XVIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

WARSZAWA, 20.09.2018 - 22.09.2018
STRESZCZENIA
Szanowni Państwo,

PANEL STRESZCZEŃ ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.Poniżej wytyczne zgodnie z którymi miały być przygotowane streszczenia:

• autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie;
• streszczenie prosimy zamieszczać w wersji anglojęzycznej
• objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami)
• streszczenia powinny się składać tylko z tekstu, nie powinny zawierać grafik, zdjęć, tabel ani wykresów;

Konstrukcja streszczenia/abstraktu:
- tytuł
- autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko autora/współautora/współautorów (kolejność nazwisk można regulować w tabeli za pomoca strzałek - nadając odpowiedni priorytet)
- afiliacja - prosimy o pełne nazwy Instytucji
- treść streszczenia – powinna zawierać: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski

W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.

Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona do panelu jako osoba do korespondencji i wszystkie powiadomienia będą przychodziły na podany przez nią adres mailowy.

UWAGA!!!
Prosimy o staranne wprowadzanie i sprawdzanie wszystkich danych.
Organizator nie ma możliwości poprawek/ingerencji w przesłany tekst.
Jedyną możliwością umieszczenia zmian w streszczeniu jest zgłoszenie drogą mailową na adres a.borowiak@termedia.pl, prośby o włączenie edycji pracy (z podaniem jej pełnego tytułu oraz nr nadanego przez system przyjmujący streszczenia) i po jej włączeni wprowadznie samodzielnie poprawek.


Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji nadesłanej pracy ostatecznym warunkiem uczestnictwa
w sesji plakatowej oraz publikacji abstraktu – niezbędna jest rejestracja i uiszczenie opłaty kongresowej.

Wyślij streszczenie
© 2018 Termedia