VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2023

 

LUBLIN, 14.09.2023 - 16.09.2023

Współwystępowanie przewlekłego zapalenia ucha z perlakiem i nerwiaka nerwu przedsionkowego-ślimakowego

Monika Zaborek-Łyczba
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ANALIZA PATOGENÓW I LECZENIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE W RÓŻNYCH GRUPACH PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM UCHA SRODKOWEGO

Wojciech Kaźmierczak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ANALIZA REOPERACJI IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH W KLINICE OTOLARYNGOLOGII SPSK1 PUM W SZCZECINIE

Michał Mielnik
Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej SPSK1 PUM w Szczecinie

Ocena radiologiczna zatoki twarzowej u dorosłych i dzieci w obrazach tomografii komputerowej

Tomasz Wojciechowski
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny

AC102 jako nowy kandydat na lek stosowany w nagłej utracie słuchu czuciowo-nerwowego: wyniki fazy 1 i rozpoczęcie fazy 2

Ronald Pennings
Radboud university Medical Center, dept. of Otorhinolaryngology, City:Nijmegen

Pojedyncza aplikacja AC102 skutecznie zmniejsza utratę słuchu N i synaptopatię w modelu utraty słuchu wywołanej hałasem u świnki morskiej

Hans Rommelspacher
AudioCure Pharma

Wpływ infekcji COVID-19 na obraz kliniczny zapaleń wyrostka sutkowego u dzieci – analiza powikłań i procesu leczenia

Maria Wolniewicz
UCK WUM DSK Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii

Wzrost zapadalności oraz nietypowy przebieg ostrego zapalenia ucha środkowego wśród dorosłych - wyzwanie lekarza dyżurnego.

Jakub Kopeć
Oddział Otorynolaryngologiczny Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Guzy kości skroniowej - analiza retrospektywna doświadczeń własnych oddziału otolaryngologicznego szpitala miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Jakub Kopeć
Oddział Otorynolaryngologiczny Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Obliteracja jamy sutkowej szkłem bioaktywnym bonealive®- czy warto?

Weronika Baranowska
Oddział Otorynolaryngologii Szpital Miejski im.Franciszka Raszei w Poznaniu

Ocena zaburzeń narządu przedsionkowego u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego na podstawie badań elektrofizjologicznych układu równowagi

Dagmara Zaborowska
Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Nerwiaki o rzadkiej lokalizacji- seria przypadków

Agata Tychowska
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Szczecin

Wirtualna rzeczywistość - nowe narzędzie do diagnostyki układu równowagi? Przedstawienie wyników wstępnych projektu VR Balance Lab.

Oskar Rosiak
Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Obustronny guz woreczka śródchłonki - rzadki nowotwór piramidy kości skroniowej towarzyszący zespołowi Von Hippel-Lindau u 16-latka z nagłą głuchotą. Opis przypadku klinicznego oraz przedstawienie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Oskar Rosiak
Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Paroksyzm przedsionkowy - przedstawienie kryteriów diagnostycznych i prezentacja przypadków klinicznych

Oskar Rosiak
Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Dolegliwości otologiczne u pacjentów rażonych piorunem – analiza przypadków i przegląd literatury

Artur Kacprzyk
Oddział Otolaryngologii, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Ocena kompensacji przedsionkowej u pacjentki z nerwiakiem n.VIII

Patrycja Torchalla
Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Rola badania video Head Impulse Test (vHIT) w diagnostyce zawrotów głowy pochodzenia obwodowego

Agnieszka Jasińska-Nowacka
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ocena wartości prognostycznych pooperacyjnego zachowania słuchu u pacjentów operowanych z powodu osłoniaka przedsionkowego z wykorzystaniem śródoperacyjnego monitorowania słuchu

Izabela Pobożny
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Zachowanie resztek słuchu po implantacji ślimakowej elektrodą perimodiolarną Advanced Bionics Hifocus Midscala z użyciem systemu do badania elektrokochleografii AIM

Wojciech Gawęcki
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Oddział Kliniczny Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Nerwiaki nerwu twarzowego w odcinku wewnątrzskroniowym - strategia postępowania.

Andrzej Balcerowiak
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zastosowanie posturografii mobilnej w ocenie stabilności postawy

Anna Gawrońska
Zakład Układu Równowagi, I Katedra Otolaryngologii UM Łódź, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Ocena słyszenia tonów w procesorze mowy implantu ślimakowego przy użyciu dwóch metod: audiometrii tonalnej w polu swobodnym i funkcji Remote Check w aplikacji telefonicznej Nucleus Smart

Ewelina Bartkowiak
Oddział Kliniczny Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Ocena jakości życia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego za pomocą zwalidowanego kwestionariusza COMQ-12.

Marta Pietraszek
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Obrazowanie perlaka za pomocą rezonansu magnetycznego (sekwencja DWI NON-EPI) - blaski i cienie.

Marta Pietraszek
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rola osi HGF – cMet w patogenezie przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem

Maria Makuszewska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Procedury MIPS I MONO w chirurgii implantów na przewodnictwo kostne - doświadczenia ośrodka poznańskiego

Paulina Podlawska
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu, aktualne miejsce pracy: Oddział Otolaryngologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Pirogowa w Łodzi Anna Bartochowska Klinika Otolaryngol

Czy pacjent z pourazowym porażeniem nerwu twarzowego może odnieść korzyść z odroczonego leczenia chirurgicznego?

Joanna Marszał
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu

Czy leczenie chirurgiczne ma uzasadnienie w terapii złośliwego zapalenia ucha zewnętrznego?

Joanna Marszał
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu

Zastosowanie piezochirurgii w operacjach kości skroniowej.

Andrzej Balcerowiak
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU IM. K.MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Profil ekspresji MIRNA w guzach typu Vestibular Schwannoma jako potencjalny marker szybkiego wzrostu guza i wczesnego uszkodzenia słuchu

Małgorzata Litwiniuk-Kosmala
Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM

Perlaki przewodu słuchowego zewnętrznego

Andrzej Kucharski
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Petrosektomia subtotalna z jednoczasowym wszczepieniem implantu ślimakowego u pacjentów z eozynofilowym zapaleniem ucha środkowego.

Małgorzata Żebrowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Metody zaopatrzenia ubytków tkankowych po operacjach onkologicznych rejonu bocznego podstawy czaszki.

Małgorzata Żebrowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wyniki zastosowania petrosektomii subtotalnej z wszczepieniem implantu ślimakowego w grupie 40 chorych

Justyna Kos
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Neuroendokrynne gruczołowe guzy kości skroniowej

Dominik Starczewsk
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zastosowanie terapii fotodynamicznej w nowotworach głowy, szyi i mózgu

Wojciech Domka
Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów