XI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI. XIII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ

 

ONLINE, 16.04.2021 - 17.04.2021

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu i przesyłania streszczeń.

 

 1. Termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do 15 lutego 2021 r.
 2. Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy mija 15 marca 2021 r.
 3. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie
 4. Streszczenia będą prezentowane podczas zjazdu w formie ustnej lub plakatowej
 5. Streszczenie należy nadesłać w wersji polskojęzycznej
 6. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora, współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 250 słów (ze spacjami)
 7. Konstrukcja abstraktu:
  • tytuł
  • autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora/Współautora/Współautorów
  • osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko
  • e-mail osoby prezentującej
  • nr telefonu osoby prezentującej
  • afiliacja Autora/Współautora/Współautorów/Instytucja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
  • słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów
  • treść streszczenia – w j. polskim, powinna zawierać: WSTĘP, CEL, MATERIAŁY I METODY, WYNIKI, WNIOSKI
 8. W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi
 9. Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy.
 10. Wybrane do prezentacji prace zostaną opublikowane i będą dołączane do materiałów zjazdowych
 11. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi
 12. Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji
 13. Warunkiem prezentacji streszczenia jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej


Wyślij streszczenie