10 OGÓLNOPOLSKI KONGRES STARZENIA PACJENT 65+ W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ

 

GDAŃSK, 23.06.2022 - 25.06.2022

KONKURS KREATYWNY

REGULAMIN

KONKURS KREATYWNY

 

I. Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Termedia Sp. z o.o. - Regon 632423323 KRS 0000172109,  zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.05.2022 r. i kończy się w dniu 10.06.2022 r.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 14.06.2022 r.

5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Udział w Konkursie odbywa się według zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać określonych w Regulaminie zasad.

7. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu (dalej: „Regulamin”) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca prawo do wykonywania zawodu medycznego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest w okresie trwania Konkursu:

         Odpowiedź na pytanie „Jak zachęcić osoby w starszym wieku do większej dbałości o zdrowie?”

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn zależnych od Uczestników.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

 

III. Zasady Konkursu

1. Uczestnik odpowiada na pytanie „Jak zachęcić osoby w starszym wieku do większej dbałości o zdrowie?”

2. Swoje odpowiedzi Uczestnicy wysyłają na adres mailowy pr@termedia.pl w tytule maila wpisując „Konkurs – Kongres Starzenia” . Przekazane odpowiedzi nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych innych osób.

3. Do przekazanej przez Uczestnika odpowiedzi na wybrane zadanie konkursowe, jeśli skutkiem jego odpowiedzi, może być dzieło podlegające ochronie prawa autorskiego, muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Dzieło musi być efektem osobistej twórczości Uczestnika i nie może zostać uprzednio nigdzie opublikowane.

IV. Nagrody w Konkursie

1.    W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a)       dla trzech Zwycięzców pakiet nagród:

- bezpłatny udział w 10. Ogólnopolskim Kongresie Starzenia Pacjent 65+ w Codziennej Praktyce Lekarskiej

- zestaw gadżetów Termedii

2. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę.

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, nie przysługuje mu prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody ani prawo do zastrzeżenia właściwości nagrody. 

 

V. Zasady wyłaniania laureatów i przyznawania nagród

1. Zwycięzcami w Konkursie będą 3 osoby, które wykonają zadanie konkursowe i których zgłoszenie wpłynie do Organizatora w czasie trwania Konkursu, a Komisja Konkursowa uzna je za najbardziej interesujące z uwagi na cel edukacyjny odpowiedzi oraz jej kreatywny charakter.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych 3 osób, ponad liczbę zwycięzców Konkursu.

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji czuwa Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora, zwana „Komisją”.  

3. Komisja wyłoni maksymalnie 3 (trzech) Zwycięzców Konkursu oraz maksymalnie 3 (trzech) Wyróżnionych podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się w terminie maksymalnie 4 dni od momentu zakończenia procedury dokonywania zgłoszeń do Konkursu.

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców i Wyróżnionych, oceniając subiektywnie zgłoszenie według swojego uznania niemniej jednak  kierując się przy podejmowaniu decyzji następującymi kryteriami:

- poprawność merytoryczna odpowiedzi na pytanie konkursowe,

- pomysłowość, oryginalność i twórczy charakter odpowiedzi,

- cele edukacyjnym wypowiedzi dla innych jaki może ona przynieść.

5. Komisja konkursowa składa się z :

a) Karoliny Gawarzewskiej

b) Krzysztofa Zielonki

 

VI. Powiadomienie o wygranej

1. Organizator poinformuje Zwycięzców w terminie najpóźniej 5 (pięciu) dni od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail oraz poinformuje o konieczności podania danych adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr tel.).

2. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

3. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie nagrody z powodu błędnego podania przez Uczestnika danych do doręczenia przesyłki.

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: pr@termedia.pl z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs”. Reklamacje w formie pisemnej co do przebiegu niniejszego konkursu mogą być zgłaszane  na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs”. Reklamacje, niezależnie od formy, mogą być zgłaszane przez cały okres trwania Konkursu i po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ostatecznego wydania nagród w Konkursie. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w przypadku przesłania jej listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego lub moment wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej (poczty e-mail) w taki sposób, żeby Organizator mógł zapoznać się z jej treścią.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub wiadomością e-mail, odpowiednio do formy otrzymania reklamacji na wskazany w reklamacji adres lub adres e-mail, w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest organizator konkursu –Wydawnictwo Termedia sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych w celach związanych z konkursem w tym z wydaniem Nagród oraz z obowiązkami podatkowymi oraz ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.

2. W razie przyznania Nagrody Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych (imię, nazwisko, miejscowość) oraz treści odpowiedzi na pytanie otwarte na stronie internetowej oraz na profilach mediów społecznościowych Organizatora.

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w treści zadania konkursowego, które naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste innych osób, prawa własności intelektualnej innych osób bądź zawierają treści dyskryminujące. Zabronione jest również używanie wulgaryzmów i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, a ponadto treści obrażających markę/znak towarowy Organizatora. Zgłoszenia naruszające wyżej wymienione zakazy nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu Nagród.

4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny w formie pisemnej w biurze Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej 10. Ogólnopolskiego Kongresu Starzenia.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych albo innych informacji uniemożliwiających lub utrudniających wydanie przez Organizatora Nagród.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 919 – 921 kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych Organizatora.