EN RU

ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION


POZNAŃ, 06.12.2018 - 08.12.2018

PANEL STRESZCZEŃ
1. Termin nadsyłania streszczeń 10 listopada 2018 r.
2. Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy 16 listopada 2018 r.
3. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
4. Streszczenia będą prezentowane podczas konferencji w formie plakatu (sesja plakatowa).
5. Streszczenie należy nadesłać w wersji angielskojęzycznej.
6. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 250 słów (ze spacjami).
7. Konstrukcja abstraktu:
- Tytuł
- Autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora/Współautora/Współautorów
- Osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko
- E-mail osoby prezentującej
- Telefon osoby prezentującej
- Afiliacja Autora/Współautora/Współautorów/Instytucja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
- Słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów
- Treść streszczenia – w j. angielskim, powinna zawierać:
Introduction (wstęp)
Aim (cel)
Material and Methods (materiał i metody)
Results (wyniki)
Conclusion (wnioski)
8. W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
9. Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, wybrane do prezentacji prace zostaną opublikowane i będą dołączane do materiałów zjazdowych.
10. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
11. Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.
12. Warunkiem prezentacji streszczenia jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.


WYŚLIJ STRESZCZENIE
POLECAMY
CZASOPISMA
Menedżer Zdrowia
© 2019 Termedia