VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 14.09.2022 - 17.09.2022

Zgłoś streszczenie na Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 2022


 • Streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników.
 • W celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się na stronie Zjazdu (patrz: Zarejestruj się).

Terminy zgłaszania abstraktów


 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 30.06.2022 r.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez niezależnych recenzentów.
 • Ocena recenzentów do 31.07.2022 r.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji do 20.08.2022 r.

Kategorie tematyczne streszczeń


Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

Prezentacja ustna lub plakatowa (proszę wybrać opcje)

 • Choroby naczyniowe układu nerwowego
 • Padaczka i stany nagle
 • Choroby neurozwyrodnieniowe
 • Choroby zapalne UN
 • Różne

Prezentacja wyłącznie plakatowa (proszę wybrać opcje)

 • Choroby naczyniowe układu nerwowego
 • Padaczka
 • Choroby układu pozapiramidowego
 • Choroby nerwowo-mięśniowe
 • Choroby demielinizacyjne i zapalne OUN
 • Otępienia
 • Neurorehabilitacja
 • Zespoły bólowe
 • Nowotwory układu nerwowego
 • Choroby infekcyjne
 • Różne

Układ i zawartość streszczenia


 • Streszczenie musi zawierać:
  1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).
  2. Pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów.
  3. Nazwę instytucji oraz miejscowość.
  4. Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami.
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

Jak zgłosić streszczenie?


W celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się jako uczestnik zjazdu.
Po rejestracji jako uczestnik należy skorzystać z poniższego przycisku.

Zarejestruj streszczenie

Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów oraz omówionych wyżej wymogów przygotowania streszczenia.