XIV MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ - PRZEDRAMIĘ, NADGARSTEK, RĘKA

 

POZNAŃ, 25.11.2022 - 26.11.2022

Zarejestruj streszczenie


1. Termin nadsyłania streszczeń – 17.10.2022 roku.

2. Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do programu naukowego Kursu - 1.11.2022 roku.

3. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.

4. Prezentacja odbędzie się w formie plakatu omawiającego przypadek kliniczny z zakresu chirurgii ręki.

5. Streszczenie należy nadesłać w wersji angielskojęzycznej.

6. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 250 słów (ze spacjami).

7. Konstrukcja abstraktu:

 • Tytuł
 • Autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora / Współautora / Współautorów
 • Osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko
 • e-mail osoby prezentującej
 • Telefon osoby prezentującej
 • Afiliacja Autora/Współautora/Współautorów/Instytucja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
 • Słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów
 • Treść streszczenia – w j. angielskim, powinna zawierać:
  • Introduction
  • Case history and examination
  • Treatment
  • Results
  • Conclusion

8. W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.

9. Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, wybrane do prezentacji ustnej prace zostaną opublikowane w … i będą dołączane do materiałów konferencyjnych.

10. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

11. Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.

12. Warunkiem prezentacji przypadku w sesji plakatowej jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

 

Ocena plakatów zaplanowana jest na dzień 25.11. br. na godzinę 13.00-13.30

Prosimy o obecność przy swojej pracy podczas sesji plakatowej w celu odpowiedzi na ewentualne pytania.

Prosimy przygotować plakat w rozmiarze 70x100 cm (orientacja pionowa).

Dwa najwyżej ocenione plakaty zostaną nagrodzone.

Komitet ratingowy: Lorenzo Garagnani, Paweł Reichert, Ewa Bręborowicz