32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 25.05.2022 - 28.05.2022

ZASADY ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ


Terminy:

14 luty 2020 roku - termin nadsyłania streszczeń
TERMIN NADSYŁANIE PRAC ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 21 LUTEGO 2020 ROKU

15 kwiecień 2020 roku - termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy

Streszczenie należy nadesłać w języku polskim

Ostateczna forma prezentacji zostanie potwierdzona po decyzji recenzentów o kwalifikacji danego streszczenia

Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwisk autorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków

Konstrukcja streszczenia:
Tytuł
Autorzy
Osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko
E-mail osoby prezentującej
Telefon osoby prezentującej
Afiliacja


Treść streszczenia powinna zawierać w odrębnych akapitach oznakowane części:
Wstęp
Cel pracy
Materiał i metody
Wyniki
Wnioski

Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów.

Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.

Osoba prezentująca pracę musi być zarejestrowanym uczestnikiem Zjazdu

Dodaj streszczenie
© 2021 Termedia