eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Budowa stóp i jej związki z cechami somatycznymi u dzieci w okresie przedszkolnym

Ewa Puszczałowska-Lizis
1
,
Justyna Ciosek
1

1.
Faculty of Medicine, Institute of Physiotherapy, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 214 –221
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Okres przedszkolny, charakteryzujący się dużą intensywnością ontogenetycznych zmian rozwojowych, jest uznawany za najważniejszy z punktu widzenia kształtowania się stopy. Poznanie budowy stóp u dzieci w tym okresie ma podstawowe znaczenie i stanowi punkt wyjścia do podejmowania profilaktyki, badania i korekcji ich deformacji.

Cel pracy: Analiza parametrów budowy stóp i ich związków z wybranymi cechami somatycznymi u dzieci w okresie przedszkolnym.

Materiał i metody: Badaniami objęto 80 dzieci w wieku 5 lat uczęszczających do losowo wybranych przedszkoli na terenie województwa podkarpackiego. Narzędzie badawcze stanowił podoskop CQ-ST. Do oceny międzypłciowych różnic w przeciętnym poziomie badanych zmiennych zastosowano test t-Studenta lub alternatywnie test U Manna-Whitneya. Analizę związków badanych zmiennych wykonano na podstawie korelacji liniowej Pearsona lub korelacji rang Spearmana.

Wyniki: Odnotowano niski odsetek deformacji stóp u badanych dzieci. U dziewcząt stwierdzono statystycznie istotne związki między kątem Clarke’a stopy prawej a wskaźnikiem masy ciała oraz między wskaźnikiem Wejsfloga stopy prawej a masą i wysokością ciała. W przypadku chłopców kąt Clarke’a i wskaźnik Wejsfloga stopy lewej korelowały ze wskaźnikiem masy ciała.

Wnioski: Większość badanych dziewcząt i chłopców miała prawidłowo wysklepione podłużnie i poprzecznie stopy oraz prawidłowo ustawione palce. Nadmiar masy ciała niekorzystnie wpływał na ukształtowanie stóp, przy czym u dziewcząt powodował pogorszenie wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy prawej, natomiast u chłopców dochodziło do spłaszczenia łuków podłużnych i poprzecznych stopy lewej.

Introduction: The preschool period, characterised by high intensity of ontogenetic developmental changes, is considered to be the most important regarding formation of the foot. Getting to know the issue of the foot anatomy in children in this period is the main problem, which is the starting point towards proper prevention, examination, or correction of its deformities.

Aim of the research: To analyse the shape of children’s feet and its relationship with chosen somatic characteristics in pre-school children.

Material and methods: The study group comprised 80 five-year-old children recruited from randomly selected pre-schools in the Podkarpackie region. A CQ-ST podoscope was used as the research tool. In order to evaluate intersex differences at the average level of the tested variables, we used the Student’s t test or alternatively the Mann-Whitney U test. The relations between tested variables was assessed using Pearson’s linear correlation or Spearman’s rank correlation.

Results: A low percentage of foot deformities in the children was found. In girls, statistically significant relationships were seen between Clarke’s angle in the right foot and body mass index as well as between Wejsflog index in the right foot and body weight and height. In the case of boys, Clarke’s angle and Wejsflog index in the left foot correlated with body mass index.

Conclusions: We can therefore assume that most of the surveyed girls and boys had correctly longitudinally and transversely arched feet and toes positioned correctly. Excessive weight was a factor distorting the foot shape in children; it caused a deterioration of longitudinal and transverse arch of the right foot in girls, and left foot flattening occurred in boys.
słowa kluczowe:

rozwój stopy, wysklepienie podłużne, wysklepienie poprzeczne, ustawienie palucha, ustawienie V palca

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.