eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
1/2016
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza zaburzeń procesów poznawczych u osób starszych z cukrzycą – badania wstępne

Aneta Kozieł
1
,
Monika Pierzak
1
,
Martyna Wychowaniec
1
,
Stanisław Głuszek
2, 3

1.
Doctoral Studies, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Department of Surgery and Surgical Nursing with Research Laboatory, Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
3.
Clinical Department of General, Oncological and Endocrinological Surgery, Regional Hospital, Kielce, Poland
Studia Medyczne/Medical Studies 2016; 32 (1): 23–28
Data publikacji online: 2016/04/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie: Cukrzyca stanowi narastający problem zdrowia publicznego. Badania epidemiologiczne wskazują, że choroba ta skraca życie i w znacznym stopniu pogarsza jego jakość. W opracowaniach dość dobrze opisane jest oddziaływanie cukrzycy na stan somatyczny pacjentów, jednak wpływ tej choroby na funkcjonowanie poznawcze człowieka nie był dotąd szczegółowo badany. Deficyt doniesień w zakresie omawianej tematyki na gruncie polskiej gerontologopedii stał się inspiracją do podjęcia badań.

Cel pracy: Ocena łagodnych zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku chorujących na cukrzycę.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w 2015 r. w grupie 7 starszych osób chorujących minimum 10 lat na cukrzycę typu 2. Grupę kontrolną stanowiło 7 osób w tym samym wieku bez cukrzycy w wywiadzie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz do badania funkcji poznawczych własnej konstrukcji. Przeprowadzono analizę funkcji poznawczych, takich jak: pamięć krótkotrwała, dokonywanie procesów analizy i syntezy, rozumienie i tworzenie znaczeń metaforycznych, narracji oraz dokonywanie operacji metajęzykowych.

Wyniki: Zaobserwowano różnice w funkcjonowaniu poznawczym między pacjentami z grup objętych badaniem w zakresie mierzonych zmiennych. Osoby starsze z cukrzycą osiągają znacząco niższe wyniki we wszystkich badanych funkcjach poznawczych niż zdrowi respondenci.

Wnioski: Osoby w podeszłym wieku z rozpoznaną cukrzycą typu 2 są szczególnie podatne na występowanie łagodnych zaburzeń poznawczych. Konieczne jest objęcie tej grupy diagnostyką i wczesną profilaktyką wtórną w celu zapobiegania utrwalaniu się niekorzystnych następstw choroby.

Introduction: Diabetes is a growing public health problem. Epidemiological studies indicate that the disease shortens life and significantly deteriorates its quality. The impact of diabetes on physical health of patients is well documented, but its impact on cognitive abilities has not been studied in detail so far. The deficit of reports regarding this problem among Polish researchers was an inspiration to start new studies.

Aim of the research: To evaluate mild cognitive disorders in elderly patients with diabetes.

Material and methods: The study was conducted in 2015. The study group included 7 elderly people with type 2 diabetes for more than 10 years. The control group consisted of 7 individuals of the same age without diabetes. The research tool was a self-made questionnaire to examine the cognitive abilities. An analysis of cognitive functions such as short-term memory, performing analysis and synthesis processes, understanding and creating metaphorical examples, narration and performing metalinguistic operations was performed.

Results: Differences in cognitive functioning in the field of the studied variables were observed between examined groups. Elderly people with diabetes achieved significantly lower scores in all examined cognitive functions than healthy respondents.

Conclusions: Elderly patients with type 2 diabetes are particularly susceptible to mild cognitive impairment. It is necessary to take this group of patients under diagnosis and early secondary prevention in order to prevent the negative impact of the disease.
słowa kluczowe:

cukrzyca, łagodne zaburzenia poznawcze, osoby starsze

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.