IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PANDA

 

GDAŃSK, 20.10.2023 - 22.10.2023

ZGŁOŚ ABSTRAKT

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA ABSTRAKTÓW 

 • Przesyłane abstrakty powinny dotyczyć tematów wymienionych poniżej.
 • Wystąpienia mogą dotyczyć zarówno prac naukowych jak i poglądowych oraz opisów konkretnych działań czy interwencji.
 • Abstrakty zgłaszamy poprzez formularz do dnia 30 czerwca 2023.
 • Nie ma ograniczeń co do liczby abstraktów, które dana osoba może przesłać.
 • Zgłaszając abstrakt należy poprawnie wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego - dane te będą służyły do ​​dalszej korespondencji z autorem/autorami.
 • Zgłaszając abstrakt należy poprawnie wpisać afiliacje wszystkich autorów

 ZGŁOŚ ABSTRAKT

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR ABSTRAKTU 

Objętość: nie powinna przekraczać 1 strony, maksymalna liczba słów to 350, z wyłączeniem tytułu i informacji o autorze.

Tytuł: powinien być zwięzły, jasno wskazujący na charakter i zawartość przygotowanych do prezentacji materiałów.

Nazwiska autorów: Podajemy pełne imię (imiona) i nazwiska autorów, stopnie naukowe oraz pełne afiliacje.

Wstęp: w tym informacje o celach prezentacji oraz grupie docelowej.

Streszczenie: zawierające przedstawienie najistotniejszych elementów planowanego wystąpienia, np. opis podjętych działań, wykorzystanych metod, grupy odbiorców, wyników oraz wniosków.

Znaczenie dla użytkowników i rodzin: tzn. znaczenie przedłożonej pracy w odniesieniu do osób z doświadczeniem życiowym, dzieci objętych wczesną interwencją i/lub wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz członków ich rodzin i osób bliskich.

 

Wszystkie streszczenia będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.

Informacja o zaakceptowanych abstraktach zostanie przekazana do zgłaszających drogą mailową do dnia 30 lipca 2023.

Zakwalifikowane prace będą przedstawiane w formie 10 minutowych wystąpień ustnych, prezentowanych podczas sesji plenarnej w dniach 20 oraz 21 października 2023 lub podczas sesji plakatowej.

 

GŁÓWNE TEMATY SESJI 

FUNKCJE I STRUKTURY CIAŁA

Rośniemy razem. Wspieranie rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego dzieci w celu optymalizacji aktywności i uczestnictwa.

 • interwencje adresujące strukturę i funkcję wg ICF
 • metody diagnostyczne ukierunkowane na strukturę i funkcję
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • działania interdyscyplinarne
 • rozwój psychiczny i emocjonalny
 • prewencja
 • działania angażujące rodzinę
 • zastosowanie rozwiązań technologicznych

AKTYWNOŚĆ

Ja sam! Uczenie się dziecka przez doświadczenie. Rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji kluczowych

 • Ocena i terapia funkcjonalna we wczesnej interwencji i wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodziny
 • Środowisko dziecka czy gabinet? Wspomaganie rozwoju dziecka w dążeniu do samodzielności w codziennych aktywnościach
 • Motywacja i komunikacja funkcjonalna w budowaniu relacji społecznych
 • Ciekawość poznawcza i planowanie motoryczne w osiąganiu kompetencji kluczowych
 • Protokoły terapeutyczne oparte na zastosowaniu urządzeń i systemów wspierających samodzielną mobilność".

UCZESTNICTWO I TRANZYCJA

„Dam radę” Czy i w jakim stopniu interdyscyplinarny i zaplanowany model terapii  wpływa  na uczestnictwo  i efektywność tranzycji u dziecka z niepełnosprawnością.

 • Współpraca interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w procesie uczestnictwa

i  tranzycji („przejścia”).

 • Wirtualna rzeczywistość w procesie uczestnictwa i tranzycji.
 • Wsparcie rodziny w procesie uczestnictwa i tranzycji.
 • Co zrobić, aby z dziecka z niepełnosprawnością stać się niezależnym, pełnoprawnym uczniem - doświadczenia własne.
 • Wpływ i rola fizjoterapii na długofalowy proces dążenia do samodzielności (uczestnictwa).
 • Przejście do edukacji szkolnej – planowanie i realizacja wczesnej interwencji/wwr.
 • Rola instytucji (szkoły) w procesie wprowadzenia (tranzycji, przejścia) ucznia

z niepełnosprawnością w system edukacji.

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

Środowisko i jego wpływ na jakość życia dziecka i jego rodziny.

 • Zastosowanie nowoczesnych technologii/ sprzętu specjalistycznego i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny
 • Pomoc i ograniczenia wynikające ze środowiska, w którym rozwija się dziecko z niepełnosprawnością
 • Analiza potrzeb dziecka i jego rodziny w procesie diagnostyczno-terapeutyczno-edukacyjnym.
 • Wsparcie fizyczne lub emocjonalne i wzajemne powiązania w środowisku w którym funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością. ,,Dobre Praktyki”.
 • Postawa rodziny w której żyje dziecko z niepełnosprawnością, a postawy społeczne.
 • Wsparcie systemowe rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
 • Bariery i możliwości systemowe dla dziecka i jego rodziny.

CZYNNIKI OSOBOWE

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” - czynniki osobowe w kontekście dziecka objętego WWR.

 • miejsce cech osobowych dziecka i jego rodziny we wczesnym wspomaganiu rozwoju (mocne strony/zasoby dziecka i rodziny; sytuacje trudne w życiu dziecka; cechy rozwoju poznawczego, emocjonalnego, osobowościowego dziecka a wczesne wspomaganie rozwoju dziecka);
 • trudności w wykorzystaniu cech osobowych dziecka i rodziny w działaniach podejmowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (kryzysy i zagrożenia w rozwoju dziecka oraz jego środowisku rodzinnym a wczesne wspomaganie rozwoju; wyzwania diagnostyczne/organizacyjne/świadomościowe związane z wykorzystaniem cech osobowych dziecka i rodziny do programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);
 • sposoby wspierania potencjału osobowego dziecka i jego rodziny we wczesnym wspomaganiu rozwoju (przykłady dobrych praktyk);
 • wątki pomijane i nieobecne w czynnikach osobowych w kontekście wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.