SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

 

WARSZAWA, 16.01.2020

REGULAMIN KONKURSU
SUKCES ROKU 2019 W OCHRONIE ZDROWIA – LIDERZY MEDYCYNY

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Czasopismo Menedżer Zdrowia
Czasopismo Kurier Medyczny
Wydawnictwo Termedia

REGULAMIN KONKURSU

Udział w konkursie jest darmowy

I KATEGORIE KONKURSU

A. Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – jest przeprowadzany w dwóch odrębnych grupach:

a. Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne
b. Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne

B. Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne

C. Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa

D. Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna

E. Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – media i public relations

F. Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital

DODATKOWE KATEGORIE KONKURSU

G. Osobowość Roku 2019 w Ochronie Zdrowia

H. Nagroda specjalna konkursu Ambasador Zdrowia

I. Nagrody specjalne czasopisma Menedżer Zdrowia

1. Od roku 2005 możliwy jest wybór Osobowości Roku w Ochronie Zdrowia. Prawo do zgłoszenia kandydata, jak również do wyboru, ma wyłącznie Kapituła. Osobowością Roku może zostać zarówno osoba, która zwyciężyła w którejkolwiek z ww. kategorii, jak i osoba nie biorąca udziału w konkursie (również członek Kapituły).

2. Od roku 2016 możliwy jest wybór Gwiazdy – Ambasadora Zdrowia. Prawo do zgłoszenia kandydata, jak również do wyboru, ma wyłącznie Kapituła.

3. W konkursie przez 2 kolejne lata nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji. W szczególnie umotywowanych przypadkach mogą oni jednak uczestniczyć w innych kategoriach. Decyzję o tym podejmuje Kolegium Redakcyjne i Rada Programowa czasopisma Menedżer Zdrowia.

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Preselekcyjnego i Kapituły (z wyjątkiem wyboru Osobowości Roku w Ochronie Zdrowia).

5. Organizatorzy mogą zwrócić się do jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów uniwersytetów i akademii medycznych, stowarzyszeń i związków pracodawców, organizacji lekarzy rodzinnych z prośbą o wytypowanie jednostek lecznictwa zamkniętego i otwartego, których dorobek należy promować, porównywać i premiować.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznego zatwierdzenia nominowanych osób i podmiotów we wszystkich kategoriach.

7. Organizatorzy konkursu zapewniają, że podane informacje są traktowane jako poufne.

II OGÓLNE ZAŁOŻENIA ORAZ ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

A. Kategoria Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia

1. W konkursie mogą brać udział osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia.

2. Udział w konkursie – wraz z krótkim uzasadnieniem – mogą zgłosić: organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, grupa pracowników, a także osoby indywidualne.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
3.1. W pierwszym etapie:
przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszenia kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem;
3.2. W drugim etapie (dokumenty wypełnia kandydat):
• odesłanie ankiety z odpowiedziami na pytania dotyczące poszczególnych dziedzin wiedzy i działalności zarządzanej jednostki (ankietę wysyła Organizator). Ankieta powinna zawiera m.in. życiorys zawodowy oraz opis zarządzanej jednostki.

B. Kategoria Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne

1. Ocenie będą podlegać działania prozdrowotne i działania dążące do zmian systemowych, które będą miały szczególny wpływ na poprawę sytuacji pacjenta i całej populacji.

2. Zgłoszenia do konkursu mają charakter nominacji. Prawo do własnych nominacji ma również Kapituła konkursu.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz:
3.1. Opisu uzasadnienia zgłoszenia;
3.2. Szczegółowego opisu dorobku i osiągnięć kandydata/podmiotu.

4. Zgłoszenia mogą przesłać organizacje, związki, osoby trzecie, zrzeszone i niezrzeszone (wraz
z uzasadnieniem).

C. Kategoria Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa

1. Celem konkursu w odniesieniu do kategorii Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa jest wyróżnienie osoby/przedsięwzięcia/akcji/działania o charakterze edukacyjno-szkoleniowym dokonanego w roku 2019.

2. Udział w konkursie zgłasza organizacja społeczna lub zawodowa, związki pracodawców, stowarzyszenia, osoby trzecie, np. grupa pracowników czy innych osób (wraz z uzasadnieniem).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz:
3.1. Opisu uzasadnienia zgłoszenia;
3.2. Szczegółowego opisu charakteru przedsięwzięcia, ze wskazaniem jego celu, przebiegu oraz osiągniętych efektów;
3.3. Opisu realizatorów przedsięwzięcia.

4. Ocenie będą podlegać akcje ogólnopolskie i lokalne.

D. Kategoria Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna

1. Celem konkursu w kategorii Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna jest wyróżnienie osoby/przedsięwzięcia/akcji/działania o charakterze charytatywnym dokonanego w roku 2018.

2. Udział w konkursie zgłaszają organizacje, związki, a także osoby trzecie.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz:
3.1. Opisu uzasadnienia zgłoszenia;
3.2. Szczegółowego opisu charakteru przedsięwzięcia, ze wskazaniem jego celu, przebiegu oraz osiągniętych efektów;
3.3. Opisu realizatorów przedsięwzięcia.

4. Ocenie będą podlegać akcje ogólnopolskie i lokalne.

E. Kategoria Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – media i public relations

1. Celem konkursu w kategorii Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – media i public relations jest wyróżnienie Dziennikarza i/lub firmy PR. W przypadku dziennikarzy nagroda przyznawana jest za szczególny wkład w kształtowanie i rozwój dziennikarstwa informacyjnego i/lub edukacyjno-społecznego w dziedzinie ochrony zdrowia. W przypadku firmy PR nagroda przyznawana jest za zasługi oraz zaangażowanie firmy w promowanie i rozwój najwyższych standardów w ochronie zdrowia poprzez zintegrowane działania prozdrowotne przy użyciu narzędzi public relations.

2. Zgłoszeń dziennikarzy dokonują redakcje prasowe, telewizyjne, radiowe, wydawnictwa, inne.

3. Zgłoszeń firm PR dokonują firmy PR, klienci firm PR, inne.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz:
4.1. Opisu uzasadnienia zgłoszenia;
4.2. Udokumentowanego opisu działań.

F. Kategoria Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital

1. Ocenie będą podlegać działania Zarządu Szpitala dążące na rzecz wprowadzania innowacji systemowych i organizacyjnych w kierowanej placówce.

2. Udział w konkursie – wraz z uzasadnieniem – mogą zgłosić: organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, grupa pracowników, a także osoby indywidualne.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
3.1. W pierwszym etapie:
przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszenia kandydata;
opisu uzasadnienia zgłoszenia;
szczegółowego opisu przeprowadzonych działań w zakresie innowacji.
3.2. W drugim etapie:
• odesłanie ankiety z odpowiedziami na pytania dotyczące poszczególnych dziedzin wiedzy
i działalności zarządzanej jednostki (ankietę wysyła Organizator).

G. Kategoria Osobowość Roku 2019 w Ochronie Zdrowia

Decyzję o tym, czy w danym roku wybierany jest laureat tej kategorii, podejmuje Kapituła w głosowaniu jawnym. W tej kategorii nie są przyjmowane zgłoszenia. Prawo do zgłoszenia kandydata, jak również do wyboru, ma wyłącznie Kapituła.

H. Nagroda specjalna konkursu Ambasador Zdrowia

Decyzję o tym, czy w danym roku wybierany jest laureat tej kategorii, podejmuje Kapituła w głosowaniu jawnym. W tej kategorii nie są przyjmowane zgłoszenia. Prawo do zgłoszenia kandydata, jak również do wyboru, ma wyłącznie Kapituła.

I. Nagrody specjalne czasopisma „Menedżer Zdrowia”

Kolegium redakcyjne i rada programowa czasopisma Menedżer Zdrowia ma prawo do przyznania nagród specjalnych. W tej kategorii nie są przyjmowane zgłoszenia. Prawo do zgłaszania kandydata, jak również do wyboru ma redakcja i rada programowa czasopisma Menedżer Zdrowia.

III TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać do 13 października 2019 r. z dopiskiem rodzaju kategorii, a w przypadku kategorii Menedżer w Ochronie Zdrowia dodatkowo, w zależności od grupy, Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne lub Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne.

2. Zgłoszenia z dopiskiem Sukces Roku należy nadsyłać na adres:

Redakcja Menedżera Zdrowia
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel. +48 61 822 77 81, wew. 403
e-mail: b.zielonacki@termedia.pl

3. Pełna dokumentacja od uczestników konkursu powinna wpłynąć do 13 października 2019 r.

IV ORGANY KONKURSU

1. Kapituła:
1.1. Kapituła jest naczelnym organem konkursu.
1.2. W skład Kapituły wchodzą członkowie władzy ustawodawczej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, wybitne osobowości polskiej medycyny.
1.3. Kapituła, na podstawie prac własnych oraz rekomendacji Jury, podejmuje ostateczne decyzje
w sprawie wyników konkursu.

2. Jury Preselekcyjne:
2.1. Jury jest organem kolegialnym Kapituły.
2.2. W skład Jury wchodzą wybitni specjaliści – praktycy i teoretycy z zakresu zarządzania jednostkami biznesowymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi oraz wybitni specjaliści powołani ze względu na charakter i specyfikę poszczególnych kategorii konkursu.

V PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs w każdej z kategorii składa się z dwóch etapów.

2. W pierwszym etapie, na podstawie nadesłanej dokumentacji oraz własnych działań organizatorów i pracy Jury, zostanie dokonana ocena prac i nastąpi wyłonienie kandydatów do drugiego etapu.

3. W drugim etapie uczestniczyć będzie:

Kategoria A: 4-10 finalistów
Kategoria B: 2–5 finalistów
Kategoria C: 2–5 finalistów
Kategoria D: 2–5 finalistów
Kategoria E: 2–5 finalistów
Kategoria F: 2–5 finalistów

4. W drugim etapie:
4.1. Kategoria A – każdy z finalistów zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę z Jury.
W ramach drugiego etapu zostanie zarekomendowany Kapitule zwycięzca i 2-3 osoby wyróżnione
Jednak ostatecznego wyboru dokonają członkowie Kapituły.
4.2. Kategorie B, C, D, E, F – działania i dokonania zostaną dodatkowo zweryfikowane w oparciu
o jedną w wymienionych form: spotkania, wywiady, wizytacje, badania. W każdej z kategorii zostaną wyłonieni: jeden zwycięzca oraz osoby wyróżnione, w zależności od decyzji Kapituły.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 stycznia 2020 r.

6. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadają jego organizatorzy.

7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz oficjalne wręczenie statuetek i nagród odbędzie się tradycyjnie podczas uroczystej Gali.

8. Administratorem danych osobowych zgłoszonych przez kandydatów jest Termedia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kleeberga 8, 61-615 Poznań. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji konkursu.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ADMINISTRACJI DANYMI OSOBOWYMI

VI NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Laureaci otrzymają statuetki, dyplomy oraz nagrody ustanowione przez organizatorów.

2. Wyróżnieni w regulaminowych kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody ustanowione przez organizatorów.

© 2020 Termedia