VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2023

 

LUBLIN, 14.09.2023 - 16.09.2023

Zgłaszanie streszczeń — informacje ogólne

 • Streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników.
 • W celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się na stronie konferencji (patrz: Zarejestruj się).

Terminy

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 14 lipca 2023 r.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez niezależnych recenzentów.
 • Ocena recenzentów do 20 lipca 2023 r.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji do 5 sierpnia 2023 r.

Kategorie streszczeń:

1.     Panel dla uczestników:

a). podział na prace plakatowe i ustne – do wyboru przez uczestnika

b). podział na zagadnienia: Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

Otoskleroza

Choroba Meniere'a

Leczenie przewlekłego zapalenia ucha z perlakiem

Implanty słuchowe

Chirurgia podstawy czaszki

Niedosłuch odbiorczy

Zawroty głowy

Choroby przewodu słuchowego zewnętrznego

Varia

 

Układ i zawartość streszczenia

 • Streszczenie musi zawierać:
  1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).
  2. Imiona i nazwiska wszystkich autorów
  3. Należy wskazać osobę prezentującą pracę
  4. Nazwę instytucji oraz miejscowość.
  5. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 streszczeń
  6. Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami.
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

Jak zgłosić streszczenie?

W celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się jako uczestnik konferencji  a następnie klinknąć w poniższy link:

Dodaj streszczenie
Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów oraz omówionych wyżej wymogów przygotowania streszczenia.

 

UWAGA!!!

O końcowej formie prezentacji zadecyduje KOMITET NAUKOWY