eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Determination of the value of glycated hemoglobin HbA1c and fructosamine in assessing the risk of perioperative complications after cardiac surgery in patients with type 2 diabetes

Anetta M. Kowalczuk-Wieteska, Marta Wróbel, Dominika Rokicka, Aleksandra Szymborska-Kajanek, Jerzy Foremny, Paweł Nadziakiewicz, Marian Zembala, Krzysztof Strojek

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 305-308
Wstęp: Chorzy na cukrzycę mają gorszy przebieg pooperacyjny i dłuższy czas hospitalizacji po operacjach. Dobrym wskaźnikiem prawidłowego, długoterminowego (3 miesiące) wyrównania glikemii są wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c), a krótkoterminowego (2–3 tygodnie) – fruktozaminy.

Cel: Ocena, jak stopień wyrównania glikemii przedoperacyjnej oceniany wartością HbA1c i/lub fruktozaminy wpływa na przebieg pooperacyjny u chorych na cukrzycę poddanych pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG).

Materiał i metody: Przeanalizowano łącznie 105 pacjentów chorych na cukrzycę poddanych CABG w latach 2014–2015. Przed operacją oznaczono wartości HbA1c (N < 7,0) i fruktozaminy (N < 280 µmol/l) i w zależności od wyników chorych podzielono na 4 grupy: grupa I (n = 46) – prawidłowe wartości obu parametrów, grupa II (n = 22) – duże wartości obu parametrów, grupa III (n = 4) – prawidłowa wartość HbA1c i wysoka fruktozaminy, grupa IV (n = 33) – wysoka wartość HbA1c, a fruktozaminy w normie. Dane opracowano statystycznie przy użyciu t-testu, przyjmując p < 0,05 za istotne statystycznie.

Wyniki: Analizie poddano 105 chorych, w tym 39 kobiet, 66 mężczyzn, operowanych metodą CABG/OPCAB. Średnia wieku wynosiła 65,7 ±7,3 roku, HbA1c 7,23 ±1,2%, a fruktozaminy 261,8 ±43,8. Najczęstszym powikłaniem było pooperacyjne napadowe migotanie przedsionków (n = 13) obserwowane w grupie I. Nie stwierdzono różnic w zakresie częstości występowania innych powikłań pooperacyjnych pomiędzy obiema grupami.

Wnioski: Stwierdzono, że odsetek HbA1c i stężenie fruktozaminy w podobnym stopniu definiują ryzyko powikłań okołooperacyjnych u chorych poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Ze względu na dynamikę czasową zmian stężeń tych substancji w przypadku szybkiej normalizacji glikemii należy rozważyć włączenie oznaczenia fruktozaminy do panelu badań wykonywanych przed zabiegiem, zwłaszcza u chorych, u których zachodzi konieczność szybkiego wyrównania podwyższonego stężenia glukozy.

Introduction: Patients with diabetes have a worse postoperative course and longer length of hospital stay after surgery. A good indicator of proper long-term (3 months) glycemic control is glycated hemoglobin (HbA1c), and fructosamine in the short term (2–3 weeks).

Aim: To determine the degree of glycemic control evaluated preoperatively by HbA1c and/or fructosamine influence on the postoperative course of patients with diabetes undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) in 2014–2015.

Material and methods: Before the operation HbA1c (N < 7.0) and fructosamine (N < 280 μmol/l) were measured and depending on the results the respondents were divided into 4 groups: group I (n = 46) – normal both parameters; group II (n = 22) – high both values; group III (n = 4) – normal fructosamine/HbA1c high; group IV (n = 33) – high HbA1c/fructosamine normal. Statistical analysis was performed using the t-test assuming p < 0.05 to be statistically significant.

Results: One hundred and five patients were treated by CABG/OPCAB (39 female, 66 males). The mean age was 65.7 ±7.3, HbA1c: 7.23 ±1.2%, fructosamine: 261.8 ±43.8. There was no difference in the incidence of other postoperative complications between the two groups.

Conclusions: Glycated hemoglobin and fructosamine levels to a similar extent define the risk of perioperative complications in patients undergoing cardiac surgery. In patients in whom there is a need to quickly compensate for elevated blood glucose consider enabling determination of fructosamine.
słowa kluczowe:

hemoglobina glikowana, fruktozamina, cukrzyca typu 2

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe