en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 

.

Bartosz Korczowski

Online publish date: 2007/07/02
Article file
- List.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Szanowna Redakcjo!

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł przeglądowy Maciejewskiej-Stelmach i wsp., dotyczący przydatności prokalcytoniny (PCT) w zapalnych chorobach tkanki łącznej [1]. Istotą przydatności PCT w reumatologii są jej właściwości, odmienne od innych białek ostrej fazy. W przeciwieństwie do najczęściej stosowanych w praktyce parametrów – białka C-reaktywnego oraz odczynu opadania krwinek czerwonych, stężenie PCT nie wzrasta istotnie w chorobach autoimmunizacyjnych. Jest to cecha szczególnie przydatna w diagnostyce różnicowej stanów chorobowych, których przebieg kliniczny przypomina ogólnoustrojowe zakażenie bakteryjne. Przekonującym przykładem praktycznego zastosowania PCT w reumatologii jest diagnostyka różnicowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o ogólnoustrojowym początku. Obraz kliniczny pacjentów z tą postacią zapalenia stawów przypomina posocznicę i jest częstokroć powodem długotrwałej, nieskutecznej antybiotykoterapii. Niskie stężenie PCT w tej postaci choroby pozwala wykluczyć posocznicę. Właściwości PCT stwarzają możliwość zastosowania testu prokalcytoninowego w różnicowaniu przyczyn ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, jak również w diagnostyce zakażeń wikłających przebieg chorób autoimmunizacyjnych.
Do artykułu Maciejewskiej-Stelmach i wsp. [1] wkradła się jednak pewna nieścisłość, dotycząca wzrostu stężenia PCT u pacjentów z ciężkimi zakażeniami grzybiczymi. Gerard i wsp. [2] w 1995 r. opisali przypadek 4-letniej dziewczynki po przeszczepie wątroby, u której w trakcie funginemii, wywołanej przez Candida albicans, stężenie PCT jednorazowo osiągnęło wysoką wartość. W kolejnych doniesieniach, jak również w licznych artykułach poglądowych i monografiach dotyczących PCT, cytowano tę pracę, upowszechniając pogląd, że zakażenia grzybicze powodują wzrost stężenia PCT [3]. Wydaje się jednak, że nie jest to prawda. Późniejsze doniesienia, oparte na większej liczbie przypadków wskazują, że stan zapalny wywołany uogólnionym zakażeniem grzybiczym nie powoduje wyraźnego wzrostu stężenia PCT [4–7]. Jest to ważna i praktyczna informacja, gdyż u pacjentów z zapalnymi chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza w trakcie leczenia immunosupresyjnego, istnieje zwiększone ryzyko zakażeń grzybiczych i mylna interpretacja niskiego stężenia PCT może utrudnić ustalenie właściwego rozpoznania.

Piśmiennictwo

1. Maciejewska-Stelmach J, Śliwińska-Stańczyk P, Łącki JK. Znaczenie prokalcytoniny w zapalnych chorobach tkanki łącznej. Reumatologia 2007; 45: 40-45.
2. Gerard Y, Hober D, Petitjean S, et al. High serum procalcitonin level in a 4-year-old liver transplant recipient with a disseminated candidiasis. Infection 1995; 23: 310-311.
3. Meisner M. Procalcitonin (PCT) – a new, innovative infection parameter. BRAHMS -Diagnostica GmbH; Berlin 1996.
4. Huber W, Schweigart U, Bottermann P. Failure of PCT to indicate severe fungal infection in two immunodeficient patients. Infection 1997; 25: 377-378.
5. Christofilopoulou S, Charvalos E, Petrikkos G. Could procalcitonin be a predictive biological marker in systemic fungal infections? Study of 14 cases. Eur J Intern Med 2002; 13: 493-495.
6. Fleischhack G, Kambeck I, Cipic D, et al. Procalcitonin in paediatric cancer patients: its diagnostic relevance is superior to that of C-reactive protein, interleukin 6, interleukin 8, soluble interleukin 2 receptor and soluble tumour necrosis factor receptor II. Br J Haematol 2000; 111: 1093-1102.
7. Charles PE, Dalle F, Aho S, et al. Serum procalcitonin measurement contribution to the early diagnosis of candidemia in critically ill patients. Intensive Care Med 2006; 32: 1577-1583.
Copyright: © 2007 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.