IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PANDA

 

GDAŃSK, 20.10.2023 - 22.10.2023

20
października
Dzień 1
10:00 - 10:30
Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji
10:30 - 11:15
Wystąpienie prezeski Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
11:15 - 12:30
Sesja EACD (Europejska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej)
12:30 - 12:45
Przerwa kawowa
12:45 - 14:15
Wczesna interwencja w modelu biopsychospołecznym - nowe wyzwania
Zgodnie z założeniami opublikowanej w 2001 roku przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - zdrowie i wspieranie rozwoju to dużo więcej niż leczenie chorób, kompensowanie deficytów czy praca nad usprawnianiem dysfunkcji. Na zdrowie i dobrostan każdego człowieka, zgodnie z zapisami ICF składa się aż 5 obszarów. Są to, funkcje i struktury ciała, aktywność, uczestnictwo, czynniki osobowe i środowiskowe. ICF przeprowadza nas z modelu biomedycznego do modelu biopsychospołecznego, a co za tym idzie do nowego rozumienia wczesnej interwencji, a także roli dziecka, rodziców i profesjonalistów w procesie wspomagania rozwoju dziecka.
14:15 - 15:00
Przerwa
15:00 - 16:30
Rośniemy razem. Wspieranie rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego dzieci w celu optymalizacji aktywności i uczestnictwa
Funkcje ciała ludzkiego (z włączeniem funkcji psychicznych) są to procesy fizjologiczne poszczególnych układów. Struktury ciała ludzkiego to jego części anatomiczne takie jak narządy, kończyny i ich elementy składowe. Stanowią podstawowe ogniwo struktury ICF, bezpośrednio wiążące potencjalne zaburzenie, w sensie medycznym, ze zdolnością osoby do nawiązywania interakcji z otoczeniem i samą sobą.
21
października
Dzień 2
09:00 - 10:30
Ja sam! Uczenie się dziecka przez doświadczenie. Rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji kluczowych
Dziecko z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w codziennym funkcjonowaniu potrzebuje wsparcia w wielu obszarach: motorycznym, poznawczym, emocjonalno-społecznym, komunikacyjnym. Istotne jest określenie najważniejszych (priorytetowych) umiejętności, których opanowanie wywoła liczne zmiany w aktywnościach dziecka  . Umiejętności te określamy jako kluczowe, bazowe dla funkcjonowania dziecka, jego rozwoju oraz uczestnictwa w środowisku. Aktywność i uczestnictwo stanowią ogniwo struktury ICF. Sesja poświęcona jest ocenie i analizie funkcjonalnej oraz wspomaganiu kluczowych aktywności dziecięcych w ujęciu transdyscyplinarnym. Celem jest optymalizacja uczestniczenia i minimalizacja ograniczeń wynikających z zaburzeń struktury i funkcji oraz barier środowiskowych.
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
10:45 - 12:15
„Dam radę” Czy i w jakim stopniu interdyscyplinarny i zaplanowany model terapii wpływa na uczestnictwo i efektywność tranzycji u dziecka z niepełnosprawnością
Dziecko zagrożone niepełnosprawnością lub już ze stwierdzoną niepełnosprawnością (sprzężonymi niepełnosprawnościami), ma przed sobą wiele wyzwań i to już na początku swojej drogi. Uczestnictwo w każdym wymiarze uzależnione jest od wielu czynników. Na rozwój dziecka znaczący wpływ mają jego czynniki osobowe oraz czynniki zewnętrzne, którymi bez wątpienia są działania terapeutyczne, bazujące na zasobach dziecka i jego rodziny. Zapraszamy do dyskusji na temat wpływu terapii na proces uczestnictwa i tranzycji (przejścia) z wczesnej interwencji/wspomagania rozwoju do placówki edukacyjnej.
12:15 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:00
Środowisko i jego wpływ na jakość życia dziecka i jego rodziny

Dla funkcjonowania każdej osoby z niepełnosprawnością środowisko i jego konteksty stanowią ważny element funkcjonowania. Do wygłoszenia referatów zapraszamy zarówno specjalistów z zakresu niepełnosprawności, jaki i rodziców/opiekunów, instytucje wspierające, przedstawicieli NGO, urzędników etc. Tematyka sesji została tak skonstruowana, aby każdy prelegent znalazł w niej swoje miejsce, ponieważ bardzo zależy nam na integrowaniu różnych perspektyw.

14:00 - 14:45
Przerwa
14:45 - 16:15
„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” - czynniki osobowe w kontekście dziecka objętego WWR
Czynniki osobowe, obok środowiskowych są elementem czynników kontekstowych. Stanowią najbardziej enigmatyczny fragment ICF, niesklasyfikowany jak pozostałe elementy  ze względu na duże zróżnicowanie społeczne i kulturowe. To może sprawiać, że są marginalizowane, niedoceniane, pomijane. Dotyczą wpływów wewnętrznych na funkcjonowanie i niepełnosprawność, wpływów cech danej osoby. Analizując funkcjonowanie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju (od urodzenia/momentu stwierdzenia niepełnosprawności po rozpoczęcie przez nie edukacji szkolnej) nie sposób rozpatrywać czynniki osobowe koncentrując się tylko na dziecku. Ważne wydaje się – ze względu na specyfikę rozwoju małego dziecka- uwzględnianie czynników osobowych także najbliższej rodziny (matki, ojca, rodzeństwa).
22
października
Dzień 3
Warsztaty