en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Activities and achievements of the Institute of Rheumatology

Anna Filipowicz-Sosnowska

Reumatologia 2011; 49, 5: 321–327
Online publish date: 2011/09/27
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wielokierunkowa działalność Instytutu Reumatologii była realizowana od początku powstania tej placówki i dotyczyła: działalności leczniczej, obejmującej diagnostykę i leczenie osób z chorobami reumatycznymi z terenu całego kraju, organizacji lecznictwa w zakresie chorób reumatycznych i nadzoru specjalistycznego w Polsce, działalności naukowo-badawczej, dydaktyki, współpracy międzynarodowej z licznymi ośrodkami reumatologicznymi w Europie i USA oraz działalności wydawniczej.

Działalność lecznicza

Działalność lecznicza Instytutu Reumatologii realizowana jest w wysoko specjalistycznych, wieloprofilowych klinikach zarówno dla chorych dorosłych, jak i w wieku rozwojowym, w tym w: Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego, Klinice i Poliklinice Reumatologii Dorosłych, Klinice i Poliklinice Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Klinice i Poliklinice Reumoortopedii, Klinice i Poliklinice Neuroortopedii i Neurologii, Klinice Rehabilitacji Reumatologicznej oraz w Specjalistycznej Poradni Reumatologicznej. Działalność lecznicza obejmuje hospitalizacje i konsultacje pacjentów najciężej chorych na różne postaci chorób reumatycznych z całego kraju. Przy współpracy z zakładami teoretycznymi Instytutu Reumatologii: Mikrobiologii i Serologii, Patofizjologii, Immunologii i Anatomii Patologicznej, Biochemii, Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Obrazowej, znacznie poszerzono zakres wykonywanych nowoczesnych badań specjalistycznych: biochemicznych, immunologicznych, patomorfologicznych, immunohistochemicznych i obrazowych w celu udoskonalenia diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych. W klinikach wprowadzone zostały nowoczesne metody terapii i aktualne strategie terapeutyczne, zalecane przez międzynarodowe gremia reumatologiczne. W Klinice Reumoortopedii stale udoskonalana jest technika wykonywanych zabiegów, aby zwiększyć skuteczność leczenia chirurgicznego. W ostatnim okresie powołano nowe kliniki i oddziały diagnostyczno-terapeutyczne, takie jak: Oddział Jednego Dnia przy Klinice Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Oddział Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów, Oddział Dzienny Usprawniania Leczniczego z Przychodnią, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. W klinikach Instytutu Reumatologii rocznie hospitalizowanych jest 9192 chorych.

Opieka Specjalistyczna na poziomie poradnictwa ambulatoryjnego została poszerzona o Poradnię Leczenia Bólu i Poradnię Osteoporozy. Poradnie udzielają rocznie 27 152 porad.

Organizacja...


View full text...Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.