SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Partner strategiczny
Partner portalu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zaburzenia rytmu serca po wysokodawkowej chemioterapii z następczym autologicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych u chorego z guzem zarodkowym jądra
 
Guzy zarodkowe należą do najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u mężczyzn pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Charakteryzują się dużym potencjałem złośliwości, natomiast odpowiednio wczesne rozpoznanie i zastosowanie leczenia przyczynowego może skutkować całkowitym ich wyleczeniem. Ten rodzaj no­wotworów ma jednak tendencję do nawrotów. Największą szansę na wyleczenie daje wysokodawkowa chemioterapia (HDC) z następczym przetoczeniem autologicznych komórek macierzystych pobranych z krwi obwodowej lub szpiku. Wysokodawkowa chemioterapia charakteryzuje się wysokim stopniem toksyczności. Oprócz powikłań o charakterze hematologicznym obserwuje się rów­nież kardiotoksyczne działanie nie­­których chemioterapeutyków. W po­niższej pracy przed­stawiono opis przypadku chorego z nawrotowym guzem za­rodkowym jądra, u którego po podaniu HDC wystąpiło powikłanie kardiologiczne w postaci rytmu dolnoprzedsionkowego. Powikłanie to miało charakter przemijający, bez następstw klinicznych. W skład reżimu przygotowawczego wchodziły następujące cytostatyki: karboplatyna, etopozyd, cyklofosfamid.
 
Redaktor naczelny:
dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz - Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2. Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Redaktor prowadzący:
lek. med. Katarzyna Szyszka-Barth - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2016 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe