XIX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 

ONLINE, 23.09.2021 - 25.09.2021

Informacje ogólne:
• streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim
• autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie
• zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych
• objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora, współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2.500 znaków (ze spacjami)
• streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego panelu streszczeń
• nie należy załączać rysunków, wykresów, tabel
• streszczenie musi zawierać: tytuł, imiona i nazwiska autorów, afiliację (prosimy o podawanie pełnych nazw instytucji)
• treść streszczenia wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski
• w tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi
• osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona do panelu jako „osoba do korespondencji“ i wszystkie powiadomienia będą przychodziły na podany przez nią adres mailowy


UWAGA!!!
Prosimy o staranne wprowadzanie i sprawdzanie wszystkich danych. Organizator nie ma możliwości poprawek/ingerencji w przesłany tekst.

Jedyną możliwością umieszczenia zmian w streszczeniu jest zgłoszenie drogą mailową na adres a.borowiak@termedia.pl prośby o włączenie edycji pracy (z podaniem jej pełnego tytułu oraz nr nadanego przez system przyjmujący streszczenia) i po jej włączeniu wprowadzenie samodzielnie poprawek.

Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji nadesłanej pracy ostatecznym warunkiem uczestnictwa w sesji plakatowej oraz publikacji abstraktu - niezbędna jest rejestracja i uiszczenie opłaty kongresowej.


Terminy:
• termin zgłaszania streszczeń: 30 czerwca 2021 r.
• prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem
• każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez niezależnych recenzentów
• ocena recenzentów nastąpi do 15 lipca 2021 r.
• powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji nastąpi do 1 września 2021 r.

WYŚLIJ STRESZCZENIE