25. KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REUMATOLOGICZNEGO

 

KRAKÓW, 26.09.2024 - 28.09.2024

PANEL STRESZCZEŃ


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego XXV Kongresu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, który odbędzie się w dniach 26–28.09.2024 roku w Krakowie, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich reumatologów oraz do wszystkich lekarzy i profesjonalistów ochrony zdrowia o nadsyłanie prac naukowych, które chcieliby Państwo zaprezentować w trakcie trwania Kongresu.

Wszelkie informacje techniczne i organizacyjne związane z nadsyłaniem prac i streszczeń zostały umieszczone na stronie internetowej wydawnictwa Termedia, organizatora technicznego Kongresu.

Zaakceptowane streszczenia będą prezentowane w trakcie Kongresu zarówno w formie ustnej, jak i plakatowej, zostaną również opublikowane w formie publikacji kongresowej oraz w formie publikacji elektronicznej z nadaniem każdemu streszczeniu identyfikatora cyfrowego DOI (digital object identifier). Streszczenia będą opublikowane w wersji językowej polskiej i angielskiej.

Zachęcamy do czynnego udziału w Jubileuszowym XXV Kongresie PTR, chcemy uczcić jubileusz naszego Towarzystwa Naukowego przedstawieniem aktualnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych polskiej reumatologii.

 

                                              

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

                                                     
                                                       dr hab. n. med., prof. nadzw. Zbigniew Żuber


PATRONAT

TERMEDIA
REUMATOLOGIA

Instrukcje dla autorów - Zasady zgłaszania streszczeń

 

Uwagi ogólne

Streszczenie przyjmowane są obowiązkowo w języku polskim i angielskim, maksymalna liczba słów nie powinna przekroczyć 250, wliczając spacje, bez wliczenia tytułu i nazwisk autorów oraz ich afiliacji, bez wliczenia tabel i rycin.

Rodzaj streszczeń

Przyjmowane są prace oryginalne oraz obrazy kliniczne szczególnego zainteresowania (clinical image of special interest). Autor, wprowadzając streszczenie, powinien wybrać typ streszczenia oraz preferowany sposób prezentacji – forma ustna czy plakatowa (uwaga: komitet oceniający może zmienić formę prezentacji).Dla obu typów streszczeń konieczne jest podanie słów kluczowych w liczbie maksymalnie 5, minimalnie 3.

Zasady wprowadzania streszczenia

Autor zgłaszający streszczenie w imieniu wszystkich autorów potwierdza w chwili wprowadzania streszczenia zgodę na jego publikację oraz potwierdza, że nigdy wcześniej nie było ono nigdzie zgłoszone  ani opublikowane.

Dane autorów powinny zawierać afiliację i numer ORCID. Powinien być wskazany autor przewidziany do prezentacji tematu (zarówno dla formy ustnej jak i plakatowej). Autor wprowadzający/korespondencyjny nie musi być tożsamy z autorem prezentującym.

Autor wprowadzający streszczenie musi podać informację dotyczącą konfliktu interesów (Conflict of Interest – COI), a jeśli takowy występuje, należy opisać zależność/zależności.

Konstrukcja zgłoszeń

1. W przypadku streszczenia pracy oryginalnej powinno mieć ono budowę strukturalną:

Tytuł | Title

Wprowadzenie | Introduction

Materiał i metody | Material and methods

Standardy bioetyczne | Bioethical standards – należy wpisać, czy była zgoda komisji bioetycznej i jeśli tak, podać numer zgody

Wyniki | Results

Wnioski | Conclusions

 

2. W przypadku streszczenia opisujacego obraz kliniczny szczególnego zainteresowania (clinical imagies special of interests) streszczenie powinno zawierać:

Tytuł | Title

Wprowadzenie | Introduction

Informację, czy została pozyskana zgoda pacjenta | Information about patient's consent

Opis przypadku | Case description

Wnioski | Conclusions

 

Tabela i ryciny

Dozwolona jest maksymalnie 1 tabela i 2 ryciny (w formacie .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps.) w przypadku braku rycin możliwe jest załączenie 3 tabel, natomiast przy braku tabeli dopuszczalne jest załączenie maksymalnie 3 rycin.


Ramy czasowe przyjmowania streszczeń i zasady oceny

UWAGA. ZMIANA TERMINU


Zgłaszanie streszczeń będzie możliwe od dnia 25 kwietnia do 25 czerwca 2024 r.  20 lipca 2024 r.


WYŚLIJ STRESZCZENIE

Streszczenia będą oceniane przez recenzentów i ostatecznie akceptowane przez Komitet Zatwierdzający wyłoniony z Komitetu Naukowego Kongresu.

Wyniki oceny zostaną przesłane autorom do dnia 10 sierpnia z instrukcjami dotyczącymi prezentacji.

Każde zaakceptowane streszczenie będzie opublikowane i otrzyma swój identyfikator cyfrowy DOI (digital object identifier).