eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


3/2011
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

pH środowiska pochwy i mikroskopia fazowo-kontrastowa rozmazów cytologicznych u kobiet po menopauzie

Andrzej Malarewicz, Jadwiga Szymkiewicz, Michał Sola, Marta Błaszczak

Przegląd Menopauzalny 2011; 3: 222–227
Wstęp : Mając na uwadze fakt, że do tej pory nie określono jednoznacznie granicznej wartości indeksu dojrzewania ( maturation index – MI), powyżej której można z całą pewnością stwierdzić w ustroju hipoestrogenizm, i nie określono takiej granicy również dla pH środowiska pochwy, postanowiono przekonać się, jak zachowują się wartości wspomnianych wskaźników u kobiet w różnym okresie po menopauzie. Autorzy zdecydowali się również sprawdzić, jak zachowują się w pochwie pałeczki Lactobacillus vaginalis w różnym okresie po menopauzie.

Materiał i metody : Badania przeprowadzono u 114 kobiet. Ocenę pH pochwy wykonano paskowym wskaźnikiem kolorymetrycznym firmy Merck KGaA (Germany). Pobierano rozmazy pochwowe i w mikroskopie fazowo

-kontrastowym obliczano wskaźniki dojrzewania oraz oceniano zachowanie się drobnoustrojów Lactobacillus i liczono je, stosując skalę Nugenta.

Wnioski:

1. Oglądanie rozmazów pochwowych w mikroskopie fazowo-kontrastowym jest szybkim i dokładnym sposobem ilościowej oceny zachowania się poszczególnych rodzajów komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego pochwy i oceny kolonizacji pochwy pałeczkami kwasotwórczymi – Lactobacillus vaginalis.

2. Stwierdzenie w rozmazach pochwowych ponad 15% komórek pochodzących z warstwy przypodstawnej i nie więcej niż 7% komórek powierzchniowych nabłonka wielowarstwowego płaskiego oraz wartości kwasoty środowiska pochwy powyżej pH 5,0 jest charakterystyczne dla kobiet w okresie ponad 5 lat po menopauzie.

3. W przebiegu starzenia się kobiet, począwszy od 5 lat po menopauzie, w miarę upływu lat znikają z pochwy prawidłowe formy Lactobacillus vaginalis i stwierdza się bytujące w pochwie tylko formy polimorficzne i inwolucyjne oraz zupełny ich brak u kobiet w senium (ponad 25 lat po menopauzie).

Taking into account the fact that so far the boundary value of the maturation index (MI), above which hypoestrogenism in the organism can be found with absolute certainty, has not been unambiguously determined and that such a boundary has also not been determined for the pH of the vaginal environment, it was decided to find out how the values of the mentioned indices behave in women at different periods after the menopause. We also decided to determine how the Lactobacillus vaginalis bacteria behave at different periods after the menopause. The investigation was conducted in 114 women in total. The vaginal pH was assessed using colorimetric indicator strips (Merck, Germany). After collecting the vaginal smears both the maturation indices of the epithelial cells and the behaviour of Lactobacillus bacteria were appraised under the phase-contrast microscope, and the number of bacteria was determined using a Nugent scale. The analyses of the results of our research permit the following conclusions: 1. The inspection of vaginal smears using phase-contrast microscopy is a fast and precise way of quantitative assessment of the behaviour of different kinds of stratified squamous epithelium of the vagina and the degree of colonization of the vagina with the acid-forming bacteria Lactobacillus vaginalis. 2. The finding that more than 15% of cells originated from the basal layer and no more than 7% from the surface of the stratified epithelium in the vaginal smears and that the values of acidity of the vaginal environment are above pH 5 is characteristic for women more than five years after the onset of the menopause.

3. In the course of aging of the women as the years go by, starting from 5 years after menopause, the normal forms of Lactobacillus vaginalis tended to disappear and only the polymorphic and involution forms lived in the vagina, and a complete lack of them was revealed in the senior women (more than 25 years after the menopause).
słowa kluczowe:

menopauza, biocenoza pochwy, mikroskopia fazowo-kontrastowa, cytologia menopauzy, pH środowiska pochwy

© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe