu międzynarodowych ekspertów za przełom. Dlaczego więc polski AOMiT nie rekomenduje refundacji tych preparatów? Resort zdrowia przesłał Termedii uzasadnienia owych decyzji. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji prezesa AOTMiT z 9 stycznia 2017 roku, prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Keytruda (pembrolizumab) w programie lekowym nie drobnokomórkowego raka płuca.

- Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, uważa za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Keytruda we wnioskowanym wskazaniu. Analiza kliniczna charakteryzowała się ograniczeniami obniżającymi jej wiarygodności, takimi jak: skuteczność pembrolizumabu względem docetakselu oparto o 1 randomizowane badanie kliniczne bez zaślepienia natomiast efektywność w porównaniu z pemetrexedem przeprowadzono metodą porównania pośredniego w oparciu o publikacje bez zaślepienia, w której nie kwalifikowano pacjentów względem ekspresji PD-L1. Wyniki analizy wykazały, że stosowanie pembrolizumabu zmniejsza ryzyko zgonu o 46 proc. i zmniejsza ryzyko progresji o 41 proc. w porównaniu z docetakselem we wnioskowanej populacji. Również w porównaniu z pemetrexedem pembrolizumab zmniejsza ryzyko zgonu o 49 proc. i zmniejsza ryzyko progresji o 40 proc., jednak w populacji szerszej niż wnioskowana. Ponadto utrudnione jest wnioskowanie na temat wyższości pembrolizumabu w zakresie jakości życia względem docetakselu, ze względu na zestawienie wyników dla obu ramion, które odczytane zostały z wykresów. Natomiast dla porównania z pemetrexedem nie oceniano jakości życia, co uniemożliwia wnioskowanie w tym zakresie. Analiza ekonomiczna wykazała, że stosowanie wnioskowanej technologii medycznej jest kosztowo nieefektywne, zarówno w wariancie uwzględniającym, jak i nie instrument dzielenia ryzyka (RSS). Ponadto analiza ekonomiczna cechuje się ograniczeniami związanymi m.in. z nie uwzględnieniem kosztów leczenia wszystkich zdarzeń niepożądanych występujących częściej w ramieniu wnioskowanej technologii niż w ramieniu docetakselu (niedoczynności i nadczynności tarczycy) oraz uwzględnieniem porównania z pemetrexedem dla wybranych zdarzeń niepożądanych, mimo nie wykonania tego porównania w analizie klinicznej. Zgodnie z analizą wpływu na budżet, objęcie refundacją wnioskowanej technologii wiązać się będzie z dodatkowym obciążeniem budżetu płatnika publicznego. Istotne jest także ograniczenie analizy związane z oszacowaniem populacji docelowej. Jak wskazują opinie ekspertów klinicznych, populacja pacjentów kwalifikujących się do proponowanego programu lekowego może wynosić od 1000 do 1500 osób, co zwiększa niepewność co do faktycznego wpływu finansowania terapii na budżet płatnika – brzmi uzasadnienie decyzji.

Resort zdrowia informuje jednak, że wniosek dotyczący leku jest już po etapie ustaleń treści programu lekowego. Obecnie trwają negocjacje z Komisją Ekonomiczną, czyli negocjacje dotyczące ceny. Po uchwale Komisji decyzje podejmie resort zdrowia.

W przypadku preparatu Opdivo (niwolumab) we wskazaniu leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym, wniosek jest już po etapie ustaleń treści programu lekowego. Odbyły się także negocjacje z KE oraz wydana została uchwała Komisji Ekonomiczne. Resort zdrowia nie informuje o treści uchwały Komisji. Wniosek czeka na rozstrzygnięcie ministra zdrowia, ale sam przyznaje, ze na decyzje o refundacji jest 180 dni od daty złożenia wniosku. Tu ponad pół roku minęło od rekomendacji AOTMiT.

Rekomendacja AOTMiT z 12 lipca 2016 roku jest negatywna. Dlaczego? - Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, uważa za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Opdivo we wnioskowanym wskazaniu. W ramach analizy skuteczności wykazano, że stosowanie nivolumabu może wydłużać przeżycie całkowite o 3,2 miesiąca oraz zmniejsza ryzyko zgonu o 41 proc. po okresie 12-miesięcznej obserwacji. Należy mieć jednak na uwadze, że ograniczenia analizy wynikające, z oparcia wnioskowania o 1 badanie RCT bez zaślepienia oraz brak wiarygodnych publikacji (publikacje w formie abstraktu konferencyjnego oraz badania niepublikowane) dla badań z dłuższym okresem obserwacji. Należy także wskazać, że utrudnione jest wnioskowanie na temat wyższości niwolumabu w zakresie jakości życia względem docetakselu, ze względu na brak porównania dla tego punktu końcowego.

Jak pisze agencja,. analiza ekonomiczna wykazała, że stosowanie wnioskowanej technologii medycznej jest kosztowo nieefektywne, zarówno w wariancie uwzględniającym, jak i nie instrument dzielenia ryzyka. Ponadto analiza ekonomiczna cechuje się ograniczeniami związanymi m.in. z przyjętymi użytecznościami stanów zdrowia oraz czasem leczenia. Zgodnie z analizą wpływu na budżet, objęcie refundacją niwolumabu wiązać się będzie z dodatkowym obciążeniem budżetu płatnika publicznego.

AOTMiT w przypadku Vargatefu (nintedanibu), biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości uznał w lutym 2016 roku, że przedstawione przez wnioskodawcę dowody naukowe nie uzasadniają w wystarczający sposób objęcia refundacją omawianej technologii.

Jak pisze agencja, dostępne badanie kliniczne porównujące nintedanib+docetaksel z docetakselem w monoterapii wykazało istotną statystycznie przewagę terapii skojarzonej dla punktów końcowych takich jak: przeżycie całkowite oraz przeżycie wolne od progresji. Jednakże interpretując te wyniki należy mieć na uwadze, że mediana przeżycia całkowitego w grupie badanej wynosiła 12,6 miesiąca, a w grupie kontrolnej 10,3 miesiąca. Natomiast mediana przeżycia wolnego od progresji w grupie badanej wynosiła 4,2 miesiąca, a w grupie kontrolnej 2,8 miesiąca.

- Wyniki analizy ekonomicznej wskazują na brak efektywności kosztowej (nawet po uwzględnieniu mechanizmu podziału ryzyka) względem podstawowego komparatora jakim była monoterapia docetakselem - podaje resort zdrowia.

Jak dalej czytamy, ze względu na brak dokładnych danych populacyjnych wnioskodawca oszacował liczbę pacjentów stosujących wnioskowany lek w oparciu o opinię ekspertów klinicznych, gdzie populacja w obydwu latach pozostawała na tym samym poziomie, co może nie odpowiadać rzeczywistości płatnika publicznego. Dodatkowo należy wskazać na niekorzystny profil bezpieczeństwa zwłaszcza odnośnie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych (u około 42,8 proc. pacjentów). Zgodnie z badaniem LUME-Lung 1, stosowanie nintedanibu w skojarzeniu z docetakselem w porównaniu z monoterapią docetakselem wiązało się z ponad czternastokrotnym zwiększeniem szansy wystąpienia podwyższenia aktywności aminotransferazy alaninowej o stopniu nasilenia ≥3 oraz ponad siedmiokrotnym zwiększeniem szansy wystąpienia podwyższonej aktywności aminotransferazy asparaginowej o stopniu nasilenia ≥3. Interpretując te wyniki należy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego docetaksel, u pacjentów z podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych zwiększa się ryzyko wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych takich jak zagrażająca życiu posocznica, zagrażające życiu krwawienie z przewodu pokarmowego, gorączka neutropenicza, zakażenia, trombocytopenia, zapalenie jamy ustnej i osłabienie.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe