ZDROWY POMYSŁ – RANKING INICJATYW REFORMATORSKICH

 

„Zdrowy pomysł – ranking inicjatyw reformatorskich”

Czasy w ochronie zdrowia nie są łatwe – pandemia osłabła, ale nie wiadomo na jak długo, trwa wojna w Ukrainie, która z pewnością wpłynie na funkcjonowanie systemu, a w przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne i zwyczajowy „wysyp” pomysłów na reformy.

Od lat w „Menadżerze Zdrowia” – w wydaniach drukowanych i w sieci – eksperci zdrowotni utyskują na to, że politycy nie przedstawiają spójnych strategii dotyczących zdrowia. Odbijają się od ściany do ściany, skaczą z kwiatka na kwiatek, robią zamieszanie zamiast poprawiać sytuację. W konsekwencji zamiast usprawniania systemu ochrony zdrowia, jest marnowanie czasu i energii ludzi.

Z związku z tym „Menedżer Zdrowia” chce pomóc decydentom – organizujemy akcję prezentacji koncepcji reformatorskich, pod tytułem „Zdrowy pomysł – ranking inicjatyw reformatorskich”.

W tym celu chcemy zebrać i przedstawić publicznie najlepsze pomysły na zmiany w polskiej ochronie zdrowia. Zgłoszone koncepcje poddamy wstępnej recenzji przez naszych ekspertów, aby uzyskać materiał możliwy do zaprezentowania. Profesjonalnie i bezstronnie ocenimy nadesłane propozycje, a potem zaprezentujemy je publicznie – w „Menedżerze Zdrowia” i podczas naszych konferencji. Publiczna prezentacja koncepcji pozwoli na ich zaistnienie w świadomości społecznej, ale także na dokonanie swego rodzaju konsultacji społecznych, czyli czegoś, co jest przypisane procesowi legislacyjnemu, ale ostatnio – niestety – niemal nie istnieje. Na końcu przekażemy wybrane koncepcje politykom, z nadzieją, że z części z nich skorzystają i wdrożą w trakcie swojej kadencji.


Według jakich zasad przygotować swój pomysł?

Projekty reformatorskie powinny być zbudowane na zasadach zgodnych z metodyką tworzenia i zarządzania projektami, w szczególności powinny:
a) identyfikować problemy, które mają zostać rozwiązane – punktem wyjścia tworzenia koncepcji reformatorskich powinna być poprawna i wszechstronna analiza problemów, które poprzez realizacje projektu mają zostać usunięte lub zmniejszone; analiza powinna w szczególności ukazać naturę problemów, zidentyfikować ich przyczyny, ocenić ilościowo skalę.
b) wskazywać cele projektu – należy wskazać cel główny projektu, oraz cele szczegółowe, Formułowanie celów szczegółowych proponuje się wykonać metodą SMART, czyli powinny one być: specific – specyficzne, measurable -mierzalne, attainable -osiągalne, realistic - realistyczne, timely defined – mieć ramy czasowe,
c) określać adresatów zmiany – należy określić adresatów projektu – instytucje oraz grupy społeczne – oraz podać szacowane wielkości dotyczące ich liczebności,
d) przedstawiać potrzeby adresatów projektu – należy zdefiniować potrzeby adresatów projektu, oraz podać szacunkowe wielkości tych potrzeb; tak uświadomionych, jak (potencjalnie) nieuświadomionych; dodatkowo, w przypadku dóbr i usług, należy podać szacunkową wielkość popytu, z rozróżnieniem na popyt potencjalnie finansowany ze środków publicznych oraz ze środków prywatnych,
e) wymienić działania w ramach realizacji projektu – w tej części opisu należy wymienić kolejno działania, składające się na zakres projektu; działania powinny zostać umieszczone na osi czasu – z określeniem ich początku i końca; działania, które muszą występować po sobie, powinny zostać zaznaczone i należy wskazać, jakie są warunki uruchamiania kolejnego działania,
f) wskazywać rodzaje kosztów, które trzeba ponieść wraz z szacunkiem wielkości – należy wymienić rodzaje i wielkość kosztów, które są konieczne do zaangażowania w realizacje projektu. W przypadku, gdy autorzy rekomendują realizację projektu w skali pilotażowej, należy wskazać wielkość kosztów fazie pilotażowej, z ogólnym szacunkiem kosztów w przypadku implementacji projektu w skali kraju,
g) wskazać mierzalne efekty projektu – należy wymienić efekty projektu, oraz oszacować ich ilość/liczbę. Ilościowe przedstawienie efektów projektu zaleca się podawać w przedziałach, w zależności od scenariusza w zależności od skali powodzenia projektu,
h) wykonać analizę ryzyka – ostatnim elementem powinna być analiza ryzyka, wskazująca główne ryzyka niepowodzenia oraz przedstawiająca działania zapobiegające oraz mitygujące ryzyko.

Cały opis nie powinien przekraczać 50 tysięcy znaków ze spacjami. Rekomendowane jest umieszczenie w opisie schematów i rysunków ilustrujących projekt.


Do kiedy?

Na pierwszą partię pomysłów czekamy do 16 września 2022 r. – prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem strony internetowej www.termedia.pl/zdrowy-pomysl w zakładce „zgłoś pomysł”. W kolejnych miesiącach zamierzamy powtarzać nabór.


Jak będą oceniane?

Eksperci współpracujący z „Menedżerem Zdrowia” dokonają recenzji projektów, wskazując ewentualne elementy do poprawy.
Specjaliści zapoznają się z projektem i wypełnią ankietę, oceniając kompletność i jakość projektu według następujących kryteriów:
a) na ile trafnie zidentyfikowano problemy do rozwiązania,
b) czy wskazano jasno cele projektu,
c) czy określono adresatów projektu,
d) na ile jasno przedstawiono potrzeby adresatów projektu, które mają być zaadresowane, oraz wielkość popytu, jeśli chodzi o generowane dobra lub usługi,
e) czy wymieniono działania konieczne do osiągnięcia celów projektu, ich sekwencje oraz ramy czasowe,
f) czy wskazano rodzaje kosztów, które trzeba ponieść wraz z wiarygodnym szacunkiem ich wielkości,
g) czy wskazano mierzalne efekty projektu – wskaźniki wyniku,
h) czy właściwie wskazano i oceniono ryzyka.

Recenzja ekspertów wraca to twórców, którzy będą mieć dwa tygodnie na uzupełnienie i poprawę projektów. Ocena ekspertów nie jest upubliczniana.


Upublicznienie i konsultacje społeczne

Poprawione projekty zostaną opublikowane w Menedżerze Zdrowia i na stronach internetowych www.termedia.pl/mz.

Czytelnicy będą mogli wyrazić opinię na temat projektów; w szczególności zgłosić uwagi do autorów.


Redakcja „Menedżera Zdrowia”