eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza wpływu aktywności fizycznej na skład ciała u kobiet i mężczyzn z wykorzystaniem impedancji bioelektrycznej

Zbigniew Śliwiński
1
,
Jakub Jedlikowski
1
,
Kamil Markowski
1

1.
Collegium Medicum, Institute of Health Sciences, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (1): 42–48
Data publikacji online: 2021/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Rozwój medycyny umożliwia badaczom szczegółowe określenie składu ciała, dzięki czemu mogą oni nie tylko leczyć z dużą skutecznością, lecz także zapobiegać rozwinięciu się współczesnych chorób cywilizacyjnych. Pomiar tkanki tłuszczowej i masy beztłuszczowej, a także określenie ilości wody i minerałów są wykorzystywane w codziennej pracy lekarzy, dietetyków, trenerów personalnych. Dzięki tej wiedzy ustalają oni diety, preferowany tryb życia i wysiłek fizyczny. Najczęściej stosowanymi metodami są: metody antropometryczne, hydrodensytometria oraz analiza impedancji bioelektrycznej. Cel pracy: Analiza wpływu aktywności fizycznej na skład ciała u kobiet i mężczyzn przy wykorzystaniu impedancji bioelektrycznej.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono dwukrotnie w miesięcznym odstępie czasowym, od października 2019 do lutego 2020 r. Uczestnikami byłe te same osoby, uczęszczające regularnie na zajęcia w siłowni „36 Minut Kielce”. Analizę składu ciała wykonywano na urządzeniu InBody 170-MEDFitness. Analizator ten wykorzystuje metodę impedancji elektrycznej. Do uzyskania wyników posłużył sondaż diagnostyczny badający: wzrost, płeć, wiek, masę ciała (kg), całkowitą zawartość wody w organizmie (l), masę tkanki tłuszczowej (kg, %), masę tkanki mięśniowej (kg), zawartość białka (kg), zawartość substancji mineralnych (kg), beztłuszczową masę ciała (kg), wskaźnik masy ciała (BMI), poziom wisceralnej tkanki tłuszczowej, podstawową przemianę materii (BMR), wskaźnik talia–biodra (WHR), segmentalną beztłuszczową masę ciała (kg, %), segmentalną tłuszczową masę ciała (kg, %), kontrolę mięśniowo-tłuszczową (kg), historię składu ciała, impedancję każdego segmentu i częstotliwości, skalę fitness i analizę otyłości.

Wyniki
W grupie poddanej badaniu zaobserwowano następujące zmiany: średnia masa ciała zmniejszyła się o 0,7 kg, a masa mięśni szkieletowych zwiększyła się o 0,2 kg. Średnia masa tkanki tłuszczowej została zredukowana o 1,1, kg, natomiast zawartość wody wzrosła o 0,2 l, a poziom masy beztłuszczowej zwiększył się o 0,3 kg. Wynik WHR zmniejszył się o 0,003 pkt, a poziom tłuszczu wisceralnego zmniejszył się o 0,7, dlatego też wzrosła średnia wartość podstawowej przemiany materii z 1436,1 kcal do 1442,6 kcal. Prawidłowy wskaźnik BMI osiągnęło 36,67% badanych.

Wnioski
Przyrost masy mięśni jest powiązany z przyrostem ogólnej masy ciała, a badania własne wykazały statystycznie istotny związek pomiędzy tymi parametrami. Zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej w organizmie w wyniku treningu fizycznego redukuje ogólną masę ciała, a różnica pomiędzy ilością tej tkanki a ogólną masą ciała w przeprowadzonych badaniach jest statystycznie istotna. Wysokość oraz masa ciała mają wpływ na zapotrzebowanie kaloryczne organizmu. Analiza wartości wskaźnika podstawowej przemiany materii potwierdza, że im większa masa oraz wysokość, tym dzienne zapotrzebowanie kaloryczne jest większe. Aktywność fizyczna wpływa na zmiany składu ciała, a zarejestrowane wartości zmniejszenia masy ciała, ilości tkanki tłuszczowej, BMI, poziomu tłuszczu wisceralnego oraz zwiększenia masy mięśni szkieletowych, zawartości wody i białka są statystycznie istotne.Introduction
The development of medicine has allowed researchers to determine in detail the composition of the body, so that they can not only treat with great effectiveness, but also prevent, the development of modern civilization diseases. Measuring body fat and fat-free mass to determining the amount of water and minerals is a technique used in the daily work of doctors, dieticians, and personal trainers. Thanks to this knowledge they can establish diets, a preferred lifestyle, and physical effort levels. The most frequently used methods are anthropometric methods, hydrodensitometry, or bioelectric impedance analysis. Aim of the research: To analyse the influence of physical activity on body composition in both women and men using bioelectric impedance.

Material and methods
The survey was conducted twice at a monthly interval, from 10.2019 to 02.2020. The participants were the same people, regularly attending the “36 Minutes Kielce” gym. The analysis of body composition was performed using the InBody 170-MEDFitness device. This analyser uses the electric impedance method. The results were obtained using a diagnostic survey recording the following: height, gender, age, body weight (kg), total body water content (l), adipose tissue mass (kg, %), muscle mass (kg), protein content (kg), mineral content (kg), fat-free body mass (kg), body mass index (BMI), visceral fat area, the basal metabolic rate (BMR), waist-hip ratio (WHR), segmental fat-free body mass (kg, %), segmental fat body mass (kg, %), muscle-fat control (kg), body composition history, the impedance of each segment and frequency, the Fitness scale, and obesity analysis.

Results
The following changes were observed in the study group: average body weight decreased by 0.7 kg and skeletal muscle mass increased by 0.2 kg. The average adipose tissue mass was reduced by 1.1 kg, and consequently the water content increased by 0.2 l and the fat-free mass level increased by 0.3 kg. The WHR score decreased by 0.003 points and the visceral fat area decreased by 0.7, hence the average value of the basal metabolic rate increased from 1436.1 kcal to 1442.6 kcal. Normal BMI was achieved by 36.67% of the participants.

Conclusions
The muscle mass gain is related to the total body mass gain, and our own research has shown a statistically significant relationship between these parameters. The reduction of body fat as a result of physical training reduces the overall body weight, and the difference between the amount of fat and the overall body weight is statistically significant. Height and weight have an impact on the body’s caloric requirements. Analysis of the value of the basic metabolic index confirms that the higher the weight and height, the greater the daily caloric demand. Physical activity affects changes in body composition, and the recorded values of body weight reduction, amount of fat, BMI, visceral fat level and skeletal muscle mass increase, and water and protein content are statistically significant.

słowa kluczowe:

analiza składu ciała, aktywność fizyczna, impedancja bioelektryczna, fizjoterapia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.