ISSN: 1231-6407
Practical Gynaecology
 
Search
4/2008
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Wpływ choroby nowotworowej na stan fizyczny kobiet

Gin Prakt 2008; 4: 43-43
Wprowadzenie: Choroba nowotworowa dotyka kobietę w określonym momencie jej życia. Często kiedy ma ona już za sobą lata nauki, pracy, różnego rodzaju doświadczeń, a także marzeń o przyszłości. Założyła rodzinę, wychowuje dzieci, dba o bliskich, ma własne plany życiowe. Pojawiające się niepokojące objawy, nasilające się z upływem czasu, burzą dotychczasowy porządek w jej życiu, stawiając ją jednocześnie w obliczu przeżyć, z którymi wcześniej nie miała do czynienia.
Celem pracy: było określenie wpływu choroby nowotworowej na stan fizyczny kobiet.
Materiał i metody: W grupie 100 kobiet, które dobrowolnie wzięły udział w badaniach ankietowych, znalazły się kobiety chore na nowotwór. Były one hospitalizowane na oddziałach chirurgii onkologicznej i ginekologii operacyjnej. Wśród nich 36% miało nowotwór piersi, 10% nowotwór jajnika, 21% nowotwór szyjki macicy, a 33% nowotwór trzonu macicy. Większość badanych, tj. 67%, mieszkała w mieście, 33% na obszarach wiejskich. W analizie statystycznej wykorzystano testy do weryfikacji hipotez statystycznych, głównie test niezależności x2.
Wyniki: Analiza statystyczna wykazała, że istnieje zależność między stopniem nasilenia bólu ograniczającego wykonywanie różnych czynności fizycznych a wiekiem respondentek. Największą grupę, w której ból mocno upośledzał sprawność fizyczną, stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 23–40 lat. Analiza statystyczna wykazała również zależność między stopniem nasilenia bólu ograniczającego wykonywanie różnych czynności fizycznych a warunkami socjalnymi (p<0,05). Grupę, w której ból najbardziej ograniczał wykonywanie różnych czynności fizycznych, stanowiły kobiety pracujące. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała zależność pomiędzy wpływem choroby na aktywność zawodową a wiekiem badanych. Z powodu choroby na rentę lub wcześniejszą emeryturę najczęściej przechodziły kobiety w wieku 51–62 lat (27,27%). Nie wykazano zależności między wpływem choroby na aktywność zawodową a miejscem zamieszkania (p>0,05). Na rentę lub wcześniejszą emeryturę najczęściej decydowały się przejść kobiety mieszkające w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Dyskusja: Choroba nowotworowa wpłynęła na aktywność fizyczną badanych chorych. Zmniejszenie sprawności fizycznej aż u 81% z nich ograniczyło...


View full text...
keywords:

neoplastic disease, physical activity

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ
Terapia podciśnieniowa ran
pod redakcją Tomasza Banasiewicza i Macieja Zielińskiego


Format: A4
Liczba stron: 242
Oprawa twarda

 
Niepłodność i rozród wspomagany
pod red. Jerzego Radwana i Sławomira WołczyńskiegoFormat: B5
Liczba stron 352
Oprawa twarda
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe