ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
2/2010
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Case report
Rupture of chordae tendineae in a patient after percutaneous transvenous mitral commissurotomy – a case report

Karolina Kryczka, Zbigniew Chmielak, Agnieszka Lech, Zofia Dzielińska, Marcin Demkow, Adam Witkowski, Piotr Hoffman, Witold Rużyłło

Post Kardiol Interw 2010; 6, 2 (20): 93-95
DOI (digital object identifier): 10.5114/pwki.2010.14171

Wprowadzenie
Liczne doniesienia potwierdziły bezpieczeństwo i skuteczność przezskórnej komisurotomii mitralnej (PKM) w leczeniu wybranych chorych z izolowanym zwężeniem zastawki dwudzielnej. Przezskórna komisurotomia mitralna jest zabiegiem bezpiecznym, obarczonym niewielkim ryzykiem wystąpienia powikłań [1]. Jednym z nich jest niedomykalność zastawki mitralnej (IM). Najczęściej IM powstała w wyniku PKM nie ma znaczenia hemodynamicznego i może być leczona zachowawczo. Istotna hemodynamicznie niedomykalność mitralna wymagająca pilnego leczenia chirurgicznego jest rzadkim powikłaniem i występuje u ok. 1,5–2% wszystkich pacjentów poddanych zabiegowi PKM [2].
Najczęstsze przyczyny powstania dużej IM w trakcie PKM to pęknięcie płatka zastawki lub zerwanie nici ścięg­-nistej zastawki dwudzielnej. Przedstawiamy przypadek chorej, u której w trakcie PKM nastąpiło zerwanie nici ścięgnistej.
Opis przypadku
Kobieta 46-letnia, z rozpoznanym przed rokiem zwężeniem zastawki mitralnej, nadciśnieniem tętniczym, napadowym migotaniem przedsionków, dyslipidemią, została przyjęta do Instytutu Kardiologii w celu wykonania zabiegu przezskórnej komisurotomii mitralnej. Chora zgłaszała duszność pojawiającą się przy niewielkim wysiłku (III klasa wg NYHA).
W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono znaczących odchyleń od stanu prawidłowego. W spoczynkowym EKG rytm zatokowy, miarowy, o częstotliwości 62/min oraz cechy przeciążenia lewego przedsionka. W badaniu RTG klatki piersiowej miąższ płucny bez zagęszczeń, wielkość serca w granicach normy, cechy zastoju w krążeniu płucnym.
W wykonanym badaniu echokardiograficznym zastawka mitralna była zwłókniała, z elastycznymi centralnymi segmentami płatków. Stwierdzono zrośnięcie obu komisur zastawki, a ponadto zwapnienie w komisurze przednio­-bocznej i zwłóknienie w komisurze tylno-przyśrodkowej. Nici ścięgniste były skrócone i zwłókniałe. W skali Wilkinsa morfologię zastawki i aparatu podzastawkowego oceniono na 6 punktów.
Pole powierzchni zastawki mitralnej (MVA), ocenione na podstawie czasu półtrwania gradientu ciśnień, wynosiło 1,4 cm2. W badaniu echokardiograficznym maksymalny gradient mitralny wynosił 17 mm Hg, średni 10 mm Hg. Stwierdzono także śladową niedomykalność mitralną. Ponadto badanie echokardiograficzne wykazało poszerzoną tętnicę płucną do 3,1 cm...


View full text...
keywords:

mitral valve stenosis, comissurotomy, chordae tendineae rupture

Featured products
Books:
Przewodnik praktyczny jak stosować statyny
Ragavendra R. Baliga

redaktor wydania polskiego prof. nadzw. dr hab. Maciej BanachFormat: kieszonkowy 110 x 190
Liczba stron 92
Oprawa miękka
 
NOWOŚĆ
Terapia podciśnieniowa ran
pod redakcją Tomasza Banasiewicza i Macieja Zielińskiego


Format: A4
Liczba stron: 242
Oprawa twarda

 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe