eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Archiwum Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


1/2008
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wpływ hormonów płciowych na występowanie zaburzeń metabolicznych u kobiet w okresie menopauzy

Joanna Grycewicz, Katarzyna Cypryk

Przegląd Menopauzalny 2008; 1: 29–37
Menopauza jest następstwem wygasania czynności hormonalnej jajników, któremu towarzyszą objawy wynikające z pozareprodukcyjnego działania hormonów płciowych. Hormony płciowe wywierają działanie poprzez wiązanie ze specyficznym receptorem. Obecnie znane są dwa typy receptora estrogenowego, kodowanego przez dwa odmienne geny – typ a (ERa) i typ β (ERb). Chociaż receptory estrogenowe a i β mają podobną budowę, różnią się liczbą oraz sekwencją aminokwasów, a także rozmieszczeniem i gęstością poszczególnych typów receptora w tkankach. Rozmieszczenie tych receptorów w istotny sposób decyduje o wpływie estrogenów na poszczególne tkanki. Zmiany hormonalne obserwowane w okresie menopauzy są przyczyną nasilonych objawów neurowegetatywnych, zmian zanikowych w tkankach estrogenozależnych oraz licznych zaburzeń metabolicznych. W pracy omówiono pozareprodukcyjne konsekwencje menopauzy, ze szczególnym uwzględnieniem występowania otyłości wisceralnej, insulinooporności, hiperinsulinemii, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń metabolizmu glukozy, przyspieszonego rozwoju miażdżycy i powikłań sercowo-naczyniowych. Należy podkreślić, że w najnowszych badaniach wykazano, iż menopauza jest, obok wskaźnika masy ciała (ang. body mass index – BMI), poziomu trójglicerydów, poziomu cholesterolu frakcji LDL, niezależnym czynnikiem ryzyka wzrostu glikemii na czczo – nawet u kobiet bez cukrzycy. Wydaje się więc, że u kobiet w okresie menopauzy, ze względu na istotny wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego, szczególną rolę powinna odgrywać edukacja odnośnie do prozdrowotnego trybu życia i stosowanie prewencji pierwotnej choroby niedokrwiennej serca poprzez modyfikację czynników jej ryzyka – normalizację wskaźnika masy ciała (BMI), parametrów lipidowych, ciśnienia tętniczego i kontroli glikemii.

Menopause is a consequence of ovarian hormonal function inhibition and is accompanied by a number of clinical symptoms resulting from the extrareproductive role of sex hormones. Sex hormones exert their effect through binding with a specific receptor. At present there are two types of oestrogen receptors coded by two different genes: type a (ERa) and type β (ERb). Although a and β oestrogen receptors have similar structure, they differ in the number and sequence of amino acids as well as in the distribution and density of particular types of the receptor in tissues. Receptors’ distribution is significantly decisive for the effect of oestrogens on particular tissues. The hormonal changes observed during menopause are the cause of intensified neurovegetative symptoms, atrophic changes in oestrogen-dependent tissues and numerous metabolic disturbances. The paper discusses extrareproductive consequences of menopause with particular consideration of the occurrence of visceral obesity, insulin resistance, hyperinsulinaemia, arterial hypertension, glucose metabolic disorders, increased development of atherosclerosis and its cardiovascular complications. It should be emphasized that the latest studies have demonstrated that menopause is beside body mass index (BMI), triglyceride level and LDL level an independent risk factor of increased fasting glycaemia, even in non-diabetic women. Thus, it seems that in menopausal women, due to a significant increase of cardiovascular risk, education should play a particularly important role, considering healthy lifestyle and ischaemic heart disease primary prevention by modification of risk factors: normalization of body mass index, lipid profile, blood pressure and glycaemia control.
słowa kluczowe:

menopauza, zaburzenia metaboliczne, hormony płciowe

© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe